n Brussel - naar homepage

Opleidingsprojecten voor kansengroepen

De VGC vindt het belangrijk om de kansen van jongeren, schoolverlaters en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te verhogen. Daarom ondersteunt zij initiatieven op het gebied van ‘vorming en beroepsopleiding’. Het accent ligt op innoverende initiatieven die betere kansen bieden op de arbeidsmarkt (werknemer, ondernemer...).
cursist in praktijkmoment schrijnwerkerij

Alle Brusselse verenigingen kunnen een aanvraag indienen.

Het project moet beantwoorden aan één of meer van de krachtlijnen van de beleidsnota Onderwijs, Vorming en Studentenzaken.

De VGC heeft eveneens de regierol over de middelen voor het Nederlandstalig opleidingsaanbod binnen de 'New Deal'. In de 'New Deal' (eigenlijk: Pact voor Duurzame Stedelijke Groei) trekt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest middelen uit voor arbeidsmarktgerichte opleidingsinitiatieven. De prioritaire doelgroep zijn kortgeschoolde Brusselse jongeren. Ook in dit kader kunnen jaarlijks projectvoorstellen worden ingediend.