n Brussel - naar homepage

Werkingssubsidie voor sportverenigingen

Gebruikte definities in het subsidiereglement voor werkingsmiddelen voor sportverenigingen

Defenities:

Een specifiek sportinitiatief van een groep van mensen die zich als feitelijke vereniging of vzw heeft georganiseerd, met als eerste doelstelling voor alle leden een duurzame sportwerking te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal staat. De beoefende activiteiten staan op de sporttakkenlijst.

Minstens tweewekelijks een sportaanbod organiseren gedurende minstens 30 weken per werkjaar of een sportaanbod organiseren waarbij minstens 25 sportactiviteiten verspreid zijn over het werkjaar.

Een lijst met sporttakken die in aanmerking komen om sportverenigingen te subsidiëren. Het collegelid legt deze lijst vast.

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen

Het zijn initiatieven die ofwel

  • bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod vergroten;
  • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;

Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.

Een sportbegeleider die door opleiding of elders verworven competenties over voldoende pedagogische, didactische en sporttechnische kennis beschikt om de activiteit op een kwalitatieve manier te begeleiden.

Een nieuwe sportvereniging die minder dan 6 maanden actief is.

De vereniging maakt haar werking ruim openbaar bekend en in principe kan iedereen lid worden van de vereniging.

Elke sportparticipatie voor personen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperking die hen, door diverse drempels, kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren aan het sportaanbod, hetzij regulier hetzij specifiek.

Sportende leden die aan G-sport doen.

Een vereniging waarvan meer dan de helft van de leden personen met een beperking zijn en die een aangepast sportaanbod aanbieden voor deze personen met een beperking.

Een vereniging die binnen haar werking een afdeling met een G-sportaanbod heeft met minimaal 2 leden.

Sportende leden tot en met de leeftijd van 18 jaar.

De sportmomenten waarbij minstens 80% van de deelnemende leden jeugdleden zijn.

Sportende leden vanaf de leeftijd van 19 jaar.

De sportmomenten waarbij minstens 20% van de deelnemende leden volwassen leden zijn.

Een gekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische vlak.

Instrument om aan te tonen of, en op welke manier de sportvereniging actief werkt aan sporten in een veilige sportomgeving.
Dit instrument wordt uitgewerkt en toegepast door de administratie.

Één sportseizoen, dat naargelang de beoefende sporttak, valt tussen 1 juli en 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar.

Officieel erkend als uitvoerend orgaan om de decretale opdracht van Sport Vlaanderen voor sportkaderopleiding te helpen realiseren.

Vorming waarbij als finaliteit (meestal na het afleggen van een proef) een diploma wordt behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als referentie wordt aanvaard voor het verwerven van (andere dan) sporttakspecifieke pedagogisch-didactische vaardigheden en als deskundige begeleider te worden ingeschakeld.

Vorming die gericht is op het beheersen of verbeteren van sporttakgerichte (of andere) kennis en vaardigheden die bijdragen tot de kwaliteit van de deskundige begeleiding.

Vzw ter ondersteuning en bevordering van de professionele tewerkstelling van de sportsector, hierna Sportwerk genoemd.

Adviesorgaan dat samengesteld is door en advies verstrekt aan het bevoegd collegelid voor sport.

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van het sportbeleid.