n Brussel - naar homepage

Voorstelling VGC

Elders Verworven Competenties (EVC)

Beschikt u niet over het geschikte diploma maar wel over de juiste competenties, dan heeft u de mogelijkheid om deel te nemen via Elders Verworven Competenties (EVC). De VGC organiseert periodiek EVC-examens en tegelijkertijd met de niveaugebonden aanwervingsexamens.

Wanneer kunt u kandideren bij de overheid en wat als u niet over het juiste diploma beschikt ?

Wenst u aan de slag te gaan bij de overheid, dan kunt u kandideren voor een vacante functie op basis van uw diploma. Uw diploma geeft u toegang tot een functie van het niveau A, B, C of D.

De vier niveaus overeenstemmend met het diploma zijn:

 1. niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs;
 2. niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
 3. niveau C: secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
 4. niveau D: geen diploma.

Op basis van uw niveau, wordt u ingeschaald in een salarisschaal die met uw niveau overeenstemt.

Voor de VGC geldt “ de juiste persoon met de juiste competenties op de juiste plaats”. Onder competenties verstaan wij: het geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarover u beschikt en die u nodig hebt om een opdracht te kunnen vervullen, zowel in uw professionele context als in uw privé-sfeer.

De VGC wil kandidaten voor vacante functies die niet over het vereiste diploma beschikken, maar wel over een waaier aan competenties, de kans geven deel te nemen aan de examens voor die functies. Dagelijks doet u immers in verschillende contexten ervaring op. U verwerft kennis en vaardigheden op school, in uw vrije tijd, op uw werk, ... De ervaring en competenties die u zo verwerft, kunt u valoriseren via EVC-proeven.

EVC-proeven laten toe om via uw elders verworven competenties (EVC) aan te tonen dat, zelfs al heeft u niet het vereiste diploma, u toch op een niveau A, B of C kan tewerkgesteld worden. Zo erkennen wij uw competenties onafhankelijk van de context waarin u deze verwierf.

Deze proeven organiseert de VGC bij de organisatie van aanwervingsexamens. Slaagt u in die proeven, dan krijgt u een EVC-attest voor het niveau A, B of C. Daarmee kunt u gedurende vijf jaar deelnemen aan de examens voor de vacante functies van het niveau waarvoor u een EVC-attest behaalde.

Wat houden EVC-proeven in ?

Kandidaten die menen op een bepaald niveau te kunnen functioneren (A, B, C) maar hiervoor niet over het nodige diploma beschikken, leggen een capaciteitsproef af die het algemeen cognitief vermogen test (het abstract, verbaal en numeriek redeneervermogen) en dus uw potentieel (om te groeien) meet. U kiest vrij het niveau waarvoor u een EVC-attest wenst te behalen, dus als u bijvoorbeeld helemaal geen diploma hebt behaald tijdens uw schoolloopbaan, kunt u zowel meedoen voor een EVC-attest op niveau C, als op niveau B, als op niveau A.

Er zijn verschillende soorten capaciteitsproeven:

 • Verbale intelligentietesten:
  Zij testen uw verbale redeneervermogen. Taal speelt daarbij een rol, maar het is geen test die uw talenkennis op zich meet.
 • Numerieke intelligentietesten:
  Zij testen uw numerieke redeneervermogen. Zij gaan na in welke mate uw logische verbanden kan leggen tussen cijfergegevens en hoe vlot en accuraat u dit doet. Rekenen speelt een rol, maar het gaat niet om een test die uw rekenkennis op zich meet.
 • Abstracte intelligentietesten:
  Zij testen uw inductief redeneervermogen. Deze testen gebruiken tekeningen en figuren om uw intelligentie te meten. Het verbale element wordt daarbij tot een minimum beperkt.

In de praktijk

Wilt u meer weten over het type testen dat we u zullen voorleggen en hoe een test ineen zit? Lees dan zeker de informatie die onze partner CEBIR hierover ter beschikking stelt:

Of wilt u voorafgaandelijk oefenen op gelijkaardige tests?  Dan kunt u via de digitale applicatie van onderstaande partners alvast oefenen:

Poolstok:

Selor

Hou bij het invullen rekening met volgende tips:

 • Lees goed wat er van u verwacht wordt en stel indien nodig bijkomende vragen aan de begeleider (op de dag van het afleggen van de proeven)
 • Bij veel testen speelt snelheid een rol. Blijf niet te lang stilstaan bij vragen waarop u het antwoord niet weet. Ga over naar de volgende vraag en concentreer u daarop.
 • Probeer niet koste wat kost alle opgaven af te maken. De meeste tests zijn zo opgesteld dat ze niet volledig kunnen opgelost worden binnen de gegeven tijd. 
 
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan EVC-proeven ?

Wanneer de VGC EVC-proeven organiseert, vindt u alle info over de praktische modaliteiten (inschrijving,...) op de VGC-website. U kunt ook altijd een mailtje sturen naar jobs.vgc@vgc.be, dan nemen wij contact met u op op het ogenblik dat wij EVC-proeven organiseren.

Hebt u nog vragen ?

Neem dan contact op met Lin Thimpont op het telefoonnummer 02/563.07.29 of stuur een mailtje naar jobs.vgc@vgc.be.