Privacyverklaring: sollicitanten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie respecteert uw privacy en beheert uw persoonsgegevens op een verantwoorde en veilige manier. De sollicitant (u) verstrekt persoonsgegevens aan de VGC zodat de VGC deze kan verwerken voor doeleinden in het kader van het aanwervingsbeleid.

Welk type van gegevens

De VGC verzamelt alle gegevens vereist voor te solliciteren, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Identificatiegegevens (naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats)
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Voorkeuren en kwalificaties (interesse, studies, diploma’s, ervaring, CV, contingent en tijdstippen)

Andere persoonsgegevens, namelijk vrijwillig gegeven informatie.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens

De VGC verwerkt de persoonsgegevens enkel in het kader van het aanwervingsbeleid, de goede werking van haar dienst en andere elementen die voortvloeien uit de sollicitatie (bv. opmaken contract, andere jobaanbiedingen van de VGC).

Bij de vrijwillig verschafte persoonsgegevens wordt steeds aangegeven voor welk doeleinde ze worden gebruikt.

Worden uw gegevens doorgegeven?

De VGC geeft uw gegevens niet door aan derden, behalve aan de externe juryleden. De gegevens worden in de Europese Economische Ruimte bewaard.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De VGC houdt uw persoonsgegevens bij in een wervingsreserve voor 2 jaar.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden beschikt u over de volgende rechten:

 • recht op informatie: u kan te allen tijde meer informatie vragen omtrent de omgang van de VGC met uw persoonsgegevens;
 • recht op inzage: u heeft steeds de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen ter inzage;
 • recht op overdraagbaarheid: u heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden;
 • recht op aanpassing: u heeft steeds de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen;
 • recht op beperking van de verwerking: u heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen;
 • recht op bezwaar: u heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden;
 • recht om de gegeven toestemming in te trekken, voor zover de verwerking louter gebaseerd is op uw toestemming;
 • recht op gegevensverwijdering: u heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op eenvoudig kosteloos verzoek de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen behoudens wettelijke bewaarverplichtingen. De VGC doet bij uitoefening van dit recht ook haar best om uw recht om vergeten te worden in te willigen;
 • recht om niet ongewenst onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluiten.

Contactinformatie

Als u na het lezen van deze privacyverklaring één of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen of vragen heeft, kan u de VGC contacteren via jobs.vgc@vgc.be.

Voor bijkomende informatie betreffende de bescherming van de persoonsgegevens kan u zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) die instaat voor de behartiging van de privacybelangen (via dpo@vgc.be).

U kan zich ook richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit om een klacht in te dienen:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
02 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be