n Brussel - naar homepage

Subsidie aanvragen

Waar en wanneer dient u uw project in? Wat moet er allemaal in uw dossier staan? Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Wanneer een project indienen?

Voor kunstprojecten zijn er drie deadlines. Zorg ervoor dat uw dossier de administratie tijdig bereikt! Te laat is te laat.

De deadlines zijn afhankelijk van het moment waarop de première of vernissage plaatsvindt.

  • Vindt de presentatie plaats tussen januari en april, dan moet het subsidiedossier op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar de administratie bereiken.
  • Vindt de presentatie plaats tussen mei en augustus , dan moet het subsidiedossier op 1 februari de administratie bereiken.
  • Vindt de presentatie plaats tussen september en december, dan moet het subsidiedossier op 15 mei de administratie bereiken.

Korte procedure

Een vereniging of kunstenaar die voorheen nog geen subsidie toegekend kreeg door de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor een artistiek project, kan van een korte procedure gebruik maken. Deze procedure werd gelanceerd om de instap toegankelijker te maken en beginnende (jongere) kunstenaars extra kansen te geven.

Wel dient een aanvraag via deze korte procedure te gebeuren onder volgende voorwaarden:

  • Er vindt minstens één publiek en volwaardig toonmoment van een afgewerkt project plaats;
  • Het totaalbudget van het project bedraagt maximaal 10.000 EUR en het gevraagde subsidiebedrag is ten hoogste 3.000 EUR;
  • Het aanvraagdossier wordt minimaal 8 weken vóór de presentatie ingediend. Indien een dossier ingediend wordt in juli of augustus, wordt dit minimaal 12 weken op voorhand ingediend.

Wat moet het dossier bevatten?

Het aanvraagdossier bevat de nodige identificatiegegevens, desgevallend de statuten van de vereniging en de ledenlijst van de raad van beheer op het ogenblik van de aanvraag, alsook een financiële en inhoudelijke toelichting (zie ook Hoofdstuk 2 van het uitvoeringsbesluit).

Het financieel plan belicht het geheel van het project, met concreet en gedetailleerd zicht op de diverse uitgaven en inkomsten. Indien bij andere overheden voor hetzelfde project subsidie wordt aangevraagd, wordt expliciet belicht waarom men een aanvullende subsidie aanvraagt en is inbedding op het vlak van productie en presentatie in het Brussels hoofdstedelijk gewest noodzakelijk.

De inhoudelijke toelichting omschrijft de artistieke en praktische planning van het project, met zicht op de preproductie, productionele partners, publieke momenten van het afgewerkt project en spreiding in én buiten Brussel.

Voor kunstprojecten (ook voor de verkorte procedure) is er een standaard invulformulier voor kunstprojecten (word). Zorg er voor dat u alle gevraagde informatie vermeldt. We vragen één makkelijk te kopiëren papieren exemplaar en een pdf-versie (één bestand voor de inhoud, één voor de begroting) ter beschikking te stellen. Gelieve de pdf-versie te mailen naar kunsten@vgc.be.

Beeldmateriaal en audiovisueel materiaal dat essentieel is om het project te beoordelen, wordt in 2 exemplaren ingediend, of is (bij voorkeur) beschikbaar via internet (eigen webpagina, vimeo of andere). Vermeld de weblink en eventueel paswoord duidelijk in uw dossier!

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De administratie controleert de volledigheid van het dossier, waarna de werkgroep kunsten (pdf) inhoudelijk advies geeft. De werkgroep legt dit advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt.

De periode tussen de indiening van het project en de uiteindelijke beslissing door het College bedraagt gemiddeld drie maanden. 

Waar kan ik mijn dossier indienen?

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 563 05 56

We vragen één makkelijk te kopiëren papieren exemplaar en een pdf-versie (één bestand voor de inhoud, één voor de begroting) ter beschikking te stellen. Gelieve de pdf-versie te mailen naar kunsten@vgc.be.

Gebruik bij bestanden groter als 5 MB Wetransfer of soortgelijk.

Welk verslag dien je in na afloop?

Verslagen worden verwacht drie maand na afloop van het project, traject of kalenderjaar (voor jaarwerkingen). Alle verslagen bevatten zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van de gesubsidieerde werking. Meer specifieke uitleg vind je in deze bijlage (pdf).