n Brussel - naar homepage

Sportief vakantieaanbod

Gebruikte definities in het subsidiereglement voor de organisatie van sportief vakantieaanbod

Definities:

Een sportief aanbod van activiteiten onder deskundige begeleiding, in externaats- of internaatsverband, tijdens de schoolvakantie, waaronder begrepen wordt: krokus, Pasen, zomer, herfst of kerst.

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen.

Het zijn initiatieven die ofwel:

  • bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod vergroten;
  • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;
  • Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.

 

Een sportbegeleider die door opleiding of elders verworven competenties over voldoende pedagogische, didactische en sporttechnische kennis beschikt om de activiteit op een kwalitatieve manier te begeleiden.

Het aanbod wordt ruim openbaar bekend gemaakt en in principe kan iedereen deelnemen.

Elke sportparticipatie voor personen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperking die hen, door diverse drempels, kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren aan het sportaanbod, hetzij regulier hetzij specifiek.

Een sportief vakantieaanbod zonder overnachting voor de deelnemers.

Een sportief vakantieaanbod met overnachting voor de deelnemers.

Indeling van een vakantiedag in voormiddag, namiddag of avond/nacht zoals deze van het vorige dagdeel gescheiden zijn door een maaltijd en een vrije rustperiode. Een dagdeel bevat 3 opeenvolgende uren.

Een gemiddelde vaste kost per deelnemer die ontstaat door kosten van programmatie, uitstappen, catering, verzekering, promotie e.d.

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van
het sportbeleid.