n Brussel - naar homepage

Beleidsdocumenten

Samen met de Vlaamse overheid voert de VGC in Brussel een Vlaams gemeenschapsbeleid. Dit natuurlijk partnerschap willen we versterken, om te komen tot een slagkrachtig en efficiënt beleid en bestuur. Het bestuursakkoord 2014-2019 van de VGC stelt de realisatie van een afsprakenkader tussen beide overheden voorop. Zowel de Vlaamse overheid als de VGC zullen het kerntakendebat op een structurele wijze voeren, om een optimale samenwerking te garanderen.

Ambtelijke voorbereiding van het kerntakendebat

In het najaar van 2010 gaven het College van de VGC en de Vlaamse Regering het startschot voor het ‘kerntakendebat’, met samenwerking en complementariteit als belangrijkste principes . Vertegenwoordigers van beide overheden bereidden het politieke kerntakendebat voor. Deze Task Force Brussel leverde begin 2012 een globaal syntheserapport af, met de grote strategische lijnen. In 2013 volgde een rapport met sectorspecifieke analyses en beleidsaanbevelingen, met specifieke aandacht voor beleidsinstrumenten en –acties.

Gemeenschappelijke analyse als basis

Als beleidsbasis werkte de Task Force Brussel aan een gezamenlijke omgevingsanalyse voor Brussel. De analyse beschrijft de demografische kaart, het sociaal-culturele kader, de macro-economische evoluties, de ruimtelijk-structurele evoluties en de leefsituatie van de Brusselaars.
De globale analyse werd aangevuld met specifieke omgevingsanalyses voor de beleidsdomeinen, met bevoegdheden voor de Vlaamse Gemeenschap en de VGC in Brussel (Onderwijs, Welzijn, Cultuur, enz.). Voor het eerst werd ook een inventaris gemaakt van alle financiële stromen van het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel.

Eindrapport: verbetervoorstellen voor het Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel

Het belangrijkste deel van het Task Force Brussel-rapport omvat concrete knelpunten en de mogelijke oplossingen hiervoor binnen het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel. Hierbij ligt de focus vooral op suggesties om bestuurlijke instrumenten te ontwikkelen en te verfijnen, om zo het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel te versterken.

Concrete suggesties voor de Vlaamse overheid en de VGC:

 • een duidelijke regierol voor de VGC binnen het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel, via een strategisch meerjarenplan; 
 • de toepassing van de sectorale Vlaamse regelgeving in Brussel en verfijning van de Brusseltoets;
 • voorstellen voor het investerings- en programmatiebeleid van de Vlaamse overheid en de VGC in Brussel, om de toepassingsmodaliteiten van de Brusselnorm te verfijnen;
 • een betere afstemming van het beleid op het vlak van communicatie, informatie, media en taal;
 • een vernieuwd begrotings- en rekeningstelsel, en een vereenvoudigd administratief toezicht voor de VGC;
 • een versterkte samenwerking voor de uitwisseling van data en informatie op het vlak van logistiek, facility en personeelsbeheer;
 • de versterking van advisering, inspraak en participatie van het middenveld aan het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel.

Aanvullend rapport: sectorspecifieke beleidsaanbevelingen
In de periode 2012-2013 heeft de ambtelijke Task Force Brussel het syntheserapport aangevuld met specifieke knelpuntenanalyses en bijhorende oplossingen voor de volgende beleidsdomeinen:

 • Cultuur, Jeugd en Sport
 • Onderwijs en Vorming
 • Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Stedelijk beleid/Stedenbeleid
 • Inburgering en Integratie

In het aanvullend rapport staan ook extra gegevens over de financiële stromen voor het jaar 2011. Dit biedt een aanvulling op de cijfers in het syntheserapport voor 2009 en 2010.

Voor de nieuwe legislatuur stelt het bestuursakkoord van de VGC 2014-2019 de realisatie van een afsprakenkader tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC voorop.