• Algemeen
 • Cultuur, Jeugd en Sport
 • Welzijn, Gezondheid en Gezin
 • Onderwijs en Vorming
 • Situering
 • Beleidsteksten
 • Financiën
 • Het College
 • De Raad
 • Administratie
 • Bibliotheek
 • Gemeenschapscentra – cultuurcentrumbrussel.be
 • Scholen
logo vlaamse gemeenschapscommissie

www.vgc.be > het college > Samenstelling VGC-College

Het College

De Nederlandstalige leden van de Brusselse regering vormen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het zijn de ministers Guy Vanhengel en Pascal Smet en de staatssecretaris Bianca Debaets.

Sven Gatz woont als Brussels lid van de Vlaamse Regering met raadgevende stem de vergaderingen bij van het College.

Het College beslist volgens consensus.

De bevoegdheden worden onder de collegeleden verdeeld.

De heer Guy Vanhengel is collegelid bevoegd voor Onderwijs, met inbegrip van post- en parascolaire vorming, Beroepsopleiding (Vorming), Studentenzaken, Speelpleinen, Brede school, Taalstimulering, Financiën en Begroting en Communicatie en IT. Hij is ook collegevoorzitter. 

De heer Pascal Smet is collegelid bevoegd voor Culturele aangelegenheden, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Stedelijk beleid, met inbegrip van de wijkcontracten, Media, Meet en Weet en Gebouwen en Patrimonium, met inbegrip van Facility.
 
Mevrouw Bianca Debaets is collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Gelijke Kansen, Integratie, Armoede, Integrale Jeugdhulp, Opvoedingsondersteuning en Ambtenarenzaken.

Het College is verantwoordelijk voor het beleid inzake de gemeenschapsbevoegdheden onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid. De grote beleidsopties en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn, worden vastgelegd in een beleidsverklaring, beleidsbrieven en een beleidsbegroting. Het College legt deze ter beschikking en goedkeuring voor aan de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De meer concrete beleidsvoering gebeurt door middel van collegebesluiten en collegelidbesluiten.

Het College benoemt en ontslaat de personeelsleden van zijn administratie en stelt hun administratief en geldelijk statuut vast.

Voor de meeste bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaan er advieswerkgroepen, die bijdragen tot een kwalitatief beleid.

De collegeleden laten zich persoonlijk bijstaan door medewerkers die hen informeren, voorbereiden en adviseren. Zo beschikt elk collegelid over een cel met medewerkers.

Contactinfo

Guy Vanhengel
Pascal Smet
Bianca Debaets

 
loket
snel naar