n Brussel - naar homepage

Subsidies educatieve en gezondheidsinitiatieven van scholen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe aan Nederlandstalige scholen in Brussel die educatieve initiatieven organiseren als aanvulling van hun reguliere onderwijsopdracht.

Welke educatieve initiatieven komen in aanmerking voor deze subsidie?

Educatieve initiatieven dekt een brede waaier aan inhouden en thema's: muzische projecten, projecten rond techniek en technologie, projecten rond de schoolbuurt en op de stedelijke omgeving, extra-murosactiviteiten.... Op het tabblad 'reglementering' leest u aan welke voorwaarden initiatieven moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Op het tabblad 'van aanvraag tot verslag' vindt u het aanvraagformulier, maar leest u ook welke stappen uw dossier doorloopt: van aanvraag tot verslag.

Subsidies voor gezondheidsinitiatieven kunnen ook aangevraagd worden. Het kan gaan om zeer uiteenlopende initiatieven: van gezonde voeding, beweging en lichaamshygiëne tot middelengebruik (alcohol, tabak en drugs), veiligheid en eerste hulp, welbevinden, seksualiteit en relaties. De procedure 'van aanvraag tot verslag' geldt ook voor deze initiatieven. Wel is er een specifiek reglement voor gezondheidsinitiatieven. Voorlopig worden gezondheidsinitiatieven nog niet aangevraagd via het e-loket. U kunt het aanvraag- en verslagformulier onderaan deze pagina downloaden.

Van aanvraag tot verslag

Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen via het e-loket een subsidie aanvragen voor een educatief initiatief dat zij organiseren. Elke vestiging kan per periode één aanvraag indienen. Na beëindiging van het educatieve initiatief dient de school een inhoudelijke en financiële verantwoording in.

Stap 1: de subsidieaanvraag

U dient de subsidieaanvraag in via het e-loket, op subsidies.vgc.be:

 • voor een educatief initiatief dat start tijdens het eerste trimester van een schooljaar: uiterlijk op 7 juli;
 • voor een educatief initiatief dat start tijdens het tweede of het derde trimester van een schooljaar: uiterlijk op 10 januari.

Per vestigingsplaats dient u een aparte subsidieaanvraag in. Elke vestiging kan per periode één aanvraag indienen. Het is dus de bedoeling dat schoolteams intern overleg plegen om de verschillende educatieve initiatieven van hun vestiging te bundelen in deze aanvraag.

Stap 2: de behandeling van de subsidieaanvraag

De VGC-administratie behandelt enkel de subsidieaanvragen die volledig en duidelijk werden ingevuld en die tijdig werden ingediend. De subsidie (berekend per vestigingsplaats) wordt toegekend door het bevoegde collegelid. Na de toekenning van de subsidie krijgt de hoofdschool een bevestigingsbrief.

Stap 3: de uitbetaling en de aanwending van de subsidie

De subsidie wordt in één schijf uitbetaald op het rekeningnummer van de hoofdschool na goedkeuring van de subsidie en na indiening van de verslaggeving van eerder gesubsidieerde educatieve initiatieven. U besteedt de subsidie enkel ter realisatie van het gesubsidieerde educatieve initiatief.

Stap 4: de communicatie

In alle communicatie vermeldt u de steun van de VGC, volgens de richtlijnen die u vindt op www.vgc.be/merkbeleid.

Stap 5: de verantwoording voor de subsidie

U dient een inhoudelijke en financiële verantwoording in voor de aanwending van de toegekende subsidie via het e-loket:

 • voor een educatief initiatief dat plaatsvond tijdens het eerste trimester van een schooljaar: uiterlijk op 31 december;
 • voor een educatief initiatief dat plaatsvond tijdens het tweede en/of het derde trimester van een schooljaar: uiterlijk op 30 juni.

De bewijsstukken van de aanwending van de toegekende subsidie worden minstens twee jaar op school bewaard.

Stap 6: de controle op het gebruik van de subsidie

Het organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies van 25 april 2013 bepaalt dat de VGC toezicht uitoefent op het gebruik van de subsidie.

De VGC kan de bewijsstukken van de aanwending van de subsidie opvragen of ze tijdens een schoolbezoek inkijken. Als bij controle onrechtmatigheden worden vastgesteld, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Reglementering

Wanneer komt een educatief initiatief in aanmerking voor een subsidie?

Welke educatieve initiatieven komen in aanmerking voor een subsidie?

Educatieve initiatieven van Nederlandstalige kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen, secundaire scholen en scholen van het deeltijds kunstonderwijs in Brussel:

 • op initiatief van en door de school georganiseerd, tijdens de lestijd en voor de leerlingen van de school;
 • die de reguliere lessen in de klas overstijgen;
 • die beantwoorden aan de subsidievoorwaarden, bijdragen tot het efficiënter behalen van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen of een stimulerende omgeving daarvoor creëren;
 • die aansluiten bij:
  1. de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen, de leerplannen, het pedagogisch project, het taalbeleid en het ouderbeleid van de school en (indien voorhanden) de Brede Schoolwerking;
  2. de specifieke kenmerken van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, de grootstedelijke en de meertalige context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  3. de VGC-visietekst 'Taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden' (25 november 2010);
  4. de VGC-visietekst 'Brede School' (16 december 2010);
  5. de VGC-visietekst 'Opvoedingsondersteuning' (30 juni 2011).

Onderaan deze pagina kunt u de visieteksten downloaden.

Vier subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie toont (de vestigingsplaats van) de school aan dat het educatieve initiatief beantwoordt aan de vier subsidievoorwaarden.

Voorwaarde I - schoolcontext 

Het educatieve initiatief sluit aan bij de specifieke context en bij de onderwijskundige visie van de school.

Voorwaarde II - taal

Het educatieve initiatief heeft een uitdagend karakter op het vlak van taal.
Het legt de nadruk op:
• het versterken van de taalvaardigheid Nederlands bij de leerlingen;
• het positief omgaan met andere talen.

Voorwaarde III - diversiteit

Het educatieve initiatief wordt opgesteld in functie van de diverse Brusselse leerlingenpopulatie en maakt de leerlingen bewust van de meerwaarde van diversiteit.

Voorwaarde IV - breed leren

Het educatieve initiatief versterkt en verbreedt de leeromgeving van de leerlingen.
Externe partners kunnen hierin een rol spelen.

Berekening van de subsidie

Voor een educatief initiatief dat beantwoordt aan de vier subsidievoorwaarden wordt per vestigingsplaats en per indiendatum een subsidie van maximum 4.350 euro toegekend. Rekening houdend met de kenmerken van de leerlingen van de school kan de subsidie verhoogd worden met 15 % tot maximum 5.000 euro. De subsidie voor het educatieve initiatief wordt berekend op basis van het aantal deelnemende leerlingen en de duur van het project. De toegekende subsidie kan de nettokostprijs van het educatieve initiatief niet overschrijden.

Aanwending van de subsidie 

De toegekende subsidie kan enkel worden aangewend ter realisatie van het georganiseerde educatieve initiatief. Bij de aanwending van de subsidie wordt rekening gehouden met het overzicht van de kosten waarvoor u (g)een subsidie kunt aanvragen. Het overzicht kunt u onderaan de pagina downloaden.

Reglementering voor gezondheidsinitiatieven

Wanneer komt een gezondheidsinitiatief in aanmerking voor een subsidie? Wat bepaalt de grootte van de subsidie? En waarvoor mag u de subsidie gebruiken?

Werken aan een gezonde organisatie doe je via teamwerk, op participatieve wijze voor de kinderen, leerlingen, leerkrachten, de ondersteunende diensten, de ouders en de brede organisatieomgeving.

Om Nederlandstalige scholen beter te ondersteunen bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid, is er een reglement uitgewerkt voor de subsidiëring van gezondheidsinitiatieven. Het kan gaan om zeer uiteenlopende initiatieven.

In de leidraad voor de indiener van educatieve gezondheidsinitiatieven kan u lezen: wie kan indienen voor welke initiatieven of projecten, hoe de subsidie wordt bepaald en welke kosten gesubsidieerd kunnen worden. We overlopen het aanvraagformulier en geven u  achtergrondinformatie over het vernieuwde formulier.  

In de bijlage bij de leidraad leest u meer info over de gezondheidsthema’s.

Subsidiekanalen voor andere thema's

Voor andere specifieke thema's zijn er andere subsidiekanalen, zowel binnen als buiten de VGC.