n Brussel - naar homepage

Erkenning

Voorwaarden om erkend te worden binnen de sportverordening.

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) erkent sportinitiatieven*.
Om erkend te worden als sportinitiatief, toont de aanvrager aan dat er voldaan wordt aan een aantal basisvoorwaarden.

 • Kunnen als aanvrager in aanmerking komen:
  • een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel
  • een rechtspersoon zonder winstgevend doel
  • een openbaar bestuur of instelling
  • een natuurlijk persoon die handelt in eigen naam en zonder winstgevend doel.

Erkenning als sportinitiatief

 • De basisvoorwaarden zijn:
  • in alle communicatie, ook tijdens de activiteiten, moet het Nederlands gebruikt worden. Daarnaast kunnen eventueel andere talen functioneel gebruikt worden.
  • de sportinitiatieven richten zich op een hoofdzakelijk Brussels publiek
  • de sportinitiatieven vinden hoofdzakelijk plaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, tenzij de aanvrager kan aantonen dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen beschikbare infrastructuur voorhanden is of tenzij het een G-sportinitiatief betreft
  • de aanvrager onderschrijft de principes en de regels van de democratie en van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en past die toe in het sportinitiatief
  • de aanvrager moet de waarden van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport onderschrijven en toepassen in het sportinitiatief
 • Gevolgen van erkenning als sportinitiatief:
  • een erkenning als sportinitiatief houdt in dat subsidies kunnen aangevraagd worden. Voor het aanvragen van subsidies voor sportverenigingen is eveneens een specifieke erkenning als sportvereniging vereist.
  • naast het aanvragen van subsidies kunnen erkende sportinitiatieven ook een beroep doen op de ruimere dienstverlening van de sportdienst.

Specifieke erkenning als sportvereniging

 • De specifieke erkenningscriteria voor sportverenigingen* zijn:
  • voldoen aan de erkenningscriteria als sportinitiatief
  • voldoen aan de definitie van sportvereniging
  • engagementsverklaring aangaan om actief te werken aan een veilige sportomgeving en akkoord gaan dat een veiligheidsscan* kan worden afgenomen
  • indien de sportvereniging is aangesloten bij een sportfederatie, moet het minstens een aansluiting zijn bij een Vlaamse sportfederatie.
 • Gevolgen van erkenning als sportvereniging:
  • werkingssubsidies en startsubsidies voor sportverenigingen kunnen worden aangevraagd
  • genieten van de verschillende initiatieven en acties van de VGC-sportdienst, gericht naar het ondersteunen van sportverenigingen
  • erkende sportverenigingen zijn prioritaire gebruikers bij de huur van sportinfrastructuur, zowel voor deze in eigen beheer als bij de infrastructuur waarmee een samenwerkingsakkoord is afgesloten.

* De uitleg van de gebruikte definities vindt u onder een apart tabblad.