n Brussel - naar homepage

Subsidie aanvragen

Waar en wanneer kunt u uw dossier indienen? Wat moet er in uw dossier staan? Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Wanneer een dossier indienen?

De indieningsdatum voor werkingssubsidies is 31 oktober van het jaar dat voorafgaat aan de periode waarvoor subsidie wordt gevraagd.
Concreet betekent dit dat men aanvraag kan indienen voor het jaar 2019 uiterlijk tot 31 oktober 2018 (23u59). 

Kunstenorganisaties kunnen ook een meerjarige aanvraag indienen, alternerend voor een periode van drie dan wel twee jaar. In 2018 kunnen enkel eenjarige aanvragen ingediend worden.

Wat moet een dossier bevatten?

We vragen om het dossier kort en gestructureerd te maken, wat de duidelijkheid enkel ten goede komt. Wat er zeker in het dossier moet staan (zie ook Hoofdstuk 1 van het uitvoeringsbesluit):

  • de nodige identificatiegegevens;
  • een kopie van de statuten van de vereniging (enkel bij een eerste aanvraag);
  • een inhoudelijke toelichting die het geheel van de artistieke en praktische planning omschrijft (bij een aanvraag voor meerjarige ondersteuning is het eerste jaar gedetailleerd uitgewerkt);
  • een financieel plan belicht het geheel van de werking, met zicht op de diverse uitgaven en inkomsten voor de periode waarvoor subsidie aangevraagd wordt;
  • in een afzonderlijke tekst wordt de regionale inbedding en ontwikkeling weergegeven:
    • Voor organisaties die zich voornamelijk focussen op spreiding, kunnen daarbij volgende dingen (niet exhaustief) aan bod komen: hoe Brusselse kunstenaars en kunstwerkingen betrokken worden, met aandacht voor instroom van nieuwe kunstenaars, nieuwe werkvormen, experiment. Ook de plaats die men inneemt in het Brussels kunstenveld en in de Brusselse grootstedelijke omgeving en het publieksbereik worden gesitueerd. Ook samenwerkingen met onderwijs, welzijn, participatie van doelgroepen e.a. zijn hierbij mogelijke elementen.
    • Organisaties die in de eerste plaats gericht zijn op creatie, belichten expliciet het netwerk, eventuele samenwerkingen en spreiding. Ook de plaats die men inneemt in het Brussels kunstenveld en in de Brusselse grootstedelijke omgeving en het publieksbereik worden gesitueerd. Ook samenwerkingen met onderwijs, welzijn, participatie van doelgroepen e.a. zijn hierbij mogelijke elementen.

Beeldmateriaal en audiovisueel materiaal dat essentieel is om de werking te beoordelen, wordt in 2 exemplaren ingediend, of is (bij voorkeur) beschikbaar via internet (eigen webpagina, vimeo of andere). Vermeld de weblink en eventueel paswoord duidelijk in uw dossier!

U kunt gebruik maken van het standaard invulformulier werkingssubsidies kunsten (word).

We vragen één makkelijk te kopiëren papieren exemplaar en een pdf-versie (één bestand voor de inhoud, één voor de begroting) ter beschikking te stellen. Gelieve de pdf-versie te mailen naar kunsten@vgc.be. Gebruik bij bestanden groter als 5MB Wetransfer of dergelijke.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De administratie controleert de volledigheid van het dossier, waarna  de werkgroep kunsten (pdf) inhoudelijk advies geeft. De werkgroep legt dit advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt. 

Waar kan ik mijn dossier indienen?

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
T 02 563 05 56

kunsten@vgc.be

Gebruik bij bestanden groter als 5 MB Wetransfer of soortgelijk.

Welk verslag dien je in na afloop?

Verslagen worden verwacht drie maand na afloop van het project, traject of kalenderjaar (voor jaarwerkingen). Alle verslagen bevatten zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van de gesubsidieerde werking. Meer specifieke uitleg vind je in deze bijlage (pdf).

Gebruik bij bestanden groter als 5 MB Wetransfer of soortgelijk.