n Brussel - naar homepage

Werkingssubsidie voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor werkingssubsidies voor sportverenigingen.

Subsidievoorwaarden

De sportvereniging:

 • voldoet aan de erkenningsvoorwaarden als sportinitiatief*
 • voldoet aan de specifieke erkenningsvoorwaarden als sportvereniging
 • voldoet aan de definitie van sportvereniging*
 • organiseert een duurzame sportwerking*
 • de beoefende sport is opgenomen op de sporttakkenlijst*
 • is een open* sportvereniging
 • heeft een autonoom bestuur met minstens drie bestuursleden
 • telt minstens 10 aangesloten sportende leden (een G-sporter* telt voor 2 leden)
 • sluit ter bescherming van haar aangesloten leden, bestuurders, sportbegeleiders en vrijwilligers de nodige verzekeringen af. Dit gebeurt ofwel via een erkende Vlaamse sportfederatie, ofwel op eigen initiatief.
 • hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen
 • organiseert het sportaanbod in een veilige en geschikte omgeving met het nodige materiaal

Welke subsidie?

 1. Subsidies voor alle erkende sportverenigingen
 2. Kwaliteitssubsidies voor erkende sportverenigingen die voldoen aan bijkomende criteria
 3. Bijkomende subsidies voor jeugdwerking
 4. Bijkomende subsidies voor G-sport

Subsidies voor alle erkende sportverenigingen

Basissubsidie

 
Bedrag 300 euro per werkjaar
specifieke
Voorwaarden
Geen

Huursubsidie

 
Bedrag Maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 2.500 euro subsidie per werkjaar.
specifieke voorwaarden

De volgende kosten komen niet in aanmerking:

 • kosten verbonden aan het gebruik van eigen sportinfrastructuur
 • huurkosten van sportinfrastructuur die buiten het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt (met uitzondering voor G-sport)

Beheersubsidie

 
Bedrag Maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 1.000 euro subsidie per werkjaar.
specifieke voorwaarden
 • de sportvereniging heeft een sportinfrastructuur in eigen beheer (eigendom of langdurige overeenkomst van minstens 5 jaar)
 • subsidie voor gemaakte onderhoudskosten en kosten verbonden aan nutsvoorzieningen
 • de volgende kosten komen niet in aanmerking:
  • beheerskosten van sportinfrastructuur die buiten het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt (met uitzondering voor G-sport)

SUBSIDIE VOOR, OP BASIS VAN LOSSE UREN, OFFICIEEL TEWERKGESTELDE DESKUNDIGE SPORTBEGELEIDERS*

bedrag Tussenkomst per uur, met een maximum van 500 euro subsidie per sportvereniging per werkjaar:
 • 7 euro per uur voor begeleiding van volwassenenwerking*
 • 9 euro per uur voor begeleiding aan jeugdwerking* en/of G-sportleden
 • voor zondagswerk: 50% van de factuur van Sportwerk*

specifieke
voorwaarden

 • de sportbegeleider
  • wordt, aan de hand van de VGC-inschalingstabel voor sportbegeleiders, ingeschaald in categorie A, B of C (met uitzondering van het subtype ‘begeleidingservaring’)
  • heeft voor de begeleidingsopdracht een overeenkomst op basis van losse uren via officiële tewerkstelling (geen vrijwilligersvergoeding)
 • in geval van van zondagwerk komt enkel een overeenkomst via Sportwerk in aanmerking

Kwaliteitssubsidies voor erkende sportverenigingen die voldoen aan bijkomende criteria

Bovenop de gewone subsidievoorwaarden dient de sportvereniging te voldoen aan volgende bijkomende criteria:

 • de sportvereniging telt minstens 24 aangesloten sportende leden (een G-sporter telt voor 2 leden)
 • in de sportvereniging is minstens 1 sportbegeleider van categorie A, B of C actief als sportbegeleider (Vanaf het werkjaar 2018-2019 wordt onder de C-categorie alleen nog het VTS-diploma bewegingsanimator aanvaard, gekoppeld aan sporttak-specifieke kennis)
 • leden die aan competities deelnemen, moeten ook een wekelijks trainingsmoment hebben
 • alleen het sportaanbod voor niet-bezoldigde sportende leden komt in aanmerking

KWALITEITSSUBSIDIE OP BASIS VAN EEN PUNTENTABEL

 
bedrag

Op basis van een gewogen verdeling van de behaalde punten in de puntentabel voor kwaliteitssubsidies:

 • sportaanbod (koppeling van de kwalificatie van de sportbegeleider aan de effectief plaatsgevonden begeleide sportmomenten)
  • jaarwerking voor jeugdleden
  • jaarwerking voor volwassen leden
 • toegankelijkheid en diversiteit
  • G-sport
  • financiële toegankelijkheid
  • initiatieven rond diversiteit en kansengroepen
  • extra-sportieve en extra-sociale activiteiten voor clubleden
 • club- en algemene werking
  • aantal sportende leden
  • organisatie clubwerking
  • deelname aan initiatieven VGC-sportdienst
  • communicatie
  • initiatieven om het gebruik van het Nederlands in de sportvereniging aan te moedigen
 • vorming
  • voltooide VTS-opleidingen (trainers en leden)
  • gevolgde bijscholingen
specifieke voorwaarden
 • bij het luik 'club- & algemene werking' bedraagt de minimale waarde van een punt 3 euro en de maximale waarde 5 euro. Als er een saldo is, zal dit volgens de gehanteerde weging verdeeld worden over de drie andere categorieën.
 • bij het luik 'vorming' bedraagt de minimale waarde van een punt 3 euro en de maximale waarde 5 euro. Als er een saldo is, zal dit volgens de gehanteerde weging verdeeld worden over de drie andere categorieën.

COMPETITIESUBSIDIE

 
bedrag
 • voor competitieploegen (maximaal 8 ploegen):
  • 250 euro per ploeg als de training gegeven wordt door een sportbegeleider van categorie A of B
  • 125 euro per ploeg als de training gegeven wordt door een sportbegeleider van categorie C
 • voor individuele competitiesporters (maximaal 50 individuele competitiesporters):
  • 40 euro per individuele competitiesporter als de training gegeven wordt door een sportbegeleider van categorie A of B
  • 20 euro per individuele competitiesporter als de training gegeven wordt door een sportbegeleider van categorie C
 • voor de organisatie van een meeting/tornooi dat de reguliere competitie overstijgt:
  • 150 euro eenmalig per werkjaar
 • voor de organisatie van sporttechnische stages voor clubleden tijdens de vakantieperiodes:
  • 50 euro per dag, met een maximum van 300 euro per werkjaar
specifieke voorwaarden
 • de competitiemomenten staan vermeld op de kalender van de desbetreffende sportfederatie/sportbond
 • competitieploegen moeten uit minstens 5 personen bestaan
 • de competitiesporters:
  • krijgen minstens 1 uur per week training
  • zijn niet jonger dan 6 jaar
  • krijgen geen bezoldiging voor hun sportbeoefening

Bijkomende subsidies voor jeugdwerking

Bovenop de gewone subsidievoorwaarden en de bijkomende kwaliteitscriteria dient de sportvereniging te voldoen aan volgende bijkomende criteria:

 • de sportvereniging heeft een vzw-statuut
 • de sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie
 • de sportvereniging heeft:
  • minstens 30% jeugdleden en 24 jeugdleden
  • of minstens 50 jeugdleden
   (een G-sporter telt voor 2 leden)

EXTRA HUURSUBSIDIE VOOR JEUGDWERKING

 
BEDRAG maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 7.500 euro subsidie per werkjaar
specifieke voorwaarden jeugdwerking waarvoor al op het instapniveau huursubsidies zijn toegekend, komt niet meer in aanmerking

EXTRA SUBSIDIE VOOR, OP BASIS VAN LOSSE UREN, OFFICIEEL TEWERKGESTELDE DESKUNDIGE JEUGDSPORTSPORTBEGELEIDERS

 
bedrag

Tussenkomst per uur, met een maximum van 5.000 euro subsidie per sportvereniging per werkjaar:

 • 9 euro per uur voor begeleiding aan jeugdwerking
 • voor zondagswerk: 50% van de factuur van Sportwerk
specifieke voorwaarden
 • de sportbegeleider:
  • wordt, aan de hand van de VGC-inschalingstabel voor sportbegeleiders, ingeschaald in categorie A, B of C (met uitzondering van het subtype ‘begeleidingservaring’)
  • heeft voor de begeleidingsopdracht een overeenkomst op basis van losse uren via officiële tewerkstelling (geen vrijwilligersvergoeding)
 • in geval van van zondagwerk komt enkel een overeenkomst via Sportwerk in aanmerking
 • jeugdwerking waarvoor op het instapniveau al subsidies voor deskundige begeleiding zijn toegekend, komt niet meer in aanmerking

SUBSIDIE VOOR EEN JEUGDSPORTCOÖRDINATOR

 
bedrag
 • als de jeugdsportcoördinator* het diploma van de instapmodule van de VTS-cursus* jeugdsportcoördinator heeft behaald: 5 euro per uur actief als jeugdsportcoördinator met een maximum van 1.300 euro per jaar

Een diploma van bachelor/master in de Lichamelijke Opvoeding wordt geassimileerd met het diploma van deze VTS-cursus.

 • als de jeugdsportcoördinator het diploma van de instapmodule van de VTS-cursus jeugdsportcoördinator nog niet behaald heeft: 5 euro per uur actief als jeugdsportcoördinator met een maximum van 650 euro per jaar
specifieke voorwaarden
 • er zijn minstens 3 deskundige jeugdsportbegeleiders actief in de sportvereniging
 • de jeugdwerking van de sportvereniging bestaat uit een aanbod van minimaal 3 uren per week
 • de jeugdsportcoördinator wordt onder categorie A of B ingeschaald op de VGC-inschalingslijst voor sportbegeleiders
 • de jeugdsportcoördinator werkt binnen de 3 werkjaren succesvol de instapmodule van de VTS-cursus jeugdsportcoördinator af
 • de jeugdsportcoördinator ondertekent de engagementsverklaring rond het profiel van de jeugdsportcoördinator
 • maximaal 1 jeugdsportcoördinator per sportvereniging
 • het aantal gesubsidieerde uren per week kan nooit hoger zijn dan het aantal uren jeugdtraining per week in de sportvereniging

Bijkomende subsidies voor G-sport

Bovenop de gewone subsidievoorwaarden en de bijkomende kwaliteitscriteria dient de sportvereniging te voldoen aan volgend bijkomend criterium:

 • de sportvereniging heeft een vzw-statuut

EXTRA HUURSUBSIDIE VOOR G-SPORTWERKING

 
bedrag Maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 5.000 euro subsidie per werkjaar.
specifieke voorwaarden
 • onder deze huurkosten wordt ook de huur van handicapspecifiek sportmateriaal vervat
 • G-sportwerking waarvoor al op het instapniveau en het extra jeugdniveau huursubsidies zijn toegekend, komt niet meer in aanmerking

EXTRA SUBSIDIE VOOR, OP BASIS VAN LOSSE UREN, OFFICIEEL TEWERKGESTELDE DESKUNDIGE G-SPORTBEGELEIDERS

 
bedrag

Tussenkomst per uur, met een maximum van 5.000 euro subsidie per sportvereniging per werkjaar:

 • 9 euro per uur voor begeleiding aan G-sportleden
 • voor zondagswerk: 50% van de factuur van Sportwerk
specifieke voorwaarden
 • de sportbegeleider:
  • wordt, aan de hand van de VGC-inschalingstabel voor sportbegeleiders, ingeschaald in categorie A, B of C (met uitzondering van het subtype ‘begeleidingservaring’)
  • heeft voor de begeleidingsopdracht een overeenkomst op basis van losse uren via officiële tewerkstelling (geen vrijwilligersvegoeding)
 • in geval van van zondagwerk komt enkel een overeenkomst via Sportwerk in aanmerking
 • G-sportwerking waarvoor al op het instapniveau en het extra jeugdniveau huursubsidies zijn toegekend, komt niet meer in aanmerking

* De uitleg van de gebruikte definities vindt u onder een apart tabblad.