n Brussel - naar homepage
Groepje lachende jeugdige vriendinnen op straat.

Integratie

Het integratiebeleid van de VGC is gericht op evenredige participatie van Brusselaars met een migratieachtergrond aan de samenleving. In haar integratiebeleid wil de VGC enerzijds Vlaamse beleidskeuzes inzake integratie en inburgering maximaal toepasbaar maken in Brussel en anderzijds een aanvullend beleid voeren, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie. De VGC neemt op basis van de Vlaamse regelgeving een regierol inzake integratie in Brussel op. De VGC ondersteunt en subsidieert organisaties die het beleid op het terrein mee realiseren.

De regierol van de VGC

De VGC zorgt voor de sturing en afstemming van het Vlaamse integratiebeleid en voor de coördinatie van de relevante actoren binnen het tweetalig gebied Brussel - Hoofdstad.
Voor de concrete uitvoering van haar regierol keurde de VGC op 24 februari 2011 haar beleidsopties met betrekking tot het Vlaams integratiebeleid in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad goed.

Het integratiebeleid van de VGC

Het integratiebeleid van de VGC omvat volgende strategische doelstellingen:

  • De VGC voert en ontwikkelt een gecoördineerd en transversaal beleid met betrekking tot integratie dat een antwoord biedt op de reële noden in de stedelijke samenleving.
  • De VGC neemt een voorbeeldfunctie op en werkt aan de interculturalisering van de interne organisatie.
  • De VGC zet in op interculturalisering en voert een inclusief beleid dat gericht is op de toegankelijkheid van de voorzieningen voor alle Brusselaars, en meer specifiek voor personen met een migratiegeschiedenis.
  • De VGC stimuleert een positieve houding ten opzichte van het Nederlands in de meertalige Brusselse context en biedt kansen aan Brusselaars, en meer specifiek personen met een migratiegeschiedenis, om het Nederlands te leren en te gebruiken.
  • De VGC streeft naar evenredige participatie van alle Brusselaars, en meer specifiek van personen met een migratiegeschiedenis, en heeft specifieke aandacht voor bepaalde doelgroepen.
  • De VGC voert een beleid dat zich richt op het bevorderen van sociale cohesie en het bevorderen van het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel.

Bepalend in het integratiebeleid van de VGC is de keuze om, naast het nemen van de nodige categoriale beleidsmaatregelen, te werken aan een inclusief beleid waarbij in alle beleidsdomeinen de aandacht voor een actieve omgang met etnisch-culturele diversiteit wordt ingebouwd.