VGC schiet scholen te hulp met bijkomende opvang voor leerlingen Nederlandstalige basisscholen in Brussel

Met de geleidelijke opstart van de lessen, wordt vanaf maandag 18 mei de opvang voor leerlingen gevoelig uitgebreid. Aangezien dit geen eenvoudige opdracht is voor de scholen, biedt de VGC zowel financiële als infrastructurele ondersteuning.

Tijdens de schooluren vangen de scholen nu ook kinderen op voor wie opvang nodig is omdat hun ouders buitenshuis moeten gaan werken, omdat ze in een gezin met een kwetsbare thuissituatie opgroeien of omdat er voor hen geen andere opvangoplossing is. Zoals in de rest van het land vormen de groeiende vraag naar opvang, de veiligheidsmaatregelen en de heropstart van het onderwijs op school naast afstandsonderwijs, een grote uitdaging voor de Nederlandstalige basisscholen in Brussel. Het schoolteam staat vanaf dan in voor zowel het lesgeven als de opvang, allebei binnen strikte veiligheidsregels. 

Daardoor komt een 60-tal basisscholen handen en plaats tekort. Om die reden nam de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de regierol op. Met de onderwijsnetten (het GO!, het gemeentelijk en het vrije net) werkte de VGC als coördinator een plan uit om de nood aan opvang van kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs te lenigen.

De organisatie van de opvang zal daarbij getrapt verlopen: in eerste instantie wordt de opvang door de scholen zelf georganiseerd, met maximale inzet van het beschikbare personeel en de beschikbare infrastructuur in het brede onderwijsveld. Als een school vreest dat ze, ondanks deze middelen, geen voldoende opvang op school kan verzekeren, wordt de buitenschoolse opvang als prioritaire partner aangesproken. Indien er dan nog nood is aan bijkomende opvangplaatsen, worden andere lokale partners ingeschakeld om capaciteit bij te creëren.

“Dank zij een goede samenwerking tussen de onderwijskoepels en de lokale partners, zijn we in Brussel klaar met de heropstart van de lessen en een groter opvangaanbod”, zegt minister Sven Gatz. “Ik wens alle leerlingen, hun ouders en de leerkrachten, met deze tweede ‘eerste schooldag’ een goede doorstart.”

De VGC zorgt voor extra locaties, die beantwoorden aan alle veiligheids- en hygiënische normen die worden opgelegd : de scholen, Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s) en gemeenschapscentra slaan daarbij de handen in elkaar om een aanbod uit te werken. Maar ook andere locaties uit het Nederlandstalig netwerk kunnen in aanmerking komen, om maatwerk te bieden: organisaties, campussen met secundair onderwijs en/of hoger onderwijs, en zo meer.

“Het is fijn dat we op deze manier kunnen bijdragen aan solidariteit voor de Brusselse ketjes en jongeren. Onze 22 gemeenschapscentra zullen een cruciale rol spelen bij de naschoolse opvang. Ik ben hen dan ook zeer dankbaar dat zij de ketjes met open armen zullen ontvangen. Hoe meer helpende handen, hoe draaglijker we deze situatie kunnen maken”, vertelt VGC-collegelid Pascal Smet 

Er zal eveneens in een financiële vergoeding worden voorzien bij de inrichters van opvang, om de opvang te waarborgen van alle schoolkinderen die voorlopig niet naar de klas kunnen, maar tijdens de schooluren wel opvang nodig hebben.

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel kinderen opgevangen zullen moeten worden. Er zal daarom permanent op wekelijkse basis worden gemonitord en bijgestuurd. De opvang is kosteloos en gaat elke dag door tijdens de lesuren. 

“It takes a village to raise a child. De leerkrachten en het schoolpersoneel staan voor een immense uitdaging, we zijn dan ook blij dat we als VGC kunnen ondersteunen in de organisatie van de opvang van schoolkinderen. Zo willen we in de eerste plaats de scholen ondersteunen, maar natuurlijk ook de ouders, die de afgelopen tijd een echt huzarenstukje hebben geleverd in de combinatie van opvang en thuisonderwijs”, stelt VGC-voorzitter Elke Van den Brandt. “Ook het personeel van de buitenschoolse kinderopvang zal zich volop inzetten om samen met de scholen de kinderen op een warme en veilige manier opnieuw te verwelkomen.”

Ook het gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs tonen zich tevreden. 

“Het onderwijs neemt vele taken op om de coronacrisis te bezweren, maar kan het niet alleen”, aldus Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Bovendien zijn onze scholen in de grootstad krapper behuisd, waardoor het aanbod van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om infrastructuur ter beschikking te stellen zeer welgekomen is. Zo komt er ruimte vrij in de school om de lessen te hervatten en kwetsbare kinderen extra te ondersteunen”
“Bijzondere tijden vragen bijzondere inspanningen”, zegt Jurgen Waeyenberg, algemeen directeur GO! Scholengroep Brussel. “Dank zij de inzet van onze schoolteams en de samenwerking met de VGC, zijn we klaar voor de heropstart van de lessen en de uitbreiding van de opvang. We zijn daarom bereid om andere netten uit de nood te helpen, om samen met hen bijkomende opvang te organiseren op één van onze grotere campussen.”

 

Contactinfo:

Woordvoerder minister Sven Gatz
Eva Vanhengel - evanhengel@gov.brussels - 0476 51 21 07

Woordvoerder minister Pascal Smet
Reine Nkiambote - rnkiambote@gov.brussels - 0490 13 86 79

Woordvoerder minister Elke Van den Brandt
Pieterjan Desmet - pdesmet@gov.brussels - 0471 51 24 35