n Brussel - naar homepage

Erkenning en startsubsidie

Sportverenigingen kunnen zich, onder bepaalde voorwaarden, laten erkennen en genieten van een aantal voordelen. Een startende club kan eenmalig een startsubsidie aanvragen. De erkenning dient jaarlijks te worden hernieuwd.

Welke verenigingen kunnen erkend worden?

Startende sportverenigingen die:

 • hun zetel en/of correspondentieadres in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;
 • als Nederlandstalig beschouwd worden;
 • geen professionele belangen en winstoogmerk nastreven;
 • over een bestuur beschikken, dat samengesteld is uit ten minste drie leden (voorzitter, secretaris en penningmeester);
 • beschikken over een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Waarom een erkenning interessant is?

Erkende sportverenigingen:

 • kunnen jaarlijks een werkingssubsidie aanvragen;
 • kunnen gratis sportmateriaal uitlenen bij het VGC-uitleenloket;
 • kunnen audiovisueel materiaal, tenten en bestelwagens uitlenen bij het VGC-uitleenloket;
 • krijgen voorrang bij het huren van sportinfrastructuur bij de beheerders waarmee de VGC-sportdienst een samenwerkingsakkoord heeft;
 • kunnen een projectsubsidie aanvragen, indien zij een sportief evenement organiseren;
 • kunnen een subsidie voor deelname aan of organisatie van kadervorming aanvragen;
 • kunnen een subsidie voor de organisatie van een sportkamp/stage aanvragen;
 • kunnen terecht bij de VGC-sportdienst voor advies en informatie;
 • kunnen zich aansluiten bij de VGC-sportraad;
 • genieten een voordeeltarief in de sportzalen die door de VGC beheerd worden.

Verloop erkenningsprocedure

 • Stuur de aanvraag voor erkenning in;
 • de VGC-sportdienst gaat na of de club voldoet aan de gestelde voorwaarden;
 • na een beslissing door het College brengen we je hiervan schriftelijk op de hoogte.