n Brussel - naar homepage

Subsidies voor brede opvang (basisonderwijs)

Het inhoudelijk voorwaardenkader van het VGC-subsidiereglement voor de brede opvang is afgestemd op de VGC-visieteksten 'Taalbeleid' en 'Brede School'. Bij elke VGC-subsidie houdt u ook rekening met de bepalingen van het organiek reglement op de VGC-subsidies.

 

Engagementen 

Om aanspraak te kunnen maken op de basissubsidie voor Brede Opvang gaat de school enkele engagementen aan. 

De school werkt aan een kwaliteitsvolle opvang door de opvang te laten aansluiten bij het pedagogisch concept, het taalbeleid en het ouderbeleid van de school met oog voor brede ontwikkelingskansen van álle kinderen. De opvang vormt een volwaardig onderdeel van de schoolwerking.
 
De school werkt aan een kwaliteitsvolle opvang door te investeren in de professionalisering van de medewerkers van de opvang en te zorgen voor een wisselwerking tussen de medewerkers van de opvang en het team van leerkrachten.

De school werkt aan een kwaliteitsvolle opvang door rekening te houden met de kenmerken van de doelgroep van de school en maximaal in te spelen op de noden en interesses van álle kinderen.

Bijkomende subsidie

Bovendien kan de school een bijkomende subsidie ontvangen als ze voldoet aan volgende voorwaarde.

De school werkt aan een kwaliteitsvolle opvang door actief samen te werken met externe partners in functie van het verbreden van ontwikkelingskansen. De school besteedt hierbij extra aandacht aan de interactie met de buurt, de wijk en de stad.

Aanwending van de subsidie

De toegekende subsidie kan enkel worden aangewend ter realisatie van één of meerdere doelstellingen van het subsidiereglement. Die doelstellingen zijn:

 • professionalisering van het personeel van de opvang (zie VGC-opleidingsaanbod);
 • rekening houden met de kenmerken van de doelgroep van de school en maximaal inspelen op de noden en interesses van álle kinderen;
 • bevorderen van de brede ontwikkeling van álle kinderen in de opvang;
 • (voor de bijkomende subsidie) de school heeft bij de verbreding van de ontwikkelingskansen extra aandacht voor de interactie met de buurt, de wijk en de stad en de samenwerking met externe partners.

De toegekende subsidie kan worden gebruikt voor de opvang voor of na de dagelijkse schooltijd, tijdens de middag, op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen.

De toegekende subsidie kan worden gebruikt voor de volgende uitgavenposten:

 • de personeelskosten van de opvang;
 • de vorming van personeel van de opvang;
 • de werkingskosten van de opvang;
 • de aankoop van materialen: maximaal 30 % van de subsidie;
 • de samenwerking met externe partners in de opvang;
 • de verplaatsingen van kinderen tijdens de opvang: maximaal 30 % van de subsidie;
 • de uitbouw van een sociaal prijzenbeleid in het kader van maximale participatie van kinderen aan de (brede) opvang: maximaal 30 % van de subsidie.

Het VGC-opleidingsaanbod

Om Brusselse scholen te ondersteunen bij de professionalisering van de medewerkers van de opvang biedt de algemene directie Onderwijs en Vorming, in samenwerking met het CVO Brussel, een opleiding 'begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang' aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nele Suply (02 528 09 55 - nele.suply@cvobrussel.be).

Berekening van de subsidie

De basissubsidie

Als de opvang op de betrokken vestigingsplaats de engagementen aangaat dan krijgt de school, per schooljaar, een basissubsidie.
Het bedrag van de basissubsidie wordt berekend op basis van de begeleiders-leerlingenratio: de basissubsidie is hoger naargelang het aantal kinderen per begeleider lager is. De subsidie wordt op die manier berekend om de kwaliteitsverbetering van de opvang aan te moedigen.
De basissubsidie bedraagt minimum 2.200 euro en maximum 5.000 euro per vestigingsplaats.

Rekening houdend met de kenmerken van de leerlingen van de school kan de subsidie verhoogd worden met 15 %.

De bijkomende subsidie

De bijkomende subsidie heeft als doel om de samenwerking met schoolexterne partners (bijvoorbeeld: educatieve organisaties, buurtgerichte partners, ouders …) aan te moedigen. Als de opvang op de betrokken vestigingsplaats dit schooljaar heeft samengewerkt met dergelijke externe partners, dan krijgt de school een bijkomende subsidie.

Het bedrag van de bijkomende subsidie wordt bepaald op basis van het aantal uren dat een vestigingsplaats tijdens de opvang samenwerkt met een externe partner: hoe meer uren ingerichte activiteiten met de kinderen, hoe groter het subsidiebedrag. De bijkomende subsidie bedraagt maximum 2.500 euro.

Rekening houdend met de kenmerken van de leerlingen van de school kan de subsidie verhoogd worden met 15 %.