Privacyverklaring: subsidieloket

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) informeert u graag over hoe we uw persoonsgegevens verwerken. De VGC respecteert uw privacy en beheert uw persoonsgegevens op een verantwoorde en veilige manier. In deze privacyverklaring zetten we de verschillende privacyaspecten op een rij.

De VGC is de basis van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en staat open voor iedereen die aansluiting zoekt bij die Vlaamse gemeenschap. De VGC is actief op de beleidsdomeinen jeugd, cultuur, sport, welzijn, gezondheid, gezin, onderwijs, vorming en stedelijk beleid.

In dit subsidieloket kunt u veel zelf doen. U kunt altijd uw gegevens aanpassen, uw historiek raadplegen, uw subsidiedossiers downloaden, nieuwe medewerkers toevoegen en hen rechten verlenen …

Welke gegevens verwerken we?

De VGC verwerkt:

 • Uw identificatie- en contactgegevens.
 • Identificatie- en contactgegevens van contactpersonen in het subsidiedossier.
 • Uw Rijksregisternummer en bankrekeningnummer voor subsidieaanvragen door natuurlijke personen.
 • Identificatiegegevens, werkstatus en financiële gegevens van begeleiders (kwalificaties) en medewerkers (regularisatie van DAC statuten) in functie van deze subsidiedossiers (waarvan u de toestemming kreeg om deze mee te delen).

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

De VGC gebruikt de verzamelde gegevens om:

 • U toegang te verlenen tot het subsidieloket.
 • Fiscale fiches op te maken voor de FOD Financiën.
 • De ondersteuning en correcte afhandeling van uw subsidiedossier te verzekeren.
 • U op de hoogte te houden over initiatieven van de VGC gerelateerd aan uw sector (als gesubsidieerde organisatie).

Geven we uw gegevens door?

De VGC geeft uw persoonsgegevens nooit door. Uw gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte bewaard.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren de persoonsgegevens voor uw account in het subsidieloket zolang uw account actief is. De VGC bewaart de gegevens in uw subsidiedossier actief voor 5 jaar nadat het dossier is afgesloten. Daarna bewaart de VGC uw gegevens passief, we hebben als overheidsorganisatie archiefplicht. U kunt ze dan nog steeds opvragen.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden heeft u de volgende rechten:

 • Uw recht op informatie: u kunt altijd meer informatie vragen over de manier waarop de VGC met de persoonsgegevens omgaat.
 • Uw recht op inzage: u kunt altijd uw persoonsgegevens opvragen ter inzage.
 • Uw recht op overdraagbaarheid: u kunt uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm krijgen.
 • Uw recht op aanpassing: u kunt uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.
 • Het recht op gegevensverwijdering: u kunt onder voorwaarden de verwijdering van uw persoonsgegevens vragen. Bij het verlenen van subsidies zijn we als overheid verplicht bepaalde gegevens te bewaren. De VGC doet bij uitoefening van dit recht haar best om uw recht op verwijdering in te willigen.
 • U hebt het recht om de gegeven toestemming in te trekken, voor zover de verwerking louter gebaseerd is op uw toestemming.
 • Het recht op beperking van de verwerking: u kunt onder voorwaarden een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst vragen.
 • Het recht op bezwaar: u kunt onder voorwaarden een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
 • Het recht om niet ongewenst onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluiten met juridische kracht, inclusief profilering.

Contacteer ons

Wilt u een of meerdere van deze rechten uitoefenen? Hebt u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens?
Dan kunt u ons contacteren via info@vgc.be.

Voor meer informatie over de bescherming van de persoonsgegevens kunt u zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO). De DPO staat in voor de behartiging van de privacybelangen.
Contacteer hem via mail naar privacy@vgc.be of per post:
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Functionaris voor gegevensbescherming
Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

Hebt u een klacht?

Dan kunt u zich ook richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel
02 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Het cookiebeleid

Het subsidieloket gebruikt enkel een functionele cookie voor de goede werking van de applicatie. Deze wordt niet gebruikt voor andere functionaliteiten.