n Brussel - naar homepage

In een notendop

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheid die verankerd is in de Belgische Grondwet en geregeld wordt door de Brusselwet (de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen). In de Belgische staatsstructuur heeft de VGC een unieke positie. Om de bijzondere aard van de VGC te benoemen, wordt soms de term ‘sui generis’ gebruikt. De VGC heeft sterke banden met zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als met de Vlaamse Gemeenschap.
Het Renaissancegebouw van de VGC in de Emile Jacqmainlaan.
Het Renaissancegebouw van de VGC in de Emile Jacqmainlaan

Band met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De politieke organen van de VGC zijn institutioneel verbonden met die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Raad

De Raad van de VGC is het beraadslagende orgaan en bestaat uit de zeventien Nederlandstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

College

Het College van de VGC is het uitvoerende orgaan en bestaat uit de twee Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het College beslist bij consensus. Het Brusselse lid van de Vlaamse Regering woont de vergaderingen van het College met raadgevende stem bij. Het College wordt ondersteund door de administratie van de VGC.

Band met de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap treedt op als toezichthoudende overheid ten aanzien van de VGC. Het algemeen en bijzonder administratief toezicht gebeuren volgens het decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Algemeen toezicht

Het algemeen toezicht omvat de bevoegdheid van de Vlaamse Regering om beslissingen van de Raad en van het College van de VGC te schorsen of te vernietigen als die hogere normen schenden of het algemeen belang schaden.

Bijzonder toezicht

Onder het bijzonder toezicht vallen de jaarlijkse begroting en de jaarlijkse rekening, de gunning van bepaalde overheidsopdrachten, de aanvaarding van schenkingen en legaten, en de vaststelling van de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van de VGC-personeelsleden.