Subsidies voor gezondheidsinitiatieven kinderdagverblijven en IBO’s

Wilt u als Brussels kinderdagverblijf of IBO werken aan een duurzaam gezondheidsbeleid? Wilt u kinderen (en hun omgeving) aanzetten tot een gezonde levensstijl? Bent u van plan om daarvoor materiaal aan te kopen? Vraag dan een subsidie aan bij de VGC.

Welke gezinsinitiatieven komen in aanmerking voor subsidiëring?

 • buitenschoolse opvang voor kinderen in het basisonderwijs
 • kinderopvang voor baby’s en peuters in groepsverband die aangesloten zijn bij het Lokaal Loket Kinderopvang

Welke thema’s komen in aanmerking? 

 • gezonde voeding
 • beweging en preventie van sedentair gedrag
 • lichaamshygiëne
 • verslaving aan alcohol, tabak, drugs, gamen en gokken
 • veiligheid, exclusief verkeersveiligheid, en eerste hulp
 • seksualiteit en relaties
 • welbevinden

Aan welke voorwaarden moet het initiatief voldoen?

Het gezondheidsinitiatief moet  aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Het verbetert het gezondheidsbeleid en sluit aan bij de specifieke context van de onderwijs- of gezinsinstelling.
 • Het overstijgt de reguliere werking.
 • Het verbetert de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de attitudes op het vlak van gezondheid van (jonge) kinderen en/of jongeren en hun leef- en leeromgeving.
 • Het levert bijzondere inspanningen om laagdrempelig te werken en om financiële drempels weg te werken, zodanig dat alle  kinderen deelnemen en hun ouders betrokken worden, dus ook kinderen die opgroeien in kansarme gezinnen (armoedetoets).

Hoe de subsidie aanvragen?

Gebruik het aanvraagformulier (in de rechterbalk). De uiterste datum om een  subsidieaanvraag in te dienen is 15 november 2019.

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de kwaliteit van het ingediende dossier en van de uitgaven die gesubsidieerd kunnen worden (bv. vormingen voor personeel worden niet gesubsidieerd).