Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Vandaag is voor het eerst in de geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de meerjarenbegroting van de VGC ingediend. Dat is historisch, omdat de VGC tot nog toe werkte met jaarlijkse begrotingen. De meerjarenbegroting is gekoppeld aan het strategisch meerjarenplan, dat is uitgewerkt in samenspraak met burgers, organisaties uit het N-netwerk, de VGC administratie en de collegeleden.

De meerjarenbegroting is een essentiële component van een nieuwe bestuurscultuur, gericht op de Brusselaars en hun toekomst. We koppelen budgetten aan gerichte doelstellingen uit het meerjarenplan, wat ons toelaat om op lange termijn te werken, en echt te investeren in de toekomst van de Brusselaars. Ik dank de collega’s hartelijk voor de constructieve samenwerking die heeft geleid tot deze eerste, historische, meerjarenbegroting”, aldus collegevoorzitter Elke Van den Brandt.

Een belangrijke beleidsdoelstelling van dit college is de maximale ontwikkeling van de talenten van de Brusselaars. Het Nederlandstalig onderwijs speelt daarin een cruciale rol. Met de meerjarenbegroting koppelt de VGC daar vandaag ook de nodige budgetten aan. De VGC investeert zodat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kan blijven groeien, en meer Brusselse kinderen een plek kunnen krijgen op school, zowel in het basisonderwijs, met een groei van 1281 plaatsen, als in het secundair onderwijs, met een groei van 1310 plaatsen.

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien. Begin oktober telden de Nederlandstalige scholen meer dan 50.000 leerlingen. Dat is een groei van 1,7 % ten opzichte van vorig schooljaar. Het is onze opdracht om te blijven investeren in voldoende extra zitjes op de schoolbanken, daar waar de noden het hoogst zijn, zodat elk kind kan rekenen op een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs. We maken daartoe goede afspraken met de inrichtende machten, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zien erop toe dat de projecten zo snel en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd. In 2022 starten 21 schoolvestigingen met bouwen of met een nieuwe fase van een lopend infrastructuurdossier. Bij 13 daarvan neemt de VGC de volledige financiering, of een deel ervan, voor haar rekening. In totaal worden 1.281 plaatsen in het basisonderwijs en 1.310 plaatsen in het secundair onderwijs gecreëerd. Opvallende projecten zijn de nieuwe basisscholen voor Poelbos en De Kleine Geuzen in Jette, Steinerschool in Anderlecht, Zavelberg in Sint-Agatha-Berchem, De Stadsmus in Oudergem en Sint-Martinus en Imelda in Molenbeek”, zegt Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs.

Voor de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra en Samenleven & Diversiteit stijgt de enveloppe aanzienlijk voor de periode 2022-2025. Hiermee wordt onder meer het kunstenbeleid versterkt, investeert de VGC in de renovatie van twee Gemeenschapscentra (GC Nekkersdal en GC Maalbeek) en worden extra middelen voor sportinfrastructuur en -verenigingen voorzien. Collegeleden Smet en Van den Brandt slaan vanuit hun bevoegdheden de handen in elkaar om in te zetten op het welzijn van kinderen en jongeren in onze stad en om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken. In 2022 zal het proefproject CoNnect, dat gericht is op sociale netwerking en participatie voor inburgeraars, worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal een duurzaam kader worden ontwikkeld zodat we ook na juni 2022 Brusselse inburgeraars warm kunnen onthalen in het N-netwerk. Tot slot zal nog meer op onze (amateur) kunstenaars worden ingezet. Eerder dit jaar werd het ambitieuze Plan Atelier gelanceerd, waarbij atelierruimte wordt gecreëerd voor kunstenaars op korte, middellange en lange termijn.

De transitie van Brussel naar een stad op mensenmaat is al jarenlang mijn grote drijfveer. De Brusselaars zijn niet enkel de reden waarom ik aan politiek doe, ze zijn bovendien ook mijn grootste partners. En daarom zullen we de komende jaren vanuit de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra vooral in mensen zelf investeren. Zo zullen we verder strijden tegen eenzaamheid in onze stad, gaan we nog meer sportinfrastructuur voorzien, gaan we onze kunstenaars verder ondersteunen, gaan we Brusselaars ook deze zomer een heerlijke ‘staycation’ laten beleven en staan er heel wat projecten voor en met onze jongeren op til,” zegt Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.

Een laatste opvallende maatregel uit de meerjarenbegroting is de forse investering in kinderopvang. Bovenop de 248 plaatsen die gecreëerd worden in samenwerking met de Vlaamse regering investeert de VGC zelf in 230 extra opvangplaatsen. De VGC voorziet een nieuwe uitbreidingsronde van 220 kindplaatsen met inkomenstarief, waarbij prioriteit gegeven wordt aan kinderdagverblijven die door VGC gebouwd zijn. Daarnaast wordt het aantal dringende opvangplaatsen uitgebreid. Dit zijn opvangplaatsen die worden voorbehouden voor mensen die snel een opvangplaats nodig hebben, onder meer door opleiding, werk, ziekte of een crisissituatie. Er komen 10 plaatsen bij, wat het totaal op 42 brengt. Voor de extra investering in 230 opvangplaatsen wordt een bijkomend budget van 2,5 miljoen vrijgemaakt.

We willen dat alle Brusselse kinderen in goede omstandigheden kunnen opgroeien in Brussel. Betaalbare kinderopvang is een cruciale hefboom voor de ontwikkeling van kinderen en voor de sociale en economische situatie van Brusselse gezinnen. Wat Vlaanderen niet doet, doet de VGC zelf. De nood is te groot, en dus zetten we met de VGC alles op alles om 230 bijkomende plaatsen te creëren. Dat betekent dat reeds in 2022 4 nieuwe kinderopvanglocaties zullen worden geopend. We maken samen de kinderopvang toegankelijker door de aanmelding in het Frans of Engels mogelijk te maken, en investeren in het vormingsaanbod voor de begeleiders,” aldus collegevoorzitter Elke Van den Brandt.