n Brussel - naar homepage

Duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging

Gebruikte definities in het subsidiereglement voor duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging

Definities:

Sportaanbod met een duurzaam karakter en onder deskundige begeleiding, dat in volgende types wordt onderverdeeld:

  • Type 1: minstens driewekelijks een sportaanbod organiseren gedurende minstens 8 maanden per werkjaar.
  • Type 2: een wekelijks sportaanbod organiseren gedurende minstens 10 opeenvolgende weken.
  • Type 3: een wekelijks sportaanbod organiseren gedurende minstens 5 opeenvolgende weken voor initiatieven die als uitdrukkelijke doelstelling een (doorstroming naar een) duurzame sportbeoefening nastreven, al dan niet in georganiseerd verband.

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen.

Het zijn initiatieven die ofwel:

  • bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod vergroten;
  • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;
  • Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.

Een sportbegeleider die door opleiding of elders verworven competenties over voldoende pedagogische, didactische en sporttechnische kennis beschikt om de activiteit op een kwalitatieve manier te begeleiden.

Het aanbod wordt ruim openbaar bekend gemaakt en in principe kan iedereen deelnemen.

Elke sportparticipatie voor personen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperking die hen, door diverse drempels, kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren aan het sportaanbod, hetzij regulier hetzij specifiek.

Sportende leden die aan G-sport doen.

Sportende leden tot en met de leeftijd van 18 jaar.

De sportmomenten waarbij minstens 80% van de deelnemende leden jeugdleden zijn.

Sportende leden vanaf de leeftijd van 19 jaar.

De sportmomenten waarbij minstens 20% van de deelnemende leden volwassen leden zijn.

Eén sportseizoen dat valt tussen 1 september en 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar.

Vzw ter ondersteuning en bevordering van de professionele tewerkstelling van de sportsector, hierna Sportwerk genoemd.

(externe link voor de klantentarieven die Sportwerk hanteert)

Officieel erkend als uitvoerend orgaan om de decretale opdracht van Sport Vlaanderen voor sportkaderopleiding te helpen realiseren.

VTS-website

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van het sportbeleid.