VGC neemt maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus (covid-19) tegen te gaan, verandert de VGC de volgende weken haar planning. We doen dat voor de gezondheid van iedereen die ons bezoekt of aan onze activiteiten meedoet. Er is nog geen remedie of vaccin tegen het coronavirus. Daarom is het beperken van fysiek contact voorlopig de enige oplossing.

Vanaf vrijdag 13 maart tot en met zondag 7 juni worden alle publieksactiviteiten van de VGC geannuleerd of uitgesteld. Hieronder vindt u een overzicht.

Overzicht van afgelaste VGC-activiteiten en evenementen

 • Alle publieksactiviteiten in de gemeenschapscentra worden uitgesteld tot na 7 juni 2020 of geannuleerd. De gemeenschapscentra blijven open met minimale dienstverlening.
 • De IBO’s en consultatiebureaus gevestigd in een gemeenschapscentrum blijven open. De VGC volgt de beslissingen die de bevoegde overheden nemen.
 • Alle sportactiviteiten en lessenreeksen sport worden geannuleerd.  
 • Alle publieksactiviteiten in Aximax worden geannuleerd.
 • Voor de VGC-onderwijsinstellingen volgt de VGC de beslissingen  die de bevoegde overheden nemen.
 • Revalidatiecentrum De Poolster volgt de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • De Uitleendienst biedt een aangepaste dienstverlening. 

In functie van de ontwikkelingen worden deze maatregelen aangepast of aangevuld.

Meer informatie?

Hebt u vragen over afgelaste activiteiten of terugbetalingen? Stuur een e-mail naar info@vgc.be.

Hou deze pagina in de gaten voor de laatste wijzigingen over VGC-activiteiten en evenementen.

Recente informatie van de Belgische overheid over het coronavirus vindt u hier: www.info-coronavirus.be.

Komt u op bezoek in een van onze gebouwen?

Respecteer de adviezen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 seconden) uw handen met water en zeep.
 • Vermijd om te handen geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 • Raak uw gezicht zo weinig mogelijk aan met uw handen.

La VGC prend des mesures afin de limiter la propagation du coronavirus

Afin de lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19), la VGC va modifier son planning pour les semaines à venir. Nous le faisons dans l’intérêt de la santé de tous ceux qui nous rendent visite ou participent à nos activités. Il n’existe pour l’heure aucun remède ni vaccin contre le coronavirus. C’est la raison pour laquelle la limitation des contacts physiques constitue pour le moment la seule solution.

Du vendredi 13 mars au dimanche 7 juin inclus, toutes les activités publiques de la VGC seront annulées ou postposées. Vous en trouverez un aperçu ci-après.

Aperçu des activités et événements VGC annulés

 • Toutes les activités publiques dans les centres communautaires sont reportées au-delà du 7 juin 2020 ou annulées. Les centres communautaires restent ouverts et assurent une prestation de services minimale.
 • Les initiatives de garde d’enfants périscolaire et bureaux de consultation hébergés dans un centre communautaire restent ouverts. La VGC suit les décisions prises par les autorités compétentes.
 • Tous les cours de sport et activités sportives sont annulés.
 • Toutes les activités publiques à Aximax sont annulées.
 • Pour les établissements scolaires de la VGC, la VGC suit les décisions prises par les autorités compétentes.
 • Le centre de revalidation De Poolster suit les directives de l’Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ces mesures seront adaptées ou complétées en fonction des développements.

Vous voulez en savoir plus ?

Vous avez des questions à propos d’activités annulées ou de remboursements ? Envoyez un e-mail à info@vgc.be.

Tenez cette page à l'œil pour connaître les derniers changements à propos des activités et événements de la VGC.

Vous trouverez ici des informations récentes de la part des autorités belges relatives au coronavirus : www.info-coronavirus.be.

VGC takes measures against the spread of coronavirus

In order to counter the spread of the coronavirus (Covid-19), the Flemish Community Commission (VGC) is changing its schedule for the coming weeks. We are doing this in the interests of the health of everyone who visits us or takes part in our activities. There is as yet no cure or vaccine against the coronavirus. So for the time being, limiting physical contact is the only solution.

As of Friday, 13 March until Sunday, 7 June inclusive, all VGC public activities are being cancelled or postponed. An overview follows.

Overview of the cancelled VGC activities and events

 • All public activities in the community centres are postponed until after 7June 2020 or cancelled. The community centres will remain open with minimum service provision.
 • The afterschool childcare initiatives (IBO) and consultation offices in community centres will remain open. The VGC is following the decisions taken by the competent authorities.
 • All sports activities and sports lessons are cancelled.
 • All public activities in the Aximax youth centre are cancelled.
 • For the VGC educational institutions, the VGC is following the decisions taken by the competent authorities.
 • The De Poolster convalescence centre is following the guidelines of the Flemish Agency for Care and Health.

These measures will be adapted or supplemented as the situation develops.

More information?

Do you have questions about cancelled activities or reimbursements? Send an e-mail to info@vgc.be.

Keep an eye on this page for the latest changes affecting VGC activities and events.

You will find recent information from the Belgian government about the coronavirus here: www.info-coronavirus.be.