Persberichten

69 resultaten

Hoe toegankelijk is uw communicatie? Ga het na met onze tools

Communiceert u met nieuwkomers, personen in armoede, mensen die nog niet zo goed Nederlands kennen? Vraag hen dan in een focusgroep hoe u dat het best concreet doet. Of ga met een checklist na hoe u uw promotiemateriaal kunt verbeteren.

De checklist en gespreksleidraad helpen om uw promotiemateriaal te screenen op toegankelijkheid voor een divers Brussels publiek. Deze instrumenten helpen u om de vormgeving, het beeldmateriaal, het taalgebruik, en de inhoud kritisch te bekijken. U kunt nagaan of Ze gaan ook na of uw doelgroep uw drukwerk, website of pagina op sociale media weet te vinden. En hoe u uw publiek betrekt bij uw communicatie.

Met onze online checklist kunt u zelf meteen aan de slag. Onze gespreksleidraad helpt u om een focusgroep met uw doelpubliek te organiseren. Door de twee instrumenten te gebruiken, verzamelt u gemakkelijk concrete tips en feedback voor uw  communicatie.

Wilt u als Brusselse organisatie uw communicatie toegankelijker maken, maar weet u niet goed hoe?  Volg een vorming toegankelijk Nederlands. Mail hiervoor naar taalbeleid@vgc.be.

Brede scholen: een écht geïntegreerde aanpak

Brede scholen: een écht geïntegreerde aanpak

Brede Scholen zijn scholen die alles inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? Door samen te werken met de buurt, ouders en organisaties – een écht geïntegreerde aanpak dus. 

Maximale ontwikkelingskansen

Als we aan school denken, denken we vaak aan een schoolgebouw, verplichte lessen en examens. Een school kan veel meer zijn dan dat. Een school is een plaats waar jongeren zich kunnen ontwikkelen. Een Brede School werkt samen met de buurt, ouders en lokale partners in onderwijs, cultuur, sport, jeugd, kinderopvang en welzijn. Ze werken samen aan een leerrijke en fijne omgeving voor alle kinderen en jongeren, vanuit een eenzelfde pedagogische lijn.

Opgroeien als Brussels ketje

Kinderen en jongeren hebben een veilige omgeving nodig om te leren, te oefenen en te ontdekken. Een Brede School is zo’n veilige omgeving. Ze biedt kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen. 

Elke Brede School heeft een eigen focus. Die ontstaat uit de behoeften en talenten van kinderen en jongeren en de mogelijkheden van de wijk.

Geloven in de Brede School

In 2010 keurde het VGC-College de visietekst 'Brede School' goed. Dat gebeurde na een intensieve samenwerking over de grenzen van beleidsdomeinen heen. In de praktijk realiseert de VGC deze visie op drie manieren:

 • VGC subsidieert de Brusselse Brede Scholen voor wijkgerichte en lokale coördinatie.
 • VGC ondersteunt Brusselse Brede Scholen inhoudelijk.
 • VGC stimuleert en coördineert de samenwerking en ontwikkeling van Brede Scholen in Brussel.

De Vlaamse Gemeenschap is een belangrijke partner van de VGC bij de realisatie van Brede School in Brussel.

Ondersteuning van de Brede Scholen in Brussel

Inhoudelijke ondersteuning via het Platform Brede School Brussel

Het Platform Brede School Brussel is deel van het Onderwijscentrum Brussel (OCB). De doelstelling? Deskundigheid bevorderen en de kwaliteit van de Brede Scholen in Brussel bewaken. Ook scholen die geen subsidies ontvangen, kunnen inhoudelijke ondersteuning krijgen. Het OCB voorziet een vormingsaanbod in groep en coaching op maat.

Wijkgerichte en lokale coördinatie

De coördinatoren van de Brede Scholen werken wijkgericht (rond 1 of enkele scholen) of lokaal (voor alle scholen in hun gemeente). Ze regelen de coördinatie, ondersteuning en communicatie van hun Brede School.

Regionale samenwerking

De coördinatoren van de 29 Brede Scholen werken samen via het Platform Brede School Brussel. Zo dragen ze allemaal bij aan de ontwikkeling van Brede School in Brussel. Ze delen hun expertise, ontwikkelen instrumenten en materialen die door alle Brede Scholen gebruikt kunnen worden ...

Brede Scholen in Brussel op kaart

Type
Sorteren op

Traject Brede Scholen

Traject Brede Scholen

Brede Scholen zijn geweldig. Ze zetten de schoolpoort open en halen de buurt binnen. Toch kan de manier waarop brede scholen in Brussel vandaag georganiseerd zijn nog beter. De VGC startte in 2021 een traject om dat aan te pakken

Een duurzame verankering en versterking van Brede School in Brussel

Duurzame verankering en versterking

Toch kan de manier waarop brede scholen in Brussel vandaag georganiseerd zijn nog beter. De VGC startte in 2021 een traject om dat aan te pakken. Wat nodig is? Een betere samenwerking, meer openheid en heldere afspraken. Precies de fundamenten die in elke afzonderlijke Brede School zo belangrijk zijn.

Wat is een Brede School?

Een Brede School is een duurzame samenwerking tussen verschillende organisaties of verenigingen uit dezelfde buurt, waaronder één of meerdere scholen. Samen zorgen zij voor een brede leer- en leefomgeving: zowel tijdens de schooluren als in de vrije tijd, net zo goed in de buurt als op school. Brede Scholen vergroten zo de ontwikkelingskansen voor de leerlingen van Nederlandstalige scholen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar kinderen en jongeren in armoede​.

Doel van het traject

De VGC geeft samen met de Brede Scholen zelf vorm aan een ondersteuningsmodel dat duurzaam is en werkt voor iedereen. Zo kunnen we de Brede Scholen in Brussel verankeren, verspreiden en versterken.

Zo’n hervorming vertrekt van het geloof in het belang van Brede Scholen, en werd ook afgesproken in het Bestuursakkoord 2019-2024, ‘Brussel is wat we delen’.

De situatie vandaag

De Vlaamse Gemeenschap en de VGC subsidiëren momenteel 29 Brede Scholen in Brussel. Inhoudelijke ondersteuning komt van het Onderwijscentrum Brussel (OCB).

In 15 van de 19 Brusselse gemeentes zijn Brede Scholen. In 10 gemeentes zijn zelfs alle Nederlandstalige scholen verbonden aan een Brede School.

De organisatie van de Brede Scholen verschilt sterk van plek tot plek. Dat heeft gevolgen voor de coördinatoren, de werking en het aantal bereikte ketjes.

Er zijn verschillende werkgevers voor de coördinatoren:

 • 12 gemeentebesturen
 • 11 scholen
 • een vzw voor jeugd, een gemeentelijke vzw en een gemeenschapscentrum

Er zijn verschillende modellen:

 • bij een nestmodel werkt één school samen met de buurt
 • bij een campusmodel speelt de samenwerking zich af op dezelfde campus
 • bij een webmodel werken meerdere scholen samen met elkaar en met de buurt

Het laatste model telt 22 Brede Scholen, 4 scholen volgen het nestmodel en op 3 plekken werkt het campusmodel.

Uitdagingen en uitgangspunten

Vandaag stellen we enkele werkpunten vast:

 • veel kinderen en jongeren worden nog niet bereikt
 • het opdrachtenkader van een Brede School is niet duidelijk genoeg
 • de werkgevers en statuten van de verschillende coördinatoren Brede School zijn onderling te verschillend
 • de betrokkenheid en verankering van de werking van een Brede School binnen de scholen kunnen soms beter

Het traject om Brede Scholen in Brussel te verduurzamen vertrekt van de volgende uitgangspunten:

 • Brede Scholen worden duurzaam en structureel ondersteund
 • elke school kan op termijn deel uitmaken van een netwerk Brede School
 • Brede Scholen zijn een hefboom voor kinderen en jongeren in kansarmoede
 • coördinatoren krijgen een meer eenvormig statuut
 • een helder opdrachtenkader voor Brede School
 • Brede School creëert via een duurzaam netwerk van partners een brede leer- en leefomgeving
 • Brede Scholen zijn netwerken waarvan meerdere scholen deel uitmaken

Brede Scholen werken voor een diversiteit aan leeftijdsgroepen

Hoe ziet het traject eruit?

Bij Brede Scholen zijn altijd heel wat personen, organisaties en overheden betrokken. In dit traject doen zij op verschillende momenten en op verschillende manieren mee.

Het traject bestaat uit drie fases:

 • input bevragingen en overlegmomenten met verschillende betrokkenen, waaronder de coördinatoren, stuurgroepen van de Brede Scholen en werkgevers.
  Bekijk de resultaten van de individuele en groepsenquête.
 • verdieping en modelkeuze: gesprekken met doelgroepen van de Brede Scholen; er wordt dieper ingegaan op belangrijke inhoudelijke en organisatorische uitdagingen. Vervolgens worden modellen gesimuleerd en hun impact in kaart gebracht. Een (selectie van) model(len) wordt voorgelegd aan het College van de VGC die de uiteindelijke keuze maakt rond het toekomstige model.
 • invoering: afhankelijk van het model dat gekozen wordt, is er een periode voorzien voor de invoering. We hopen in de zomer van 2023 van start te kunnen gaan in het nieuwe model.

Tweede Brusselse Dag van de Meertaligheid zet meertalig onderwijs centraal

Image
Zaterdag vond in het Brussels parlement de tweede Dag van de Meertaligheid plaats. Onder het motto Let’s BeTalky Again, was het centrale gespreksthema van deze editie meertaligheid in het onderwijs.
Meer over Tweede Brusselse Dag van de Meertaligheid zet meertalig onderwijs centraal

VGC versterkt taalondersteuning van Brusselse studenten

Image
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 200.000 euro in projecten die taalondersteuning bieden aan studenten van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Odisee. De projecten maken kwetsbare studenten in de graduaats- en lerarenopleidingen taalvaardiger en zorgen voor meertalige studenten die klaar zijn voor het Brusselse werkveld.
Meer over VGC versterkt taalondersteuning van Brusselse studenten

Tweetalige lerarenopleiding in Brussel breidt uit

Image
Leerkrachten in Brussel geven les in een meertalige en heel diverse context. Om nieuwe leerkrachten extra tools mee te geven, steunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ook in het academiejaar 2021-2022 de tweetalige lerarenopleiding – een samenwerking tussen de Erasmushogeschool Brussel en de Haute Ecole Francisco Ferrer. De studenten krijgen er les en volgen activiteiten in het Nederlands én in het Frans.
Meer over Tweetalige lerarenopleiding in Brussel breidt uit

De VGC lanceert nieuwe BRUSS-IT projectoproep: Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad

Bruss-it is een projectoproep van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor Brusselse stadsmakers met als centraal thema “Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad”.

De projectoproep bouwt daarmee verder op het participatietraject Stadspiratie: van de 1.130 ideeën en de vele aanbevelingen uit Stadspiratie gingen veruit de meeste ideeën over de thema’s ‘Duurzame en leefbare stad’ en ‘Meedoen en samen maken’.  

De VGC voorziet in 400 000 euro voor Bruss-it. Projecten kunnen een subsidie tot 15.000 euro krijgen.

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt:

We nodigen de Brusselaar uit om zelf aan de slag te gaan met de vele ideeën die voortkomen uit Stadspiratie of zelf een nieuw idee uit te werken rond samenwerken aan een duurzame en leefbare stad. Met Bruss-it kan je een idee van en voor Brusselaars uitwerken tot een concreet project. Het gaat soms om kleine dingen waar mensen van dromen in hun buurt. Denk aan een gemeenschappelijke moestuin waar mensen uit de buurt samen van kunnen genieten.”

Collegelid Sven Gatz:

Na een succesvol participatietraject kijk ik mee uit naar het vervolg: projecten die van onderen uit worden opgezet door Brusselaars om de stad leefbaarder en duurzamer te maken. Met kleine maar leuke ideetjes kan je met gelijkgezinden, buren of met verenigingen veel doen om de buurt fijner en beter te maken.”

In Brussel lopen ontzettend veel mensen rond met concrete ideeën om hun stad vorm te geven en leefbaarder te maken,' zegt VGC-collegelid voor Cultuur, Jeugd en Sport Pascal Smet. 'Vaak zijn het buurtverenigingen en -bewoners zelf die weten wat een wijk nodig heeft. Met deze oproep geven we hen de kans om op een heel directe en laagdrempelige manier het verschil te maken in hun eigen wijk en leefomgeving.”

Een mooi idee uit Stadspiratie kan nu uitgroeien tot een concreet project. De focus ligt op thema’s Share-it (delen), Reuse-it (hergebruiken), Green-it (vergroenen) en Activate-it (actief ontdekken). Dit kunnen toegankelijke projecten zijn waarbij ruimte of materiaal gedeeld, geleend of samen gebruikt wordt. Ook projecten van buurtbewoners of verenigingen die samen de buurt vergroenen maken kans.  Bijvoorbeeld samen tuinieren en het regenwater recupereren voor een gemeenschappelijke tuin. Of een project waarbij de Brusselaar de natuur in de stad (her)ontdekt, door bijvoorbeeld groen en water in de stad toegankelijk te maken.

Oproep in 2 fases

De VGC wil ‘Meedoen en samen maken’ ook toepassen in de manier waarop ze deze projectoproep aanpakt. Projectindieners krijgen ondersteuning bij het vormgeven van hun projectidee.  De oproep verloopt daarom in twee fases, met in de eerste fase een Bruss-it projectendag op dinsdag 21 september. Tijdens deze projectendag worden deelnemers met een gelijkaardig idee aan elkaar gekoppeld en krijgen projectindieners tips om hun projectvoorstel verder te verfijnen.

Daarna krijgen de initiatiefnemers de tijd om hun projectidee formeel in te dienen. 

Selectie door een jury

Een diverse groep van juryleden beoordeelt alle projectaanvragen op basis van vaste beoordelingscriteria. De jury bestaat voor de helft uit professionals die door hun job veel voeling hebben met duurzaamheid, participatie en diversiteit. De andere helft zijn geïnteresseerde Brusselaars die zich kandidaat kunnen stellen via een open oproep.

Eind dit jaar kunnen de geselecteerde projecten van start gaan. De projecten lopen 24 maanden.

Heb jij samen met je buren, je vereniging of organisatie ideeën voor een beter, duurzamer en leefbaarder Brussel?

Alle informatie is terug te vinden op www.brussit.be 

Information sessions

Information sessions

On June 22nd, July 13th and August 26th the VGC organised information sessions about Bruss-it.

Programme

 • Explanation of the theme and the criteria of the call
 • Explanation of the course and timing of the call
 • Q&A

Practical

There are no more information sessions planned.

Did you miss the information sessions? Click here to see the presentation.

Do you think it is useful to organise an information session tailored to your audience. Send us an e-mail and we will look at what is possible together.

Do you have questions?

Contact the cel Stedelijk Beleid: