n Brussel - naar homepage

Subsidies voor brede opvang (basisonderwijs)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe aan Nederlandstalige basisscholen in Brussel die, voor- en naschoolse opvang organiseren.

Subsidies voor brede opvang: wat wel en wat niet?

Gesubsidieerde brede opvang:

  • wordt georganiseerd door de school voor de kinderen van de school, valt onder de verantwoordelijkheid van de school en vindt voornamelijk plaats in de infrastructuur van de school;
  • vindt plaats voor of na de dagelijkse schooltijd, tijdens de middag, op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen;
  • is gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen van de opvang. Dat betekent dat kinderen in de brede opvang een aanbod en de nodige begeleiding krijgen om competenties te kunnen ontwikkelen;
  • sluit aan bij:
  1. de werking, het taalbeleid en het ouderbeleid van de school;
  2. de VGC-visietekst 'Taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden' (25 november 2010);
  3. de VGC-visietekst 'Brede School' (16 december 2010).

De visieteksten kunt u onderaan op deze pagina downloaden.

Activiteiten op verplaatsing

Activiteiten op verplaatsing komen in aanmerking voor subsidies als ze deel uitmaken van het programma van de brede opvang dat de school organiseert.

Komen niet in aanmerking voor subsidies:

  • de opvang tijdens weekends, wettelijke feestdagen en schoolvakanties;
  • opvanginitiatieven op school die via andere kanalen subsidies krijgen.  Bijvoorbeeld: opvang georganiseerd door Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s).

Tip: 'aanbieders met een educatief aanbod voor Brusselse scholen'

De VGC subsidieert ook heel wat 'aanbieders met een educatief aanbod voor Brusselse scholen'.
U kunt voor de brede opvang (en voor de educatieve initiatieven) onder meer op deze aanbieders een beroep doen. Bekijk het overzicht van het aanbod van deze gesubsidieerde aanbieders uit 2018-2019.

Subsidie aanvragen

Het subsidieformulier Brede Opvang omvat twee luiken: aanvraag en verslag. Nederlandstalige basisscholen in Brussel kunnen in het eerste luik een subsidie aanvragen voor de opvang die zij organiseren. Op hetzelfde moment dienen zij in het tweede luik van het formulier een inhoudelijke en financiële verantwoording in voor de subsidie van het vorige schooljaar.
Scholen die geen nieuwe aanvraag indienen, horen ook een verslag voor het vorige schooljaar te bezorgen.

Stap 1: de subsidieaanvraag

U dient uiterlijk op 30 mei het aanvraagformulier in via het e-loket op https://subsidies.vgc.be.
Per vestigingsplaats vult u een apart formulier in.

Stap 2: de behandeling van de subsidieaanvraag

De algemene directie Onderwijs en Vorming behandelt enkel de subsidieaanvragen die volledig en duidelijk werden ingevuld en die op tijd werden ingediend.
De subsidie (berekend per vestigingsplaats) wordt toegekend door het collegelid, bevoegd voor Onderwijs en Vorming, zoals voorzien in het subsidiereglement voor de brede opvang van Brusselse scholen van 30 juni 2011.
Na de toekenning van de subsidie krijgt de hoofdschool een bevestigingsbrief.

Stap 3: de uitbetaling en de aanwending van de subsidie

De subsidie wordt in één schijf uitbetaald op het rekeningnummer van de hoofdschool na goedkeuring van de subsidie. U besteedt de subsidie enkel ter realisatie van de gesubsidieerde brede opvang.

Stap 4: de communicatie

In alle communicatie vermeldt u de steun van de VGC, volgens de richtlijnen die u vindt op www.vgc.be/merkbeleid.

Stap 5: de verantwoording voor de subsidie

U dient uiterlijk op 30 mei via het subsidieformulier een inhoudelijke en financiële verantwoording voor de aanwending van de toegekende subsidie in.
De bewijsstukken van de aanwending van de toegekende subsidie worden minstens twee jaar op school bewaard.

Stap 6: de controle op het gebruik van de subsidie

Het organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies van 25 apil 2013 bepaalt dat de VGC toezicht uitoefent op het gebruik van de subsidie.
De VGC kan de bewijsstukken van de aanwending van de subsidie opvragen of ze tijdens een schoolbezoek inkijken. Als bij controle onrechtmatigheden worden vastgesteld, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemene directie Onderwijs en Vorming.
02 563 04 50 - onderwijs.vorming@vgc.be