n Brussel - naar homepage

Speelpleinen

De VGC-speelpleinwerking biedt maximale ontwikkelingskansen voor alle Brusselse kinderen en jongeren. Spelplezier gaat samen met actieve stimulansen voor de ontwikkeling van taal, sociale vaardigheden en talenten. De VGC speelpleinwerking staat voor een rijke en gevarieerde vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Kinderen op een speelplein

Samenwerking tussen VGC en scholen

De VGC organiseert de speelpleinwerking samen met scholen, die daarvoor inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund worden. De expertise van onderwijs en jeugdwerk vullen elkaar aan: schooldirecties en bredeschoolcoördinatoren, leerkrachten en studentleerkrachten, jeugdwerkers en animatoren realiseren samen een speelpleinwerking. Ouders, lokale partners en de buurt worden betrokken bij de VGC-speelpleinwerking.

Prikkels en plezier

De focus van de VGC-speelpleinwerking ligt op prikkels en plezier. Bedoeling is om kinderen niet alleen veel speelplezier te bieden, maar ook hun talenten en hun taalvaardigheid te ontwikkelen.
Daarom gaat veel aandacht naar de ontwikkeling van een rijk en gevarieerd speel -en spelaanbod; het gebruik van kwaliteitsvolle materialen die prikkelen, stimuleren, en inspireren; de professionalisering van de speelpleinploeg; het ondersteunen van de kwaliteitsprocessen via vorming en coaching van speelpleinmedewerkers.
Verder is er een verhoogde aandacht voor het gebruik van de schoolinfrastructuur, de toegankelijkheid, de veiligheid en de organisatorische onderbouw.

Aanbod en doelgroep

Bij de eerste nieuwe speelpleineditie volgens dit concept (tijdens de zomer 2015) is een wekelijks gemiddelde van 750 kindplaatsen in 18 scholen gecreëerd. Streefdoel is om op termijn een voldoende dekkend aanbod voor kleuters, lagereschoolkinderen en scholieren van de eerste graad secundair onderwijs te organiseren, met een evenwichtige regionale spreiding en een goede spreiding in tijd.

Kansen voor jongeren

Door mee te werken aan de speelpleinen als (hoofd)animator krijgen jongeren de kans om zich lokaal en sociaal te engageren, én zich in te werken in de leefwereld van Brusselse kinderen en de context van de Brusselse scholen. In de vorm van een stage op de VGC-speelpleinen kunnen studenten lerarenopleiding praktijkervaring opdoen.