n Brussel - naar homepage

Startsubsidie voor sportverenigingen

Gebruikte definities in het subsidiereglement voor startsubsidies voor sportverenigingen

Definities:

Een nieuwe sportvereniging die minder dan 6 maanden actief is.

Een specifiek sportinitiatief van een groep van mensen die zich als feitelijke vereniging of vzw heeft georganiseerd, met als eerste doelstelling voor alle leden een duurzame sportwerking te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal staat. De beoefende activiteiten staan op de sporttakkenlijst.

Minstens tweewekelijks een sportaanbod organiseren gedurende minstens 30 weken per werkjaar of een sportaanbod organiseren waarbij minstens 25 sportactiviteiten verspreid zijn over het werkjaar.

Een lijst met sporttakken die in aanmerking komen om sportverenigingen te subsidiëren. Het collegelid legt deze lijst vast.

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen.
Het zijn initiatieven die ofwel:

  • bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod vergroten;
  • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;
  • Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.

 

De vereniging maakt haar werking ruim openbaar bekend en in principe kan iedereen lid worden van de vereniging.

Elke sportparticipatie voor personen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperking die hen, door diverse drempels, kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren aan het sportaanbod, hetzij regulier hetzij specifiek.

Sportende leden tot en met de leeftijd van 18 jaar.

De sportmomenten waarbij minstens 80% van de deelnemende leden jeugdleden zijn.

Sportende leden vanaf de leeftijd van 19 jaar.

De sportmomenten waarbij minstens 20% van de deelnemende leden volwassen leden zijn.

Één sportseizoen, dat naargelang de beoefende sporttak, valt tussen 1 juli en 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar.

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van
het sportbeleid.