n Brussel - naar homepage

Integrale jeugdhulp

De Vlaamse Gemeenschapscommissie neemt een aantal taken op met betrekking tot integrale jeugdhulp.
Tekst in beeld: Integrale jeugdhulp

Situering

Op 1 maart 2014 trad het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp in werking. Het decreet hertekende het landschap van de jeugdhulp.

Het doel is dat elke jongere met een probleem zo snel mogelijk de juiste hulp vindt, hulp die vertrekt van de vraag van de kinderen en jongeren, de ouders of de opvoedingsverantwoordelijken. De nieuwe plattegrond voor de jeugdhulp zet in op een betere coördinatie en afstemming tussen de voorzieningen van: Kind en Gezin, het Agentschap Jongerenwelzijn, het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, de Centra voor Integrale Gezinszorg, het Algemeen Welzijnswerk, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de Pleegzorg.

Bemiddeling in de jeugdhulp

Wanneer er binnen de jeugdhulpverlening een conflict ontstaat tussen de hulpverlening en het cliëntsysteem waardoor het verdere verloop van de jeugdhulp in het gedrang komt, biedt bemiddeling een mogelijke oplossing.
De bezorgdheden en behoeften van alle betrokkenen krijgen een plaats. Men werkt toe naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Cliëntoverleg Integrale jeugdhulp

Het cliëntoverleg in de jeugdhulp heeft als doel meer klaarheid te scheppen in complexe cliëntdossiers waar veel hulpverleners bij betrokken zijn.
Cliëntoverleg brengt de minderjarige, zijn ouders en andere mensen uit de leefomgeving samen met de hulpverleners rond de tafel. Dit gebeurt onder leiding van een externe voorzitter.

Loket rond bemiddeling en cliëntoverleg

Alle vragen voor bemiddeling of cliëntoverleg moeten gesteld worden aan het regionaal loket voor bemiddeling en cliëntoverleg. Naast het beoordelen van deze aanvragen rond cliëntoverleg en bemiddeling en het dispatchen naar een externe voorzitter of bemiddelaar, heeft het regionaal loket ook de opdracht om informatie en advies te verstrekken aan cliënten en hulpverleners binnen de jeugdhulpverlening. Daarnaast volgt zij administratief de aanmeldingen op i.f.v. de vergoeding van de voorzitters en bemiddelaars. Verder organiseert zij intervisie voor de voorzitters en bemiddelaars.

Vragen

Met vragen kan u terecht bij clientoverleg@vgc.be en bemiddeling@vgc.be