Kunsten trajectsubsidies

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent professionele kunstenaars of kunstenorganisaties, officieel gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een trajectsubsidie toe, ter ondersteuning van de ontwikkeling en groei binnen hun oeuvre.

Voor wie is een trajectsubsidie bestemd en aan welke voorwaarden moet de aanvraag voldoen?

Het VGC-kunstenbeleid vertaalt zich niet enkel naar de grote podia en verenigingen. Ook kunstenaars en kunstenorganisaties geven we graag de nodige ondersteuning, onder andere door trajectsubsidies ter beschikking te stellen. Met deze subsidievorm wil de VGC haar impulsbeleid versterken. Trajectsubsidies zijn gericht op de groei binnen het oeuvre van een individuele kunstenaar of kunstenorganisatie.

Voor heel wat kunstenaars en kunstenorganisaties is een projectsubsidie bij de VGC vaak een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Maar voor een project kan men enkel resultaatsgericht en op korte termijn werken. Met de trajectsubsidies willen we inspelen op deze lacunes.

Ook wil de VGC zeker al jonge of beginnende kunstenaars stimuleren om te evolueren door hen de mogelijkheid te bieden om structureel samen te werken met Brusselse cultuurhuizen.

Fiat van maximum twee jaar

Bij een trajectsubsidie kan een kunstenaar of kunstenorganisatie een fiat krijgen van maximum twee jaar om een traject af te leggen waar nieuwe/verdiepende paden bewandeld worden. De subsidie biedt de gelegenheid om binnen een ruimer tijdsbestek nieuwe ideeën te ontwikkelen, andere kruisbestuivingen te onderzoeken, om een nieuwe evolutie aan te gaan.  Wel moet de kunstenaar of artiest kunnen verduidelijken welke evolutie men voor ogen heeft. Een trajectsubsidie focust immers op de ontwikkeling, niet louter op de voortzetting van het bestaande parcours.

Daarnaast vragen we dat de trajecten aansluiting vinden bij het Brusselse netwerk binnen de kunsten. Daarbij denken we onder meer aan de samenwerking met andere kunstenaars en/of verenigingen, podia die repetitieruimten ter beschikking stellen. Ook werkplaatsen die de kunstenaar of het gezelschap willen begeleiden in het productionele en administratieve proces komen in aanmerking. Een traject dat niet in afzondering groeit, maar begeleiding en steun krijgt van andere spelers heeft immers meer slaagkansen. Bovendien vergroot het de energie die de kunstenaar of het gezelschap aan het eigenlijke traject kan besteden. Het versterkt enerzijds de positie van de kunstenaar en anderzijds de laboratoriumfunctie van Brussel en haar kunstenveld.

In Hoofdstuk 3 van het 'Uitvoeringsbesluit subsidiëring van kunsten' (zie rechterkolom) vindt u aanvullende info.

Aanvragen

Wie kan een aanvraag voor een traject indienen?

Een individueel professionele kunstenaar of kunstenorganisatie, officieel gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan bij de administratie van het College een aanvraag indienen voor subsidiëring van een kunsttraject.

Een traject is een projectsubsidie voor de realisatie van een evolutie in het werk. Het artistieke experiment en de evolutie staan centraal. De minimale looptijd is één jaar, de maximale looptijd twee jaar.

Aanvragers die onderstaande ondersteuning ontvangen komen niet in aanmerking:

 • een beurs van de Vlaamse Gemeenschap van 8.000 euro of meer in het lopend jaar of de drie voorafgaande jaren. Indien deze beurs nog in aanvraag is, wordt dit expliciet gemotiveerd en de verhouding tussen beide geschetst;
 • structurele subsidie van de Vlaamse Gemeenschap in het lopend jaar of de drie voorafgaande jaren. Indien een individueel kunstenaar structureel verbonden was met een organisatie die in die periode een structurele ondersteuning kreeg, wordt de verhouding tot en het verschil met het werk dat binnen die organisatie verricht werd, duidelijk toegelicht.

Een zelfde kunstenaar kan slechts één maal een subsidie voor een kunsttraject toegekend krijgen.
Op een trajectsubsidie staat geen leeftijdslimiet. Wel worden er jaarlijks trajectsubsidies voorbehouden voor kunstenaars jonger dan 35 jaar bij datum van indiening.

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

De jaarlijkse deadline ligt op 1 april. De trajecten starten in de loop van het jaar van aanvraag.

Wat moet het dossier bevatten?

Voor een aanvraag van een trajectsubsidie is er een standaard invulformulier trajectsubsidie
(zie ook Hoofdstuk 3 van het uitvoeringsbesluit)

We vragen om het dossier kort en gestructureerd te houden wat de duidelijkheid enkel ten goede komt.
Het aanvraagdossier bevat de nodige identificatiegegevens, een inhoudelijk en een financiële toelichting.

-De inhoudelijke toelichting omschrijft de artistieke en praktische planning van het traject, met zicht op het artistiek parcours tot op heden, de geplande artistieke evolutie, evenals een zicht op het netwerk van actoren waarmee men samenwerkt, waaronder minstens één Brusselse partner uit de kunstenscène.
Trajectsubsidies besteden expliciet aandacht aan artistieke vernieuwing en de versterking van artistiek talent en experiment. Een traject is ingebed in het Brussels kunstenveld door middel van begeleiding en ondersteuning van het traject door minstens één Brusselse partner uit de kunstenscene, structureel erkend door de Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gemeenschapscommissie .

-Het financieel plan belicht het geheel van het traject, met gedetailleerd zicht op de diverse uitgaven en inkomsten.

Vul alle informatie zorgvuldig in en vergeet niet de bijlages mee te sturen:

 • zeker een gedetailleerde begroting met toelichting 
 • eventueel demonstratiemateriaal (video, foto's e.d.): vermeld hier duidelijk een webadres en eventueel paswoord
 • eventueel engagementsverklaringen van partners
 • curriculum/-a of overzicht van recente projecten
 • Indien van toepassing:
  • Nederlandstalige statuten van de vereniging (bij een eerste aanvraag) en eventuele wijzigingen ervan
  • Bij eerste aanvraag of na wijzigingen: bewijs van rekeningnummer (bv. blanco voorgedrukt overschrijvingsformulier met benaming en rekeningnummer, of kopie van bankkaart).

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Eerst kijkt de administratie na of het dossier volledig is. Daarna wordt het voor inhoudelijk advies voorgelegd aan de werkgroep kunsten. De werkgroep legt haar advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt.
De periode tussen de indiening van het project en de uiteindelijke beslissing door het College bedraagt gemiddeld drie maanden. 

Waar kan ik mijn dossier indienen?

Alle aanvragen gebeuren vanaf 2021 digitaal.

Welk verslag dien je in na afloop?

Een verslag wordt verwacht drie maand na afloop van het traject . Het verslag bevat zowel een inhoudelijk als financieel overzicht (geen vast sjabloon). Meer specifieke informatie vind je in de Leidraad verslag kunsten.

Reglementering

Toekenning trajectsubsidies kunsten

De VGC kent subsidies toe op basis van de verordening houdende subsidies voor kunsten.
Het specifieke reglement voor projectsubsidies vindt u in hoofdstuk 2 van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten en de bijhorende toelichtingsnota.

Er wordt  binnen het kunstenbeleid aandacht gegeven jonge kunstenaars.
Kunstenaars onder de 35 jaar met een sterk, dossier maken zeker kans.

De toekenning van de subsidie kadert ook binnen het VGC Meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

Specifieke beleidsaccenten kunt u terugvinden in de VGC- Bijdrage aan de visienota van de Vlaamse minister van Cultuur.