n Brussel - naar homepage
Plazeyfestival © Lies Van Overschee

Beleid

De VGC is de inrichtende overheid van de 22 gemeenschapscentra. Hieronder vindt u de belangrijkste beleidsbeslissingen en de bijbehorende documenten.

Historiek

De VGC-Beleidsbrief Gemeenschapscentra van 1998 legt de uitgangspunten, missie en doelstellingen van de 22 gemeenschapscentra in Brussel vast.

In uitvoering van het Decreet van 13 juli 2001houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid (art.34 en 35) en van het Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 (art.5) wordt een Convenant afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC (28/02/02).

In uitvoering van bovengenoemd decreet en van de VGC-Beleidsbrief Cultuur (10/01/02) wordt het VGC-Beleidsplan Cultuurcentrum Brussel 2003-2005, het VGC-Beleidsplan Cultuurcentrum Brussel 2006-2010  en het VGC-Beleidsplan Cultuurcentrum Brussel 2011-2015 opgesteld.
 
Eveneens in uitvoering van het decreet lokaal cultuurbeleid en het VGC-Beleidsplan Cultuur wordt de VGC-Verordening nr 02/11 op de gemeenschapsraden en de vzw’s Gemeenschapscentrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (22 mei 2003) gestemd.

In uitvoering van de verordening wordt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie met elk van de vzw’s Gemeenschapscentrum een convenant afgesloten. Dat wordt geregeld in het modelconvenant (VGC-Collegebesluit nr 03/362 van 17 juli 2003) houdende de goedkeuring van een modelconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw’s Gemeenschapscentrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De subsidiëring van de gemeenschapscentra wordt geregeld in het VGC-Collegebesluit 03/310 van 17 juli 2003 houdende de subsidieregeling voor de vzw’s Gemeenschapscentrum.

Op 19 juli 2007 legde het VGC-College enkele maatregelen vast in het kader van de hervormingen van de gemeenschapscentra. De nota Gemeenschapscentra als stedelijke motor van een lokaal beleid schetst het kader voor de toekomst van de gemeenschapscentra in opvolging van de doorlichting via de audit en het publieksonderzoek.

In de VGC-beleidsnota 2009-2014 Cultuur, Jeugd en Sport worden ook enkele accenten gelegd in de werking van de gemeenschapscentra.

Vandaag

Op 26 oktober 2012 wordt de VGC-Verordening nr 12/005 goedgekeurd houdende de organisatie van de Brusselse gemeeschapscentra die de gedachten, ideëen  en hervormingen bundelt die sinds 2003 in diverse documenten zijn vorm gegeven.

De gemeenschapscentra worden in deze verordening herbevestigd als sociaal-culturele organisaties waarbij samenwerking en gemeenschapsvorming een belangrijke plek innemen.