n Brussel - naar homepage
Groepje lachende jeugdige vriendinnen op straat.

Integratie

Het integratiebeleid van de VGC is gericht op evenredige participatie van Brusselaars met een migratieachtergrond aan de samenleving. In haar integratiebeleid wil de VGC enerzijds Vlaamse beleidskeuzes inzake integratie en inburgering maximaal toepasbaar maken in Brussel en anderzijds een aanvullend beleid voeren, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie. De VGC neemt op basis van de Vlaamse regelgeving een regierol inzake integratie in Brussel op. De VGC ondersteunt en subsidieert organisaties die het beleid op het terrein mee realiseren.

De regierol van de VGC

De VGC zorgt voor de sturing en afstemming van het Vlaamse integratiebeleid en voor de coördinatie van de relevante actoren binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Voor de concrete uitvoering van haar regierol keurde de VGC op 22 juni 2017 haar beleidsplan 2017-2020 met betrekking tot het Vlaams integratiebeleid in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad goed.
 

Het integratiebeleid van de VGC

Het integratiebeleid van de VGC omvat volgende strategische doelstellingen:
  • Strategische doelstelling 1. Maatschappelijke voorzieningen stemmen hun beleid, werking en dienstverlening af op de Brusselse samenleving; ze werken cultuurgevoelig en zijn toegankelijk voor de N+ Brusselaars.
  • Strategische doelstelling 2. Brusselaars met een migratieachtergrond kunnen zich ontplooien, hun talenten inzetten en participeren volwaardig aan het maatschappelijk leven.
  • Strategische doelstelling 3. Binnen de meertalige Brusselse context krijgen Brusselaars, waaronder ook Brusselaars met een migratieachtergrond, kansen om het Nederlands te leren en te gebruiken.
  • Strategische doelstelling 4. Door het bevorderen van de sociale samenhang tussen individuen, groepen en netwerken in Brussel wordt een gedeelde toekomst opgebouwd, gebaseerd op wederzijdse openheid en gelijke kansen.
  • Strategische doelstelling 5. De VGC voert een gecoördineerd en horizontaal integratie- en inburgeringsbeleid dat een antwoord biedt op de reële noden in de stedelijke samenleving.
 
Bepalend in het integratiebeleid van de VGC is de keuze om, naast het nemen van de nodige categoriale beleidsmaatregelen, te werken aan een inclusief beleid waarbij in alle beleidsdomeinen de aandacht voor een actieve omgang met etnisch-culturele diversiteit wordt ingebouwd.