n Brussel - naar homepage

Beleidsdocumenten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie gaat planmatig te werk bij het uittekenen van haar investeringen en het inzetten van haar personeel.

Investeringsplan

De beleidskeuzes in het investeringsplan berusten op twee pijlers:
  • capaciteitsverhoging: prioriteit in alle beleidsdomeinen
  • kwaliteit op het vlak van uitrusting, duurzaamheid en toegankelijkheid.
Het investeringsplan brengt alle beleidsenveloppen voor investeringsprojecten in het eigen patrimonium en investeringssubsidies aan derden in kaart. Zo komen we tot een meerjarenplanning die jaarlijks wordt bijgestuurd, in functie van de verschuiving van prioriteiten, de vastlegging van investeringssubsidies aan derden en de beschikbare middelen.
 
 

Personeelsplan

Het Personeelsplan geeft een beeld van de voorbereiding, vormgeving en implementatie van een strategisch beleid voor de instroom, doorstroom en uitstroom van personeelsleden. Zo streeft de VGC naar een efficiënte toewijzing van arbeid. We gaan steeds op zoek naar het noodzakelijk aantal medewerkers (kwantiteit) met de juiste competenties (kwaliteit), op de juiste plaats.