• Algemeen
 • Cultuur, Jeugd en Sport
 • Welzijn, Gezondheid en Gezin
 • Onderwijs en Vorming
 • Situering
 • Beleidsteksten
 • Financiën
 • Het College
 • De Raad
 • Administratie
 • Bibliotheek
 • Gemeenschapscentra – cultuurcentrumbrussel.be
 • Scholen
logo vlaamse gemeenschapscommissie

www.vgc.be > het college > Samenstelling VGC-College

Het College

De Nederlandstalige leden van de Brusselse regering vormen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het zijn de ministers Guy Vanhengel en Brigitte Grouwels en de staatssecretaris Bruno De Lille.

De heer Pascal Smet woont als Brussels lid van de Vlaamse regering met raadgevende stem de vergaderingen bij van het College.

Het College beslist volgens consensus.

De bevoegdheden worden onder de collegeleden verdeeld.

De heer Guy Vanhengel is collegelid bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting. Hij is ook collegevoorzitter en bevoegd voor het communicatiebeleid. 

Mevrouw Brigitte Grouwels is collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium.
 
De heer Bruno De Lille is collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken.

Het College is verantwoordelijk voor het beleid inzake de gemeenschapsbevoegdheden onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid. De grote beleidsopties en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn, worden vastgelegd in een beleidsverklaring, beleidsbrieven en een beleidsbegroting. Het College legt deze ter beschikking en goedkeuring voor aan de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De meer concrete beleidsvoering gebeurt door middel van collegebesluiten en collegelidbesluiten.

Het College benoemt en ontslaat de personeelsleden van zijn administratie en stelt hun administratief en geldelijk statuut vast.

Voor de meeste bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaan er advieswerkgroepen, die bijdragen tot een kwalitatief beleid.

De collegeleden laten zich persoonlijk bijstaan door medewerkers die hen informeren, voorbereiden en adviseren. Zo beschikt elk collegelid over een cel met medewerkers.

Contactinfo

Guy Vanhengel
Brigitte Grouwels
Bruno De Lille

 
loket
snel naar