Nieuws

37 resultaten

De nieuwe VGC-brochures over vrije tijd, gezondheid en onderwijs zijn uit

Image
De nieuwe VGC-brochures over vrije tijd, gezondheid en onderwijs zijn uit.
Meer over De nieuwe VGC-brochures over vrije tijd, gezondheid en onderwijs zijn uit

Brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk vanaf 20 november 2021

Image
Vanaf 20 november gelden nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19.
Meer over Brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk vanaf 20 november 2021

Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Image
Gisteren is voor het eerst in de geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de meerjarenbegroting van de VGC ingediend. Dat is historisch, omdat de VGC tot nog toe werkte met jaarlijkse begrotingen. De meerjarenbegroting is gekoppeld aan het strategisch meerjarenplan, dat is uitgewerkt in samenspraak met burgers, organisaties uit het N-netwerk, de VGC administratie en de collegeleden.
Meer over Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Vandaag is voor het eerst in de geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de meerjarenbegroting van de VGC ingediend. Dat is historisch, omdat de VGC tot nog toe werkte met jaarlijkse begrotingen. De meerjarenbegroting is gekoppeld aan het strategisch meerjarenplan, dat is uitgewerkt in samenspraak met burgers, organisaties uit het N-netwerk, de VGC administratie en de collegeleden.

De meerjarenbegroting is een essentiële component van een nieuwe bestuurscultuur, gericht op de Brusselaars en hun toekomst. We koppelen budgetten aan gerichte doelstellingen uit het meerjarenplan, wat ons toelaat om op lange termijn te werken, en echt te investeren in de toekomst van de Brusselaars. Ik dank de collega’s hartelijk voor de constructieve samenwerking die heeft geleid tot deze eerste, historische, meerjarenbegroting”, aldus collegevoorzitter Elke Van den Brandt.

Een belangrijke beleidsdoelstelling van dit college is de maximale ontwikkeling van de talenten van de Brusselaars. Het Nederlandstalig onderwijs speelt daarin een cruciale rol. Met de meerjarenbegroting koppelt de VGC daar vandaag ook de nodige budgetten aan. De VGC investeert zodat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kan blijven groeien, en meer Brusselse kinderen een plek kunnen krijgen op school, zowel in het basisonderwijs, met een groei van 1281 plaatsen, als in het secundair onderwijs, met een groei van 1310 plaatsen.

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien. Begin oktober telden de Nederlandstalige scholen meer dan 50.000 leerlingen. Dat is een groei van 1,7 % ten opzichte van vorig schooljaar. Het is onze opdracht om te blijven investeren in voldoende extra zitjes op de schoolbanken, daar waar de noden het hoogst zijn, zodat elk kind kan rekenen op een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs. We maken daartoe goede afspraken met de inrichtende machten, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zien erop toe dat de projecten zo snel en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd. In 2022 starten 21 schoolvestigingen met bouwen of met een nieuwe fase van een lopend infrastructuurdossier. Bij 13 daarvan neemt de VGC de volledige financiering, of een deel ervan, voor haar rekening. In totaal worden 1.281 plaatsen in het basisonderwijs en 1.310 plaatsen in het secundair onderwijs gecreëerd. Opvallende projecten zijn de nieuwe basisscholen voor Poelbos en De Kleine Geuzen in Jette, Steinerschool in Anderlecht, Zavelberg in Sint-Agatha-Berchem, De Stadsmus in Oudergem en Sint-Martinus en Imelda in Molenbeek”, zegt Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs.

Voor de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra en Samenleven & Diversiteit stijgt de enveloppe aanzienlijk voor de periode 2022-2025. Hiermee wordt onder meer het kunstenbeleid versterkt, investeert de VGC in de renovatie van twee Gemeenschapscentra (GC Nekkersdal en GC Maalbeek) en worden extra middelen voor sportinfrastructuur en -verenigingen voorzien. Collegeleden Smet en Van den Brandt slaan vanuit hun bevoegdheden de handen in elkaar om in te zetten op het welzijn van kinderen en jongeren in onze stad en om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken. In 2022 zal het proefproject CoNnect, dat gericht is op sociale netwerking en participatie voor inburgeraars, worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal een duurzaam kader worden ontwikkeld zodat we ook na juni 2022 Brusselse inburgeraars warm kunnen onthalen in het N-netwerk. Tot slot zal nog meer op onze (amateur) kunstenaars worden ingezet. Eerder dit jaar werd het ambitieuze Plan Atelier gelanceerd, waarbij atelierruimte wordt gecreëerd voor kunstenaars op korte, middellange en lange termijn.

De transitie van Brussel naar een stad op mensenmaat is al jarenlang mijn grote drijfveer. De Brusselaars zijn niet enkel de reden waarom ik aan politiek doe, ze zijn bovendien ook mijn grootste partners. En daarom zullen we de komende jaren vanuit de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra vooral in mensen zelf investeren. Zo zullen we verder strijden tegen eenzaamheid in onze stad, gaan we nog meer sportinfrastructuur voorzien, gaan we onze kunstenaars verder ondersteunen, gaan we Brusselaars ook deze zomer een heerlijke ‘staycation’ laten beleven en staan er heel wat projecten voor en met onze jongeren op til,” zegt Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.

Een laatste opvallende maatregel uit de meerjarenbegroting is de forse investering in kinderopvang. Bovenop de 248 plaatsen die gecreëerd worden in samenwerking met de Vlaamse regering investeert de VGC zelf in 230 extra opvangplaatsen. De VGC voorziet een nieuwe uitbreidingsronde van 220 kindplaatsen met inkomenstarief, waarbij prioriteit gegeven wordt aan kinderdagverblijven die door VGC gebouwd zijn. Daarnaast wordt het aantal dringende opvangplaatsen uitgebreid. Dit zijn opvangplaatsen die worden voorbehouden voor mensen die snel een opvangplaats nodig hebben, onder meer door opleiding, werk, ziekte of een crisissituatie. Er komen 10 plaatsen bij, wat het totaal op 42 brengt. Voor de extra investering in 230 opvangplaatsen wordt een bijkomend budget van 2,5 miljoen vrijgemaakt.

We willen dat alle Brusselse kinderen in goede omstandigheden kunnen opgroeien in Brussel. Betaalbare kinderopvang is een cruciale hefboom voor de ontwikkeling van kinderen en voor de sociale en economische situatie van Brusselse gezinnen. Wat Vlaanderen niet doet, doet de VGC zelf. De nood is te groot, en dus zetten we met de VGC alles op alles om 230 bijkomende plaatsen te creëren. Dat betekent dat reeds in 2022 4 nieuwe kinderopvanglocaties zullen worden geopend. We maken samen de kinderopvang toegankelijker door de aanmelding in het Frans of Engels mogelijk te maken, en investeren in het vormingsaanbod voor de begeleiders,” aldus collegevoorzitter Elke Van den Brandt.

Hoe toegankelijk is uw communicatie? Ga het na met onze tools

Image
Communiceert u met nieuwkomers, personen in armoede, mensen die nog niet zo goed Nederlands kennen? Vraag hen dan in een focusgroep hoe u dat het best concreet doet. Of ga met een checklist na hoe u uw promotiemateriaal kunt verbeteren.
Meer over Hoe toegankelijk is uw communicatie? Ga het na met onze tools

'Eenzaamheid is een probleem van iedereen' - Het middenveld en de politiek zoeken samen concrete oplossingen

Donderdag 21 oktober 2021 — Eenzaamheid is universeler dan men soms laat uitschijnen. Bijna de helft van de Belgen maakt het mee en in 2015 was 11% van de Brusselaars ontevreden over zijn sociale contacten. Odisee lanceert vandaag de ‘Resokit’-tool en voerde op vraag van de VGC een onderzoek uit om de thematiek in beeld te brengen en beleidsadviezen boven water te halen. “Eenzaamheid is een subjectief gevoel, waarvoor maatwerk nodig is.” Hoe kan het beleid het mogelijk maken om het gevoel van eenzaamheid of om het sociaal isolement een halt toe te roepen? Wat is de rol van een netwerk hierin? Op de Studiedag tegen Eenzaamheid (21/10) doorbreken we het taboe en gaan we in dialoog op zoek naar oplossingen. 

Dankzij COVID-19 werd het des te duidelijk, dat mensen in eenzaamheid vaak door de mazen van het net glippen. Zo wil de VGC nu samen met het middenveld een nieuw net weven. ‘De eerste stap naar het opvangen van eenzaamheid, is het doorbreken van taboe’, aldus een studie die in opdracht van de VGC werd uitgevoerd; zo dienen een aantal heilige huisjes bewust geopend te worden. 

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ging Hogeschool Odisee op literatuur-en praktijkonderzoek, en leverde het vijf concrete beleidsaanbevelingen. Zo vragen ze een preventiebeleid, het stimuleren van bespreekbaarheid en doorbreken van taboes, en een samenwerking tussen sectoren waarbij verschillende partners ook transversaal gaan nadenken. ‘Verdeskundig het werkveld,’ aldus de beleidsaanbeveling, en dit vanuit een methodische en proactieve aanpak. 

Vandaag vindt ook de lancering plaats van de ‘Resokit’-tool. Dit is een platform waarmee organisaties efficiënt concrete methodes en handvaten krijgen in het deskundige bestrijden van eenzaamheid. 

 

Over landsgrenzen heen

Om de opgedane kennis uit het onderzoek kenbaar te maken organiseert de VGC een studiedag rond eenzaamheid. Zo is er op basis van het onderzoek een workshop over schaduwwerk en de inzet van informele spelers. Ook ‘Corona: lessen die blijven plakken’ en ‘digitaal verbinden’ komen aan bod, samen met taboedoorbrekend werken. 

Er wordt ook intensief kennis over het thema uitgewisseld over allerlei grenzen heen, zo ook de landsgrenzen. Willie Oldengarm is sociaal gerontoloog en adviseur bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het Nederlands ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

'Het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ zet zich sinds 2018 in om eenzaamheid aan te pakken..Meer dan 160 landelijke organisaties en 260 gemeenten zijn hierbij aangesloten. Ik ben elke keer weer geraakt door al die energie van burgers, organisaties én bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de strijd tegen eenzaamheid en ik ben trots adviseur. Ik zie er naar uit in Brussel tijdens de studiedag onze Nederlandse aanpak toe te lichten. En natuurlijk hoop ik ook veel op te steken van wat in Brussel en België tot nu toe is ontwikkeld. We kunnen vast nog veel van elkaar leren’

 

De kracht van lichte bindingen

'Eenzaamheid is een thema van iedereen. We zullen hier als beleidsmakers dan ook allemaal een permanente focus op moeten hebben in ons beleid, vandaar dat we dit ook verankerden in het VGC-meerjarenbeleidsplan. Het zijn ook kleinschalige projecten op lokaal niveau, zoals we met Connecting Brussels ondersteunden, die mee oplossingen gaan bieden. . We moeten zorgen dat Brussel meer dan ooit een warme thuis wordt, waar mensen met open armen worden ontvangen. Nog te vaak is het ieder voor zich,' aldus Pascal Smet, collegelid bevoegd over jeugd, diversiteit, cultuur en sport.

 

Het belang aan netwerkversterking, die soms slechts mag bestaan uit lichte bindingen, wordt duidelijk naar voor geschoven. Hier zijn al initiatieven werkzaam. Zo is er onder meer vanuit het motto ‘een sterke stad is een verbindende stad’ de VGC-projectoproep Plug Into Brussels. Kleinschalige initiatieven die inzetten op verbinding en diversiteit kunnen hier tot 5000 euro krijgen voor een project. Ook ‘Connecting Brussels’ en ‘Jong zijn in tijden van Corona’ reikten afgelopen jaar de hand aan solidariteitsacties die zich op een creatieve manier engageren voor de medemens. 

'Eenzaamheid wordt vaak gelinkt aan ouderen, maar ook bij jongeren is het een onderschat probleem. Daarom zetten we vanuit de VGC sterk in op warme buurtnetwerken rond kwetsbare Brusselaars en zetten we projecten op die het mentaal welbevinden bij jongeren én ouderen ondersteunen,' aldus Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd over welzijn, gezondheid en gezin.

 

Een luisterend oor in de stad

Voor de toekomstige beleidsaanbevelingen werd en zal ook vandaag het middenveld worden geconsulteerd. Odisee legde zich dan ook toe op een  praktijk- en literatuuronderzoek, dat onder andere het belang van luisteren naar voor schuift, de nood aan verbondenheid en participatie in de nabije omgeving van mensen en de uitbouw van zorgzame buurten. Ook moet eenzaamheid actief opgespoord worden. 

‘Het bestrijden van eenzaamheid gaat over het kleine ontmoeten, oog hebben voor mekaar, een luisterend oor bieden, en bij onrustwekkende signalen, hulp inroepen. Daarbij zien we die lichte bindingen in onze complexe, maar ook vruchtbare stad, als de meest haalbare kiem voor verandering,' aldus Inge Verhaegen, Odisee Hogeschool.

Vanuit Odisee komt het erop aan om praktijken te ondersteunen om bewuster, explicieter en methodischer met het thema aan de slag te gaan. 

 ‘Daarin kunnen we als hogeschool onze kennis delen, een gemeenschappelijke taal naar voor schuiven, en methodieken en instrumenten aanreiken, zoals we nu met de Resokit doen. Als de VGC daarnaast als facilitator optreedt om partijen samen te brengen, goede praktijken inventariseert en opschaalt, structureel werk maakt van een transversale aanpak, en een expliciet beleid uitrolt, dan zijn we op weg naar een stad met meer verbondenheid.’ – Inge Verhaegen, Odisee Hogeschool


Klik hier om naar het volledige programma te gaan.

Uitbreiding Covid Safe Ticket vanaf 15 oktober 2021

Image
Vanaf 15 oktober heeft u op vele plaatsen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Covid Safe Ticket (CST) nodig om veilig deel te nemen aan activiteiten.
Meer over Uitbreiding Covid Safe Ticket vanaf 15 oktober 2021

Tweede Brusselse Dag van de Meertaligheid zet meertalig onderwijs centraal

Zaterdag vond in het Brussels parlement de tweede Dag van de Meertaligheid plaats. Onder het motto Let’s BeTalky Again, was het centrale gespreksthema van deze editie meertaligheid in het onderwijs.

De Brusselse Dag van de Meertaligheid is een jaarlijks weerkerend evenement om de meertaligheid van Brussel in de kijker te zetten. De initiatiefnemer is Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor de Promotie van Meertaligheid. In 2019 legde Sven Gatz zijn oriëntatienota voor aan het Brussels Parlement. Vorig jaar werd een Raad voor Meertaligheid samengesteld onder het voorzitterschap van Philippe Van Parijs.

Brussel telt inwoners van meer dan 180 nationaliteiten en er worden meer dan 100 talen gesproken. Brussel is dus de meertalige stad bij uitstek en die meertaligheid neemt nog toe. Uit de 4e taalbarometer van BRIO (VUB) blijkt bovendien dat 90% van de Brusselaars voorstander is van meertalig onderwijs in Brussel.

Om meer met meertalig onderwijs aan de slag te kunnen gaan, lanceerden minister Gatz en de Brusselse Raad voor Meertaligheid de tweetalige brochure "Meer taal in het onderwijs in Brussel" - "Grandir en multilingue à Bruxelles, à l'école et en dehors". Leerkrachten die al aan de slag willen gaan met de taaldiversiteit in hun klas vinden er tips and tricks in. De brochure geeft allerlei nuttige informatie en een overzicht van methodologieën en projecten m.b.t. meertaligheid in een onderwijscontext. Van deze brochure zullen 4.000 exemplaren verdeeld worden over alle Franstalige en Nederlandstalige lagere en middelbare scholen in Brussel. Deze roadmap naar meer meertaligheid in het Brussels onderwijs is een primeur.

Tijdens een workshop wisselden academici, leerkrachten en deskundigen uit d Raad , zoals Philippe Van Parijs en Nadia Fadil van gedachten over de rol van thuistalen in het onderwijs. Tijdens een debat met Sven Gatz, Philippe Close, de burgemeester van de Stad Brussel, en Caroline Pauwels, rector van de VUB, over de uitdagingen voor het meertalig onderwijs in Brussel, zei minister Gatz:

“We moeten meer werk maken van uitwisselings- en taalbadprogramma’s om zowel leerkrachten als leerlingen meer talenkennis bij te brengen. We moeten ook nieuwe instrumenten creëren om het leren van talen te bevorderen en ook durven nadenken over een nieuw meertalig onderwijsnetwerk in Brussel, bijvoorbeeld in het kader van een nieuwe staatshervorming.”

Ook Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel, is enthousiast:  

"In Brussel sturen vandaag steeds meer ouders hun kinderen naar Nederlandstalige scholen en immersiescholen.  Het is interessant te zien dat zoveel ouders willen dat hun kinderen Nederlands leren. Om aan deze vraag te voldoen, richten we in de stad Brussel nog meer Nederlandstalige basisscholen op ons grondgebied op. Ons doel is bruggen te bouwen door talen te leren", voegt hij toe.

Caroline Pauwels, rector van de VUB , voerde een pleidooi voor meer aandacht voor meertaligheid in het onderwijs:

"Als rector van de Vrije Universiteit Brussel pleit ik voor meertaligheid. Hoe meer talen je beheerst, hoe meer werelden voor je opengaan. Meertaligheid staat overigens helemaal niet haaks op het goed beheersen van je eerste taal. Alles staat of valt met goed talenonderwijs. Daarom pleit ik voor meertalig onderwijs. In Brussel. Maar eigenlijk overal."

Ook aan de Brusselse leerlingen werd gedacht. Voor hen werd de BeTalky Slam Contest gelanceerd.  Brusselse ketjes tussen 10 jaar en 18 jaar die creatief zijn met talen wordt gevraagd een meertalig slamgedicht te schrijven over Brussel. De opdracht is eenvoudig: beschrijf in 10 regels en in verschillende talen hoe mooi Brussel is! De winnaar wordt volgend jaar op Wereldpoëziedag (21 maart) bekendgemaakt.

Verder kregen 10 OKAN en DASPA jongeren (minderjarige nieuwkomers) die een vooropleiding sociale tolk volgden bij Vluchtelingwerk Vlaanderen, symbolisch een certificaat overhandigd. Ook buiten de muren van het Brussels Parlement werden er enkele activiteiten georganiseerd.   Voor de allerkleinsten werd een taalballenbad aan Muntpunt geplaatst en werden er taalspelletjes voorzien.  Het Huis van het Nederlands Brussel organiseerde een patati apéro en De Foyer hield een reflectie over het thema "taal als cultureel erfgoed".

De tweede Brusselse Dag van de Meertaligheid kon ook via livestream gevolgd worden.

 

VGC versterkt taalondersteuning van Brusselse studenten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 200.000 euro in projecten die taalondersteuning bieden aan studenten van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Odisee. De projecten maken kwetsbare studenten in de graduaats- en lerarenopleidingen taalvaardiger en zorgen voor meertalige studenten die klaar zijn voor het Brusselse werkveld.

De taalondersteuningsprojecten bij Odisee en EhB werden in het begin van 2020 met de steun van de VGC opgestart. Met deze subsidie kunnen EhB en Odisee de taalondersteuningsprojecten ook volgend academiejaar verderzetten.

Naast de taalondersteuning op maat voor individuele studenten, wordt ook werk gemaakt van een digitaal platform waar studenten op hun eigen tempo aan zelfstudie kunnen doen. Er worden ook groepstrajecten georganiseerd, waar studenten samen begeleid worden rond bepaalde taalthema’s. Als de campussen deze herfst weer tot leven komen, organiseren de hogescholen laagdrempelige activiteiten waar de studenten hun mondelinge taalvaardigheid kunnen oefenen.

Daarnaast werken de hogescholen aan de professionalisering van de docenten. In overleg met de opleidingshoofden wordt bekeken hoe de taalondersteuning zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de vakken en het curriculum. Het lesmateriaal wordt bekeken en bijgestuurd en er worden workshops georganiseerd voor docenten. Door hen te leren hoe ze hun lessen taalkrachtiger maken, wordt de impact van de taalondersteuning nog groter en wordt ze duurzaam verankerd binnen de hogescholen.

Brussels minister Sven Gatz: “Om de studenten meertalig te laten afstuderen, heeft de taalondersteuning aandacht voor het Nederlands, alsook voor het Frans en Engels. Zo worden ze nog beter voorbereid op de Brusselse arbeidsmarkt, waar meertaligheid een must is.”

Tweetalige lerarenopleiding in Brussel breidt uit

Leerkrachten in Brussel geven les in een meertalige en heel diverse context. Om nieuwe leerkrachten extra tools mee te geven, steunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ook in het academiejaar 2021-2022 de tweetalige lerarenopleiding – een samenwerking tussen de Erasmushogeschool Brussel en de Haute Ecole Francisco Ferrer. De studenten krijgen er les en volgen activiteiten in het Nederlands én in het Frans.

In 2017 startte de tweetalige lerarenopleiding in de Erasmushogeschool Brussel en in de Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF), met financiële steun van de VGC. De tweetalige lerarenopleiding zit ondertussen in de lift. In juni 2021 volgden in totaal 161 studenten de opleiding in het Nederlands en het Frans samen. Aan de Erasmushogeschool schreven 121 studenten zich in, waarvan 45 in het eerste jaar. Aan de HEFF waren dat er 40, waarvan 18 in het eerste jaar.

Ieder academiejaar wordt het programma bijgestuurd en verbreed. Nog meer docenten uit de beide opleidingen gaan samenwerken om samen hun vakken te geven. Ook de zogenaamde zij-instromers (studenten die een verkort traject volgen en vaak al elders werkervaring opdeden) zullen vakken en activiteiten uit de tweetalige lerarenopleiding krijgen.  

De tweetalige lerarenopleiding zwermt bovendien uit: in de opleiding tot kleuteronderwijzer(es) en leerkracht secundair onderwijs worden activiteiten uit de tweetalige lerarenopleiding geïntroduceerd.

En ook op het praktijkveld wordt sterker ingezet: beide hogescholen gaan lokale samenwerkingen tussen Nederlandstalige en Franstalige basisscholen en leerkrachten ondersteunen.

VGC-collegelid Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs: “Meertaligheid is de toekomst, ook in het onderwijs. Met de tweetalige lerarenopleiding bereiden we niet alleen leerkrachten beter voor op lesgeven in een meertalig en divers Brussel, maar zorgen we ook voor beter tweede taalonderwijs aan Nederlandstalige en aan Franstalige kant. De tweetalige opleiding zorgt ook voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt.”

De VGC trekt 123.000 euro uit voor het academiejaar 2021-2022. Ook Stad-Brussel, de inrichtende macht van HEFF, levert een bijdrage van 80.000 euro.