n Brussel - naar homepage

Subsidies voor het organiseren van speelpleinen

Wilt uw school een speelpleinwerking organiseren? Op deze pagina vindt u meer informatie over de subsidieaanvraag en -verantwoording.

De subsidieaanvraag

U kan tot uiterlijk 15 november een subsidieaanvraag indienen via het e-loket van de VGC: subsidies.vgc.be.

De behandeling van de subsidieaanvraag

De algemene directie Onderwijs en Vorming behandelt de subsidieaanvragen. Zorg ervoor dat u de aanvraag volledig en duidelijk invult en op tijd indient.

De collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs en Vorming kent de subsidies toe op basis van het subsidiereglement voor de speelpleinwerking van Brusselse scholen.

Na de toekenning van de subsidie krijgt u een bevestigingsbrief.

De berekening van de subsidie

De financiële ondersteuning gebeurt via een enveloppensubsidie. De subsidie wordt per schooljaar en per deelnemende school of per groep scholen als volgt berekend:

Voor elke school of groep scholen die een eerst maal een speelpleinwerking start

  • een eenmalige startsubsidie van 7.000 euro, voor de aankoop van speelpleinspecifieke basisuitrusting;

Voor elke school of groep scholen

  • een werkingssubsidie van 10.000 euro voor de financiering van de algemene werkingskosten van de speelpleinwerking, zoals de kosten verbonden aan de voorbereiding en de nazorg van de speelpleinwerking, verzekeringen, nutsvoorzieningen, onderhoud en schade van de infrastructuur …
  • een forfaitaire subsidie van 25 euro per kind en per week voor variabele werkingskosten zoals gebruiksmateriaal, activiteiten, uitstappen, samenwerking met partners …

De toegekende subsidie kan de netto kostprijs van de speelpleinwerking niet overschrijden.

De uitbetaling van de subsidie

De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven:

  • een eerste schijf van 90 %: nadat de collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs en Vorming de subsidie heeft goedgekeurd en nadat u het kwaliteitscharter hebt ondertekend;
  • een tweede schijf van 10 %: nadat u het verslag hebt ingediend.

De verantwoording voor de subsidie: het verslag

Bezorg de VGC een financiële verantwoording voor het gebruik van de subsidie via het e-loket van de VGC: subsidies.vgc.be. De deadline voor het indienen van het verslag is 30 september 2019.

De controle op het gebruik van de subsidie

Het ‘organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies van 25 april 2013’ bepaalt dat de VGC toezicht uitoefent op het gebruik van de subsidie.

De VGC kan de bewijsstukken voor het gebruik van de subsidie opvragen of ze tijdens een plaatsbezoek inkijken. Als bij controle onrechtmatigheden worden vastgesteld, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

De communicatie

Vermeld in alle communicatie de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Meer informatie?

Neem contact op met Steven Luysterman: 02 563 03 45. 

Of via mail speelpleinen.subsidies@vgc.be.