n Brussel - naar homepage

Innovatie en kennisdeling

Net zoals andere steden verandert Brussel in sneltempo. Nieuwe maatschappelijke uitdagingen vragen nieuwe, passende oplossingen en acties. Van alle stedelijke actoren. In dat opzicht kunnen steden en instellingen veel van elkaar leren. Door kennis en ervaring uit te wisselen met andere stedelijke actoren doet de VGC inspiratie op voor haar beleid.
Zicht op een buurt in Brussel

Kennis delen

Kennisdeling en samenwerking krijgen onder andere vorm via:

Kenniscentrum Vlaamse Steden

Om kennisuitwisseling en -deling tussen de VGC en de Vlaamse steden structureel te organiseren ondersteunt de VGC het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS). Het Kenniscentrum verenigt de Vlaamse centrumsteden, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de VGC. De VGC maakt deel uit van het dagelijks bestuur van het KCVS en neemt deel aan de werkgroepen en platformen van het KCVS.

Het Kenniscentrum wil:

  • stedelijkheid versterken, in al haar facetten;
  • leerprocessen in steden versterken; 
  • het netwerk van de steden versterken.

Kennisdeling en netwerkvorming tussen de steden staan centraal: door ontmoeting, door uitwisseling van feitenkennis en van good practices.

Thuis in de Stad-prijs

De VGC nam jaarlijks deel aan de Thuis in de Stad-prijs. Dat was een initiatief van het Vlaamse Stedenbeleid waarmee het innovatieve, stedelijke realisaties wilde stimuleren en onder de aandacht brengen. Ook hier stond de uitwisseling van innovatieve, stedelijke projecten en good practices centraal.
Samen met vertegenwoordigers uit de dertien Vlaamse centrumsteden zetelde de VGC in de jury van de Thuis in de Stad-prijs. Verder stond  de VGC mee in voor de verspreiding van de jaarlijkse projectoproep ‘originele en innoverende projecten’ van het Vlaamse Stedenbeleid.

In 2015 lanceerde het Vlaams Stedenbeleid de ‘Slim in de Stad-prijs’.  De prijs is een conceptenwedstrijd waarin centrumsteden en de VGC voor hun stad/stadsregio een toekomstvisie schetsen. De Slim in de Stad-prijs komt in de plaats van de Thuis in de Stad-prijs.

Kennis en inzicht over Brussel

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling

De VGC wisselt niet alleen kennis uit met de Vlaamse centrumsteden. Ze heeft ook een structurele band met het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO). Het ATO verzamelt kennis en inzichten over de Brusselse evoluties en coördineert de stadsontwikkeling van strategische gebieden en grootschalige projecten. De VGC maakt deel uit van de raad van bestuur en de algemene vergadering van het ATO.

Het Brussels Studies Institute

Het Brussels Studies Institute (BSI) is een contact- en coördinatieplatform van de Brusselse universiteiten ULB, VUB en FUSL voor het academisch onderzoek in Brussel, met bijzondere aandacht voor humane wetenschappen. Het BSI wil de kennis over Brussel delen en verspreiden met openbare besturen, het middenveld en geïnteresseerde burgers.
Met de steun van de VGC organiseert het BSI elk jaar de Nacht van de Kennis over Brussel. Sprekers uit verschillende disciplines en kunstenaars presenteren hun inzichten over Brussel in debatten en artistieke  interventies.
Een ander initiatief met hetzelfde doel is de Brussels Academy. Deze open stadsuniversiteit  organiseert  lessenreeksen en seminaries over urbanisme, Brusselse statistieken, de culturele sector, …