n Brussel - naar homepage

Van aanvraag tot verslag

Aanbieders kunnen een subsidie aanvragen voor het educatieve aanbod dat zij organiseren voor Nederlandstalige scholen in Brussel. Na beëindiging van het educatieve aanbod dient de aanbieder een inhoudelijke en financiële verantwoording in.

Stap 1: de subsidieaanvraag

U dient, uiterlijk op 15 mei, de subsidieaanvraag in via het e-loket op https://subsidies.vgc.be.

Stap 2: de behandeling van de subsidieaanvraag

De algemene directie Onderwijs en Vorming behandelt de subsidieaanvragen die volledig en duidelijk werden ingevuld en die op tijd werden ingediend.
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kent de subsidies toe op basis van het subsidiereglement voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Nederlandstalige scholen in Brussel van 25 april 2013. Na de toekenning van de subsidie krijgt u een bevestigingsbrief.

Stap 3: de uitbetaling en de besteding van de subsidie

Na de goedkeuring door het VGC-College wordt de subsidie in één schijf uitbetaald. U besteedt de subsidie enkel voor de realisatie van het gesubsidieerde educatieve aanbod op maat van Nederlandstalige scholen in Brussel.

Stap 4: de communicatie

In alle communicatie vermeldt u de steun van de VGC, volgens de richtlijnen die u vindt op www.vgc.be/merkbeleid.

Stap 5: de verantwoording voor de subsidie 

U dient, via het e-loket, een inhoudelijke en financiële verantwoording in voor de aanwending van de toegekende subsidie. De uiterste indiendatum is 15 augustus volgend op het schooljaar waarvoor de subsidie werd toegekend. De inhoudelijke verantwoording bestaat uit de vergelijking van de bereikte resultaten met de beoogde resultaten, zoals omschreven in de subsidieaanvraag. Als u de beoogde resultaten niet bereikt hebt, dan dient u dit te verantwoorden. De financiële verantwoording bestaat uit een overzicht van de uitgaven die werden gemaakt voor de realisatie van het gesubsidieerde aanbod en van de ontvangsten die in het kader van het aanbod zelf of uit andere bronnen werden verworven.
De aanbieders die jaarlijks minstens 25.000 euro werkings- en/of projectsubsidies ontvangen van de VGC bezorgen tevens de jaarrekening van de vzw van het voorbije boekjaar en de begroting van de vzw van het lopende boekjaar.

STAP 6: de controle op het gebruik van de subsidie

Het organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies van 25 april 2013 bepaalt dat de VGC toezicht uitoefent op het gebruik van de subsidie. De VGC kan de bewijsstukken van de aanwending van de subsidie opvragen of ze tijdens een plaatsbezoek inkijken. Als bij controle onrechtmatigheden worden vastgesteld, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.