n Brussel - naar homepage

Duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging

Subsidiereglement voor het duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging.

Wie komt in aanmerking als aanvrager?

 • een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel
 • een rechtspersoon zonder winstgevend doel
 • een openbaar bestuur of instelling

Welk sportaanbod komt in aanmerking?

 • Enkel sportinitiatieven* die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden komen in aanmerking voor subsidiëring.
 • Het duurzaam sportaanbod:
  • voldoet aan de definitie van duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging*
  • wordt niet gesubsidieerd als duurzame sportwerking binnen de sportvereniging
  • moet een open aanbod* zijn
  • telt minstens 8 deelnemers (G-sporters* tellen voor 2 deelnemers)
  • vindt plaats in een veilige en geschikte omgeving, met het nodige materiaal
 • De organiserende instantie:
  • hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen
  • sluit ter bescherming van de deelnemers, begeleiders en vrijwilligers een verzekeringspolis af voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

Welke subsidie?

Huursubsidie

bedrag 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 2.500 euro subsidie per organiserende instantie per werkjaar
specifieke voorwaarden

De volgende kosten komen niet in aanmerking:

 • huurkosten van sportinitiatieven van aanvragers met wie de VGC een convenant heeft afgesloten
 • kosten verbonden aan het gebruik van eigen sportinfrastructuur
 • huurkosten van sportinfrastructuur die buiten het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt (met uitzondering voor G-sport)

Subsidie voor deskundige sportbegeleiding*

bedrag

Tussenkomst per uur, met een maximum van 2.500 euro subsidie per organiserende instantie per werkjaar:

 • 7 euro per uur voor begeleiding van volwassenenwerking*
 • 9 euro per uur voor begeleiding aan jeugdwerking* en/of G-sportleden
 • voor zondagswerk via Sportwerk*: 50% van de factuur van Sportwerk
specifieke voorwaarden

De sportbegeleider:

 • wordt, aan de hand van de VGC-inschalingstabel voor sportbegeleiders, ingeschaald in categorie A, B of C (met uitzondering van het subtype ‘begeleidingservaring’)
 • heeft voor de begeleidingsopdracht een overeenkomst op basis van losse uren via officiële tewerkstelling

Extra subsidie voor een volledig nieuw bijkomend sportaanbod

bedrag Een subsidie van 25 euro per uur, toegekend voor de eerste 5 lesuren, met een maximum van 375 euro per organiserende instantie per werkjaar.
specifieke voorwaarden Enkel indien het een volledig nieuw bijkomend duurzaam sportaanbod van type 1 of 2* betreft.

Een aangepaste subsidie op maat voor specifieke kansengroepen

bedrag Voor specifieke kansengroepen kan het subsidiebedrag in overleg ‘op maat’ bepaald worden.
specifieke voorwaarden Voor specifieke kansengroepen voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde deskundige sportbegeleiders.

* De uitleg van de gebruikte definities vindt u onder een apart tabblad.