n Brussel - naar homepage

Van aanvraag tot verslag

Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen via het e-loket een subsidie aanvragen voor een educatief initiatief dat zij organiseren. Elke vestiging kan per periode één aanvraag indienen. Na beëindiging van het educatieve initiatief dient de school een inhoudelijke en financiële verantwoording in.

Stap 1: de subsidieaanvraag

U dient de subsidieaanvraag in via het e-loket, op subsidies.vgc.be:

  • voor een educatief initiatief dat start tijdens het eerste trimester van een schooljaar: uiterlijk op 7 juli;
  • voor een educatief initiatief dat start tijdens het tweede of het derde trimester van een schooljaar: uiterlijk op 10 januari.

Per vestigingsplaats dient u een aparte subsidieaanvraag in. Elke vestiging kan per periode één aanvraag indienen. Het is dus de bedoeling dat schoolteams intern overleg plegen om de verschillende educatieve initiatieven van hun vestiging te bundelen in deze aanvraag.

Stap 2: de behandeling van de subsidieaanvraag

De VGC-administratie behandelt enkel de subsidieaanvragen die volledig en duidelijk werden ingevuld en die tijdig werden ingediend. De subsidie (berekend per vestigingsplaats) wordt toegekend door het bevoegde collegelid. Na de toekenning van de subsidie krijgt de hoofdschool een bevestigingsbrief.

Stap 3: de uitbetaling en de aanwending van de subsidie

De subsidie wordt in één schijf uitbetaald op het rekeningnummer van de hoofdschool na goedkeuring van de subsidie en na indiening van de verslaggeving van eerder gesubsidieerde educatieve initiatieven. U besteedt de subsidie enkel ter realisatie van het gesubsidieerde educatieve initiatief.

Stap 4: de communicatie

In alle communicatie vermeldt u de steun van de VGC, volgens de richtlijnen die u vindt op www.vgc.be/merkbeleid.

Stap 5: de verantwoording voor de subsidie

U dient een inhoudelijke en financiële verantwoording in voor de aanwending van de toegekende subsidie via het e-loket:

  • voor een educatief initiatief dat plaatsvond tijdens het eerste trimester van een schooljaar: uiterlijk op 31 december;
  • voor een educatief initiatief dat plaatsvond tijdens het tweede en/of het derde trimester van een schooljaar: uiterlijk op 30 juni.

De bewijsstukken van de aanwending van de toegekende subsidie worden minstens twee jaar op school bewaard.

Stap 6: de controle op het gebruik van de subsidie

Het organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies van 25 april 2013 bepaalt dat de VGC toezicht uitoefent op het gebruik van de subsidie.

De VGC kan de bewijsstukken van de aanwending van de subsidie opvragen of ze tijdens een schoolbezoek inkijken. Als bij controle onrechtmatigheden worden vastgesteld, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.