n Brussel - naar homepage

Subsidie aanvragen

Wie kan een trajectsubsidie kunsten aanvragen? Wanneer doet u een aanvraag?

Wie kan een aanvraag voor een traject indienen?

Een individueel kunstenaar of kunstenorganisatie kan bij de administratie van het College een aanvraag indienen voor subsidiëring van een kunsttraject.
Een traject is een projectsubsidie voor de realisatie van een evolutie in het werk. Het artistieke experiment en de evolutie staan centraal. De minimale looptijd is één jaar, de maximale looptijd twee jaar.

Aanvragers die onderstaande ondersteuning ontvangen komen niet in aanmerking:

  • een beurs van de Vlaamse Gemeenschap van 8.000 euro of meer in het lopend jaar of de drie voorafgaande jaren. Indien deze beurs nog in aanvraag is, wordt dit expliciet gemotiveerd en de verhouding tussen beide geschetst;
  • structurele subsidie van de Vlaamse Gemeenschap in het lopend jaar of de drie voorafgaande jaren. Indien een individueel kunstenaar structureel verbonden was met een organisatie die in die periode een structurele ondersteuning kreeg, wordt de verhouding tot en het verschil met het werk dat binnen die organisatie verricht werd, duidelijk toegelicht.

Een zelfde kunstenaar kan slechts één maal een subsidie voor een kunsttraject toegekend krijgen.
Op een trajectsubsidie staat geen leeftijdslimiet, maar jaarlijks worden wel minimaal drie trajectsubsidies voorbehouden voor kunstenaars jonger dan 35 jaar bij datum van indiening.

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

De jaarlijkse deadline ligt op 1 april. De trajecten starten in de loop van het jaar van aanvraag.

 

Wat moet er allemaal in mijn dossier staan?

Het aanvraagdossier bevat de nodige identificatiegegevens, desgevallend de statuten van de vereniging en de ledenlijst van de raad van beheer op het ogenblik van de aanvraag, alsook een financiële en inhoudelijke toelichting (zie ook Hoofdstuk 3 van het uitvoeringsbesluit).

Het financieel plan belicht het geheel van het traject, met gedetailleerd zicht op de diverse uitgaven en inkomsten.
De inhoudelijke toelichting omschrijft de artistieke en praktische planning van het traject, met zicht op het artistiek parcours tot op heden, de geplande artistieke evolutie, evenals een zicht op het netwerk van actoren waarmee men samenwerkt, waaronder minstens één Brusselse partner uit de kunstenscène.
Trajectsubsidies besteden expliciet aandacht aan artistieke vernieuwing en de versterking van artistiek talent en experiment. Een traject is ingebed in het Brussels kunstenveld door middel van begeleiding en ondersteuning van het traject door minstens één Brusselse partner uit de kunstenscene, structureel erkend door de Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gemeenschapscommissie .

Voor trajecten is er een standaard invulformulier trajectsubsidies (word) Zorg er voor dat u alle gevraagde informatie vermeldt. We vragen één makkelijk te kopiëren papieren exemplaar en een pdf-versie (één bestand voor de inhoud, één voor de begroting) ter beschikking te stellen. Gelieve de pdf-versie te mailen naar kunsten@vgc.be.

Beeldmateriaal en audiovisueel materiaal dat essentieel is om het project te beoordelen, wordt in 2 exemplaren ingediend, of is (bij voorkeur) beschikbaar via internet (eigen webpagina, vimeo of andere). Vermeld de weblink en eventueel paswoord duidelijk in uw dossier!
 

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Eerst kijkt de administratie na of het dossier volledig is. Daarna wordt het voor inhoudelijk advies voorgelegd aan de werkgroep kunsten (pdf). De werkgroep legt haar advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt.
De periode tussen de indiening van het project en de uiteindelijke beslissing door het College bedraagt gemiddeld drie maanden. 

Waar kan ik mijn dossier indienen?

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport : Kunsten
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
Tel.: 02 563 05 56

We vragen één makkelijk te kopiëren papieren exemplaar en een pdf-versie (één bestand voor de inhoud, één voor de begroting) ter beschikking te stellen. Gelieve de pdf-versie te mailen naar kunsten@vgc.be  Gebruik bij bestanden groter als 5MB Wetransfer of dergelijke.

Welk verslag dien je in na afloop?

Verslagen worden verwacht drie maand na afloop van het project, traject of kalenderjaar (voor jaarwerkingen). Alle verslagen bevatten zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van de gesubsidieerde werking. Meer specifieke uitleg vind je in deze bijlage (pdf).