n Brussel - naar homepage

Projecten 2018

De derde projectoproep Bruss-it werd in januari 2018 afgesloten met niet minder dan 57 projectaanvragen. De VGC kent een subsidie toe aan 19 initiatieven.

ABC wil met ‘Brede Buurt II’ haar werking in de Gaucheretwijk versterken door samen met buurtorganisaties activiteiten op te zetten voor jongeren en buurtbewoners in de gedeelde ruimte rond het ABC-huis. Op het programma staan het onderhoud van de ABC- en Zenneparkmoestuinen, een mobiele keuken, buitenactiviteiten en een uitgebreid zomervakantie-aanbod voor kinderen en jongeren uit de buurt onder begeleiding van een buurtcoördinator.

De Buren van Eliza blazen met hun Carrousel-bXL de parkkiosk in het Elizabethpark nieuw leven in tijdens de zomermaanden. Door aan de kiosk schommels te bevestigen en rond de kiosk picknicktafels te plaatsen, wil men een plek realiseren om te spelen en te ontmoeten. Buurtbewoners en parkgebruikers worden uitgenodigd om te ontspannen maar ook om samen na te denken over de toekomstige bestemming van de te restaureren kiosk.

GRNS Koro wil een kweekbodem zijn voor burgerprojecten en -initiatieven in de Noordwijk door in de North Plaza een soepbar en een cocreatieve exporuimte in te richten. Op deze ontmoetings- en kookplek worden levensverhalen, toekomstperspectieven en dromen uitgewisseld en nodigt Cultureghem bezoekers uit om deel te nemen aan inspirerende gesprekken over een gemeenschappelijke toekomst, de solidaire samenleving en nieuwe perspectieven over samenleven.

Met het project de Buurt-Oven wil GC Elzenhof in de tuin van het gemeenschapscentrum een buurtoven bouwen die beheerd en gebruikt zal worden door de buurtbewoners. Met de Buurt-Oven wil GC Elzenhof haar tuin en het gemeenschapscentrum beter openstellen voor de buurt, een beter buurtgevoel onder bewoners realiseren en groepsgebonden activiteiten ontwikkelen in een buurt met veel autoverkeer.

Door het centraal gelegen Peter Benoitplein in Neder-Over-Heembeek tot een alternatieve ‘gemeubelde’ woonkamer voor buurtbewoners om te bouwen, wil GC Nohva met Living en Ville inwoners uitnodigen om naar buiten te komen en gebruik te maken van een gedeelde openbare ruimte. In samenwerking met buurtverenigingen worden activiteiten gepland waaraan de buurtbewoners hun steentje kunnen bijdragen en mee vorm geven.

Met ‘Bouwen aan de zomer #2’ organiseert GC Ten Noey tijdens de zomermaanden een nomadisch project. Buurtbewoners en toevallige passenten zullen drie plekken in de publieke ruimte in de schijnwerpers plaatsen als collectieve ruimte door er een installatie op te bouwen en zo ook gesprekken en uitwisseling te bevorderen. De locaties zelf vormen de inspiratiebron voor het resultaat en de vorm van de installaties die minstens vijf dagen blijven staan

Met het Parasol-project wil de Cultuurdienst van Oudergem de verschillende kleine parkjes en speelpleinen in de gemeente inzetten om tijdens de zomermaanden – wanneer heel wat culturele instellingen de deuren sluiten – cultuurbeleving en ontmoeting te stimuleren. Bewoners en organisaties uit drie wijken worden actief betrokken en geven zelf vorm aan de invulling. De publieke ruimtes worden ingepalmd door creatieve acties en op een andere manier gebruikt en buurtbewoners kunnen hun talenten en passies tonen.

De Karavane is een open creatieplek voor jongeren op het Moricharplein in Sint-Gillis. Onder begeleiding van een team van multidisciplinaire kunstenaars werkt de jeugd uit de buurt gedurende zes maanden aan de ontwikkeling van een gezamenlijk kunstwerk dat gaandeweg ontwikkeld wordt. Elke woensdag kunnen ze op het plein terecht voor het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Gedurende het traject bouwen de jongeren ook aan een ontmoetingsplek op hun eigen maat.

Tout-koer wil jongeren van 16 tot 18 jaar de kans te geven om hun schoolspeelplaats om te vormen tot een ontmoetingsruimte. Binnen een afgebakende tijdspanne werken ze samen aan elkaars ideeën en komen ze tot een concreet actie-idee. met het thema duurzaamheid als onderbouw. Door hen te laten experimenteren met de speelplaats als onderbenutte open ruimte in de grootstad maakt Globelink connectie tussen verschillende jongeren, scholen en buurtbewoners mogelijk. De speelplaats wordt voor even een plaats van iedereen.

Faire wil de burgerinitiatieven die tijdelijk gebruik maken van de Josaphat-site nog meer in relatie brengen met lokale actoren. In een intensief participatief traject van ontmoeten, co-organisatie en cocreatie werken de aanwezige initiatieven samen met de buurt rond een ruimtelijke installatie.  Deze installatie fungeert als een tool voor stedelijke verbeelding, om samen luidop te dromen over hoe gedeeld ruimtegebruik en sociale innovatie kunnen bijdragen aan de toekomstige wijk, in relatie tot de noden van de wijk.

LD3 wil geïsoleerde ouderen opzoeken om te luisteren naar hun noden en behoeften en naar hoe zij hun omgeving en de publieke ruimte ervaren. In zes wijken in Vorst zal de organisatie een week halt houden met een caravan, waarin en -rond een ruimte wordt gecreëerd om mensen aan te spreken en in gesprek te gaan. Samen met een multidisciplinair team van lokale, professionele en andere actoren wil ‘Wij-k-omen naar jullie’ ontmoetingen creëren, de buurt informeren en sensibiliseren rond eenzaamheid en een zicht krijgen op de toegankelijkheid van openbare ruimtes, ook voor ouderen.

SenseIT – een samentrekking van Sensei (leraar) en IT – is een intergenerationeel project dat de Oudergemse jeugd en de Oudergemse senioren samen wil brengen en daarbij de kennis van jongeren wil inschakelen om senioren te ondersteunen bij het gebruik van computers, tablets en smartphones en dit in een gedeelde ruimte. De senioren kunnen op hun beurt kennis en (sociale) vaardigheden aan de scholieren aanleren.

Matissa wil de Jacques Francksquare in Sint-Gillis van 17 december 2018 tot 2 januari 2019 omtoveren tot een sfeervolle ontmoetingsplek. Matissa Ice - Winterpret door de buurt - gaat een ecologische, duurzame en recycleerbare schaatsbaan plaatsen op deze square. Voorbereidend wordt een traject met de buurt opgezet. De schaatsbaan is de springplank om het plein te herwaarderen en buurtbewoners en -verenigingen dichter bij elkaar te brengen door hen de kans en ondersteuning te bieden om zelf activiteiten te ontplooien.

MUS-E Belgium zet met Vitrine M in op het betrekken van de buurt rond het zwembad van de stad Brussel in de Marollen. Aan het onthaal van het zwembad wordt een vitrine geïnstalleerd, waaraan een buurtwerking met artistieke participatieve trajecten gekoppeld wordt. Onder begeleiding van kunstenaars kunnen buurtbewoners, zwembadbezoekers, handelaars van het Vossenplein, … zelf invulling geven aan de vitrine.

Mobilution BXL (waarbij Mobilution staat voor mobility-solution-resolution-pollution-revolution) wil met een verbindend symbool van hoop of met een symbolische daad de Brusselaar de kans geven om op een laagdrempelige manier de verkeers(on)veiligheid in Brussel zichtbaar te maken. Het eerste deel van het project bestaat uit het zelf bedenken van het symbool en het helder formuleren waar dit symbool voor staat. Tijdens het tweede deel wordt het symbool gelanceerd en kenbaar gemaakt aan de bewoners en passanten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de bedoeling hen tot ‘drager’ van het symbool te maken.

Met Share&Care wil Samen voor Morgen een laagdrempelige ontmoeting tussen beleidsmakers en een allochtone oudergroep mogelijk te maken en een wisselwerking op gang brengen tussen beide groepen. Samen met een groep ouders en beleidsmakers wil men een mobiele oven bouwen in een semipublieke ruimte. Nadien wordt de mobiele oven in publieke ruimtes nabij de kabinetten geplaatst en dient het als platform voor onderlinge ideeënuitwisselingen en activiteiten zoals pizzabakken. Vervolgens worden de rollen omgedraaid en dompelen beleidsmakers zich onder in de leefwereld van de oudergroep.

Samenlevingsopbouw Brussel  werkt met het project SWOT Mobiel een nieuw woonmodel uit met en voor 8 alleenstaande thuislozen. Mobiele woningen zullen tijdelijk op leegstaande terreinen worden geïnstalleerd samen met een semipublieke collectieve ruimte. Met de Bruss-it subsidie wordt gewerkt aan de buurtbetrokkenheid bij SWOT Mobiel o.a. door het uitwerken van gezamenlijke projecten met de buurt.

Met ‘Een zebra op mijn pad’ wil de oudervereniging onderzoeken hoe de leerlingen van Sint-Joost-aan-Zee de publieke ruimte op hun dagelijkse weg naar school beleven. Klas per klas wordt dit in kaart gebracht aan de hand van verschillende workshops en ateliers, zowel in de school als in de publieke ruimte.  Er worden suggesties gedaan ter verbetering van de publieke ruimte rond de school. Deze voorstellen worden ook als aanbevelingen overhandigd aan het beleid, ter inspiratie voor de komende beleidsperiode.

Zonnelied geeft met het Begijnenhuis een nieuwe bestemming aan het voormalige café ‘Les Béguines’ in Sint-Jans-Molenbeek. Zonnelied wil er een (inclusief) buurthuis inrichten waar iedereen welkom is, als draaischijf voor ontmoeting en dialoog. Het ‘community building’-project heeft specifieke aandacht voor mensen met een beperking en gaat de samenwerking aan met verenigingen en buurtbewoners om allerlei activiteiten, gaande van workshops tot dialoogtafels, te organiseren.