n Brussel - naar homepage

In een notendop

Op het Brusselse grondgebied zijn vele overheden actief: drie gemeenschapscommissies, een gewest, twee gemeenschappen, de federale overheid, negentien gemeentebesturen en ten slotte supranationale en internationale instellingen.

Vlaamse Gemeenschapscommissie: VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is bevoegd om als inrichtende macht op te treden ten aanzien van de unicommunautaire Nederlandstalige instellingen. Sinds 1 januari 1995 treedt de VGC ook op als inrichtende macht van de Nederlandstalige onderwijs- en welzijnsinstellingen van de voormalige provincie Brabant die gelegen zijn op het Brusselse grondgebied.

Franse Gemeenschapscommissie: COCOF

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) is bevoegd om als inrichtende macht op te treden ten aanzien van de unicommunautaire Franstalige instellingen. Sinds 1 januari 1995 treedt de Franse Gemeenschapscommissie ook op als inrichtende macht van de Franstalige onderwijs- en welzijnsinstellingen van de voormalige provincie Brabant die gelegen zijn op het Brusselse grondgebied. Daarnaast heeft de Franse Gemeenschapscommissie een decreetgevende bevoegdheid voor de domeinen die de Franse Gemeenschap op 1 januari 1994 aan haar heeft overgedragen.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: GGC

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is bevoegd om als inrichtende macht op te treden voor de gemeenschapsaangelegenheden van gemeenschappelijk (Nederlandstalig en Franstalig) belang. Ook is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd om in persoonsgebonden aangelegenheden ordonnanties uit te vaardigen ten aanzien van de individuele Brusselaars en van de instellingen die wegens hun organisatie niet uitsluitend behoren tot één gemeenschap (de zogenaamde bipersoonsgebonden aangelegenheden). In 2014 neemt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie als gevolg van de zesde fase van de staatshervorming bevoegdheden over van het federale niveau. Die gaan onder andere over gezinsbijslagen.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oefent dezelfde gewestelijke bevoegdheden uit als het Vlaams en het Waals Gewest. Daarnaast neemt het ook alle bevoegdheden over van de voormalige agglomeratie Brussel-Hoofdstad en de bevoegdheden over gewestaangelegenheden van de voormalige provincie Brabant. De zesde staatshervorming geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook de bevoegdheid over de ‘biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang’.

Vlaamse en Franse Gemeenschap

De Vlaamse en de Franse Gemeenschap hebben ook bevoegdheden in Brussel, maar alleen over de unicommunautaire instellingen. Dat zijn instellingen (géén personen) die door hun organisatie (voor de persoonsgebonden aangelegenheden) of activiteiten (voor de culturele aangelegenheden en het onderwijs) uitsluitend tot één gemeenschap behoren.

Federale overheid

De federale overheid is bevoegd voor de federale culturele instellingen op het Brusselse grondgebied, voor de bi-onderwijsaangelegenheden en voor de regels voor cultuur en onderwijs ten aanzien van de individuele Brusselaars.

Nog meer instituties

Verder zijn er op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest negentien gemeenten die autonoom hun gemeentelijke bevoegdheden uitoefenen. Brussel is tot slot de zetel van de NAVO en de Europese Commissie, en ook het Europees Parlement vergadert er regelmatig.