n Brussel - naar homepage

Jeugdhulp

We ondersteunen en stimuleren initiatieven die bijdragen tot het welzijn van kinderen en jongeren. Dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en vanuit een integrale benadering van de leef- en leercontext van de jongeren. We doen dit onder andere via financiële steun aan initiatieven in de bijzondere jeugdzorg en aan projecten en verenigingen actief in de ruimere jeugdzorgsector.
Meisje op de schommel

Kinderen en jongeren leven in een complexe maatschappij die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Sommigen banen zich gemakkelijk een weg in dit doolhof, anderen ondervinden meer moeilijkheden. Deze laatste groep komt soms in een situatie terecht waarbij ‘hulp’ aangewezen of noodzakelijk is. 

De VGC zoekt maximaal aansluiting bij evoluties in de Vlaamse Gemeenschap, meer bepaald op het vlak van Integrale Jeugdhulp. Op 1 maart  2014 trad het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp in werking. Met dit nieuwe decreet verankert Vlaanderen een verregaande samenwerking tussen alle sectoren die betrokken zijn bij jeugdhulp: het Agentschap Jongerenwelzijn, Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin, Centra voor Integrale Gezinszorg en het Vlaams Agentschap voor Personen met het Handicap. 
 
Aansluitend op het Vlaams beleid bouwt VGC mee aan een Nederlandstalig netwerk van voorzieningen voor kinderen en jongeren, rekening houdend met de specifieke Brusselse realiteit en noden. Dit doet we via financiële steun aan initiatieven in de bijzondere jeugdzorg en aan projecten en verenigingen inzake brede jeugdhulp.