n Brussel - naar homepage

Subsidies voor ouderverenigingen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe aan ouderverenigingen die activiteiten organiseren.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie?

Activiteiten georganiseerd door de ouderverenigingen van Nederlandstalige kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen, secundaire scholen en scholen van het deeltijds kunstonderwijs in Brussel komen in aanmerking voor een subsidie.

Wat verstaan we onder 'ouderverenigingen'?

Een oudervereniging is een schoolgebonden vereniging waarbinnen de ouders van de leerlingen samenwerken aan schoolgebonden aangelegenheden.

Belangrijk!

Om een subsidie te ontvangen zal de werking van de oudervereniging:

 • aansluiten bij de werking en het pedagogisch project van de school;
 • de reguliere werking van de school en van de ouderraad overstijgen;
 • aansluiten bij:
 1. de VGC-visietekst 'Taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden' (25 november 2010);
 2. de VGC-visietekst 'Brede School' (16 december 2010);
 3. de VGC-visietekst 'Opvoedingsondersteuning' (30 juni 2011);
 4. de VGC-viesietekst 'Armoede' (27 maart 2014).

De visieteksten kunt u onderaan op deze pagina downloaden.

Subsidie aanvragen

Ouderverenigingen kunnen, via het e-loket, een subsidie aanvragen voor de activiteiten die zij organiseren.

Stap 1: de subsidieaanvraag

U verzendt uiterlijk op 15 november de subsidieaanvraag via het e-loket op subsidies.vgc.be. De directie van de school waar de oudervereniging bij hoort, kan de oudervereniging de toegang geven voor het indienen en opvolgen van het aanvraagdossier.

Op de startpagina van het e-loket vindt u de link terug naar de gebruikershandleiding.

Stap 2: de behandeling van de subsidieaanvraag

De algemene directie Onderwijs en Vorming behandelt enkel subsidieaanvragen die volledig en duidelijk werden ingevuld en die op tijd werden ingediend.
De subsidie wordt toegekend door het collegelid, bevoegd voor Onderwijs en Vorming, zoals voorzien in het subsidiereglement voor ouderverenigingen van Brusselse scholen van 23 juni 2016.
Na de toekenning van de subsidie krijgt de oudervereniging een bevestigingsbrief.

Stap 3: de uitbetaling van de subsidie

De subsidie wordt in één schijf uitbetaald op het rekeningnummer van de oudervereniging na goedkeuring van de subsidie.

Stap 4: de communicatie

In alle communicatie vermeldt u de steun van de VGC, volgens de richtlijnen die u vindt op www.vgc.be/merkbeleid.

Stap 5: de controle op het gebruik van de subsidie

Het organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies van 25 april 2013 bepaalt dat de VGC toezicht uitoefent op het gebruik van de subsidie.
De VGC kan de bewijsstukken van de aanwending van de subsidie opvragen. Als bij controle onrechtmatigheden worden vastgesteld, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Reglementering

Het inhoudelijk voorwaardenkader van het VGC-subsidiereglement voor ouderverenigingen is afgestemd op de VGC-visieteksten 'Taalbeleid', 'Armoede', 'Brede School' en 'Opvoedingsondersteuning'.

Bij elke VGC-subsidie houdt u ook rekening met de bepalingen van het organiek reglement op de VGC-subsidies.

De subsidieaanvraag geldt voor het lopende schooljaar, maar is gebaseerd op een overzicht van de activiteiten van het vorige schooljaar. In de subsidieaanvraag toont de oudervereniging aan dat zij tijdens het vorige schooljaar minstens drie activiteiten heeft georganiseerd.

Subsidievoorwaarden

Elke activiteit voldoet aan één van de drie voorwaarden. Alle activiteiten samen voldoen aan minstens twee verschillende voorwaarden.

De oudervereniging organiseert de activiteiten in samenwerking met de school. De oudervereniging houdt er bij het organiseren van activiteiten rekening mee dat alle ouders maximaal kunnen deelnemen. Deze laagdrempeligheid kan gerealiseerd worden door o.a.

 • de aard van de activiteit;
 • aandacht voor het welbevinden van de ouders;
 • de gevoerde communicatie: duidelijkheid, van ouder tot ouder, mogelijkheid tot vertalen, schoolpoortcontacten, ...;
 • het tijdstip van de activiteit;
 • ...

Voorwaarde I

De oudervereniging organiseert activiteiten om de ouders te ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. 

De activiteiten kaderen binnen opvoedingsondersteuning en zijn gericht op

 • het informeren van ouders (bv. infomomenten),
 • en/of ervaringsuitwisseling tussen ouders (bv. oudercafés),
 • en/of toeleiding van ouders naar een relevant aanbod (bv. bezoek aan speel-o-theek, bibliotheek).

Voorwaarde II

De oudervereniging werkt mee aan het versterken en uitbreiden van de sociale netwerken van ouders.

De activiteiten 

 • verhogen de participatie voor alle ouders;
 • houden rekening met de diversiteit in de klas en bij de ouders;
 • dragen bij tot de bestrijding van kansarmoede.

Voorwaarde III

De oudervereniging werkt samen met de school aan een betere begeleiding en toeleiding van ouders naar initiatieven van leer-en opvoedingsondersteuning. 

Berekening van de subsidie

Om in aanmerking te komen voor een basissubsidie van 250 euro heeft de oudervereniging minstens drie activiteiten georganiseerd tijdens het vorige schooljaar. Daarnaast kan een oudervereniging voor maximaal drie activiteiten een bijkomende subsidie van 75 euro per activiteit ontvangen. In totaal kunnen maximaal zes activiteiten in aanmerking komen voor een subsidie, voor een maximum totaalbedrag van 475 euro.

Aanwending van de subsidie

De toegekende subsidie kan enkel worden aangewend voor:

 • de organisatie van activiteiten van de oudervereniging;
 • de werking van de oudervereniging.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemene directie Onderwijs en Vorming.
02 563 04 50 - onderwijs.subsidiesouderverenigingen@vgc.be