n Brussel - naar homepage

Sportgerichte kadervorming

Gebruikte definities in het subsidiereglement voor deelname aan sportgerichte kadervorming

Definities:

Verzamelnaam voor sporttechnische, begeleidingsgerichte en sportbestuurlijke opleidingen en bijscholingen. Deze vormingen zijn expliciet gericht op de ontplooiing en vorming van sportlesgevers, bestuurders, trainers en begeleiders van sportinitiatieven.

Een sportbegeleider die door opleiding of elders verworven competenties over voldoende pedagogische, didactische en sporttechnische kennis beschikt om de activiteit op een kwalitatieve manier te begeleiden.

Sporttakspecifieke vorming waarbij als finaliteit (meestal na het afleggen van een proef) een diploma wordt behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als referentie wordt aanvaard om pedagogisch-didactisch als deskundige begeleider te worden ingeschakeld.

Sportgerichte vorming waarbij als finaliteit (meestal na het afleggen van een proef) een diploma wordt behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als referentie wordt aanvaard voor het verwerven van andere dan sporttakspecifieke pedagogisch-didactische vaardigheden.

Vorming die gericht is op het beheersen of verbeteren van kennis en vaardigheden die bijdragen tot het goed besturen van een (sport)vereniging.

Vorming die gericht is op het beheersen of verbeteren van sporttakgerichte kennis en vaardigheden die bijdragen tot de kwaliteit van de deskundige begeleiding.

Vorming die gericht is op het beheersen of verbeteren van (andere dan sporttakgerichte) kennis en vaardigheden die bijdragen tot de kwaliteit van de deskundige begeleiding.

Inschrijvingskosten voor deelname aan een vorming. Hierbij komen volgende kosten niet in aanmerking: catering, vervoer, logies.

Officieel erkend als uitvoerend orgaan om de decretale opdracht van Sport Vlaanderen voor sportkaderopleiding te helpen realiseren.

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van het sportbeleid.