Publicaties

VGC-jaarverslag: onze acties in 2020

Publicatiedatum drukwerk
De VGC is er voor u. Samen met onze vele partners maakten we in het coronajaar 2020 mee het verschil. U leest er alles over in het VGC-jaarverslag 2020.
VGC-jaarverslag: onze acties in 2020
Meer over VGC-jaarverslag: onze acties in 2020
Meer over VGC-jaarverslag: onze acties in 2020

Vakantiegids zomervakantie 2021

Publicatiedatum drukwerk
Op zoek naar vakantiepret tijdens de zomer 2021? Vind makkelijk sportkampen, jeugdateliers of speelpleinen voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar in de Vakantiegids!
Vakantiegids zomervakantie 2021
Meer over Vakantiegids zomervakantie 2021
Meer over Vakantiegids zomervakantie 2021
vierkant titel

Meerjarenplan VGC 2021-2025

Publicatiedatum drukwerk
Dit plan vertaalt de beleidskeuzes in concrete doelstellingen en acties voor de komende jaren.
Deze publicatie is niet te bestellen. U kunt ze wel downloaden.
Meer over Meerjarenplan VGC 2021-2025
Meer over Meerjarenplan VGC 2021-2025
cover eindrapport

Eindrapport Stadspiratie

Publicatiedatum drukwerk
Het rapport van Stadspiratie met de ideeën en aanbevelingen van en voor Brusselaars kun je online lezen of downloaden.
Deze publicatie is niet te bestellen. U kunt ze wel downloaden.
Meer over Eindrapport Stadspiratie
Meer over Eindrapport Stadspiratie

Wegwijs in Brussel

Publicatiedatum drukwerk
Een overzicht van handige publicaties, adressen en websites met Brusselse info voor de baliemedewerkers.
Wegwijs in Brussel
Meer over Wegwijs in Brussel
Meer over Wegwijs in Brussel

Stadsmus

Publicatiedatum drukwerk
Met de Stadsmus maakt de VGC nieuwe inwoners wegwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en brengt hen thuis in de hoofdstad.
Stadsmus
Meer over Stadsmus
Meer over Stadsmus
VGC-jaarverslag 2019

VGC-jaarverslag 2019: 'Brussel is wat we delen'

Publicatiedatum drukwerk
‘Brussel is wat we delen’, dat is de titel van het VGC-jaarverslag 2019. Het bevat een greep uit de opvallendste initiatieven van de VGC en haar partners van het afgelopen jaar. Het meertalige jaarverslag is zowel online als op papier beschikbaar.
VGC-jaarverslag 2019: 'Brussel is wat we delen'
Meer over VGC-jaarverslag 2019: 'Brussel is wat we delen'
Meer over VGC-jaarverslag 2019: 'Brussel is wat we delen'

Ouderbrochure speelpleinen 2021

Publicatiedatum drukwerk
De VGC organiseert speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel. Animatoren, hoofdanimatoren, leerkrachten en scholen bundelen hun expertise om kinderen van 3 tot 15 jaar een onvergetelijke vakantie te bezorgen.
Ouderbrochure speelpleinen 2021
Meer over Ouderbrochure speelpleinen 2021
Meer over Ouderbrochure speelpleinen 2021

VGC-jaarverslag 2018: 'Elkaar ontmoeten in Brussel'

Publicatiedatum drukwerk
‘Elkaar ontmoeten in Brussel’: dat is de rode draad in het VGC-jaaroverzicht 2018. Het bevat de opvallendste initiatieven van de VGC en haar partners in 2018.
VGC-jaarverslag 2018: 'Elkaar ontmoeten in Brussel'
Meer over VGC-jaarverslag 2018: 'Elkaar ontmoeten in Brussel'
Meer over VGC-jaarverslag 2018: 'Elkaar ontmoeten in Brussel'

Subsidie voor speelpleinen 2021

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel.

De speelpleinen vinden plaats in de paasvakantie en de zomervakantie 2021.

De speelpleinwerking wil kinderen en jongeren in de eerste plaats een uitdagende, gevarieerde en leuke vakantie bezorgen. Door de speelomgeving te verbreden en te versterken creëert deze werking kansen om niet-schoolse competenties te ontwikkelen, kennisverlies tijdens vakantieperiodes tegen te gaan en ongelijkheid te verminderen. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen met een zwakkere sociaaleconomische of anderstalige achtergrond.

De school is initiatiefnemer en organisator van de speelpleinwerking. De VGC zorgt voor inhoudelijke, praktisch-organisatorische en financiële ondersteuning.

DEF 0107
Dossierbeheerder
Steven Luysterman
Contactpersoon
Steven Luysterman
15-10-2020
24-11-2020
Wie kan aanvragen?

Elke Nederlandstalige school in Brussel (directie of schoolbestuur), die tijdens de paas- en zomervakantie 2021 speelpleinwerking op school organiseert, kan een subsidie aanvragen.

Ook groepen scholen die speelpleinwerking organiseren, kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen.

Aanvragen van andere initiatiefnemers worden niet behandeld.

Bij de toekenning van de subsidies wordt er rekening gehouden met de spreiding van het aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelgroep en doelstelling
 De speelpleinwerking ontwikkelt een rijk en gevarieerd spel- en speelaanbod:
 • voor kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
 • voor kinderen en jongeren woonachtig in het Brussels hoofdstedelijk gewest die buiten Brussel naar het Nederlandstalig onderwijs gaan
 • ook voor kinderen met een beperking 

Qua leeftijd zijn de doelgroepen van de gesubsidieerde speelpleinwerking: 

 • kleuters vanaf 3 jaar
 • leerlingen lagere school
 • leerlingen secundair onderwijs tot en met 15 jaar

Het aanbod:

 • draagt bij tot maximale ontwikkelingskansen
 • speelt in op de uitdagingen van diversiteit: sociaaleconomisch, cultureel, kinderen en jongeren met een beperking …
 • ondersteunt de meertalige taalontwikkeling: taalstimulering Nederlands met aandacht voor andere talen
Wie kan aanvragen?

Elke Nederlandstalige school in Brussel (directie of schoolbestuur), die tijdens de paas- en zomervakantie 2021 speelpleinwerking op school organiseert, kan een subsidie aanvragen.

Ook groepen scholen die speelpleinwerking organiseren, kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen.

Aanvragen van andere initiatiefnemers worden niet behandeld.

Bij de toekenning van de subsidies wordt er rekening gehouden met de spreiding van het aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorwaarden voor een speelpleinwerking?
 • De speelpleinwerking is gericht op kleuters, lagere schoolkinderen en/of jongeren t.e.m. 15 jaar van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en op kinderen en jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en buiten Brussel naar een Nederlandstalige school gaan. Voor elke leeftijdsgroep voorziet het speelplein in een aangepaste aanpak. Ook kinderen met een beperking zijn welkom.
 • De infrastructuur van de school is geschikt voor een kwaliteitsvolle speelpleinwerking. De school kan verzekeren dat er geen bouwwerken zijn gepland tijdens de speelpleinperiode of kan een alternatieve locatie voorstellen om een veilige speelpleinwerking te garanderen.
 • De speelpleinwerking beantwoordt aan het kwaliteitscharter van de VGC.
 • Er wordt gestreefd naar een aanbod van minstens 6 weken speelpleinwerking per jaar (tijdens de paas- en/of de zomervakantie).

Scholen kunnen alleen deelnemen aan de gesubsidieerde speelpleinwerking als zij akkoord gaan met het kwaliteitscharter. Dat charter moeten zij ondertekenen nadat hun subsidie is goedgekeurd door het collegelid bevoegd voor Speelpleinen.

Wat is het kwaliteitscharter?

Het kwaliteitscharter is het kwalitatieve kader van de gesubsidieerde speelpleinen.

Het bepaalt de krijtlijnen op het vlak van inhoudelijke uitgangspunten zoals kinderen en jongeren, spel en spelen, taal en meertaligheid, ouders en buurt, welbevinden, betrokkenheid en zorg, leraren en animatoren. Daarnaast komen in het charter de organisatorische vereisten van een kwalitatieve werking aan bod, zoals infrastructuur, dag- en weekindeling, capaciteit en personeel op het speelplein.

U kunt het kwaliteitscharter downloaden aan de rechterkant van deze pagina.

Welke procedure doorloopt het aanvraagdossier?

De subsidieaanvraag
De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 15 november 2020 ingediend zijn.
Zorg ervoor dat u het aanvraagformulier volledig en duidelijk invult en dat u de aanvraag op tijd indient.

De behandeling van de subsidieaanvraag
De algemene directie Onderwijs en Vorming behandelt de subsidieaanvragen.
De collegevoorzitter bevoegd voor Speelpleinen kent de subsidies toe op basis van het subsidiereglement voor de speelpleinwerking van Nederlandstalige scholen in Brussel.
Vraag en aanbod en de spreiding van de speelpleininitiatieven over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn hierbij belangrijke selectiecriteria.
Na de toekenning van de subsidie krijgt u een bevestigingsbrief.

De berekening van de subsidie
De financiële ondersteuning gebeurt via een enveloppensubsidie. De subsidie wordt per werkjaar en per deelnemende school of per groep scholen als volgt berekend:

 • Voor elke school of groep scholen die een eerste maal een speelpleinwerking start: een eenmalige startsubsidie van 7.000 euro, voor de aankoop van speelplein specifieke basisuitrusting
 • Voor elke school of groep scholen:
  • een werkingssubsidie van 10.000 euro voor de financiering van de algemene werkingskosten van de speelpleinwerking, zoals de kosten verbonden aan de voorbereiding en de nazorg van de speelpleinwerking, verzekeringen, nutsvoorzieningen, onderhoud en schade van de infrastructuur …
  • een forfaitaire subsidie van 25 euro per kind en per week voor variabele werkingskosten zoals gebruiksmateriaal, activiteiten, uitstappen, samenwerking met partners ...

De toegekende subsidie kan de netto kostprijs van de speelpleinwerking niet overschrijden.

De uitbetaling van de subsidie
De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven:

 • een eerste schijf van 90%: nadat de collegevoorzitter bevoegd voor Speelpleinen de subsidie heeft goedgekeurd en nadat u het kwaliteitscharter hebt ondertekend;
 • een tweede schijf van 10%: nadat u het verslag van de speelpleinwerking van de paasvakantie en de zomervakantie hebt ingediend.

De communicatie
Vermeld in alle communicatie de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De verantwoording voor de subsidie
Bezorg de VGC een inhoudelijke en financiële verantwoording voor het gebruik van de subsidie. Gebruik daarvoor het verslagformulier dat u vindt op de website van de VGC. De uiterste indiendatum is 30 september 2021.

De controle op het gebruik van de subsidie
Het ‘organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies van 25 april 2013’ bepaalt dat de VGC toezicht uitoefent op het gebruik van de subsidie. De VGC kan de bewijsstukken voor het gebruik van de subsidie opvragen of ze tijdens een plaatsbezoek inkijken. Als bij controle onrechtmatigheden worden vastgesteld, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Toon alleen de eerste tab
On
Gesloten subsidie
Off
Start aanvraag via E-loket
On
Subsidiedomeinen
ADOV

Connecting Brussels: projectoproep

Le VGC lance un appel à ce projet, dans le cadre de Connecting Brussels, pour soutenir des actions de solidarité. Le VGC est le gouvernement néerlandophone à Bruxelles, cette page est donc uniquement en néerlandais.

The VGC is launching a project call, in the context of Connecting Brussels, to support small-scale solidarity actions. The VGC is the Dutch-speaking government in Brussels, so this page is only in Dutch.

De VGC lanceert een projectoproep, in het kader van Connecting Brussels, om kleinschalige solidariteitsacties te ondersteunen. Initiatieven van burgers, verenigingen en organisaties, gericht op het stimuleren van verbondenheid en het tegengaan van eenzaamheid en isolement, kunnen via deze oproep een financiële ondersteuning krijgen.

De coronacrisis heeft een grote impact op veel mensen. Heel wat Brusselaars voelen zich geïsoleerd, en dat zijn heus niet enkel ouderen of mensen met een zwakke gezondheid.
Tegelijk willen heel veel mensen iets betekenen in deze crisisperiode. Want wie de andere helpt, helpt ook zichzelf. Er zijn voor anderen draagt bij tot je verbondenheid met anderen.

Heb jij ideeën die:
 • eenzaamheid en sociaal isolement van Brusselaars tegengaan;
 • inzetten op dialoog, ontmoeting en solidariteit tussen Brusselaars met verschillende
  achtergronden en noden;
 • en/of de herkenbaarheid en verbondenheid van Brusselaars versterken in moeilijke
  tijden?

Dien dan jouw project in. Maak gebruik van deze subsidie om elkaar bij te staan en om er voor elkaar te zijn. Laat ons in deze moeilijke periode van Brussel een warme en solidaire stad maken.

Hoeveel mag ik maximaal vragen?

Het maximumbedrag per project is 5.000 euro.

Wanneer mag ik indienen?

Deze projectoproep is gericht op de specifieke noden tijdens de COVID-19-crisis. De projectoproep geldt voor projecten in de periode van 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021. Deze oproep is momenteel afgerond. Indienen is niet meer mogelijk.

Nog vragen?

Stel ze gerust via mail: samenleven.diversiteit@vgc.be
Of bel naar 02 563 06 34.
We zijn bereikbaar elke werkdag van 9.30 tem 17.30 uur.

Toon alleen de eerste tab
Off
Gesloten subsidie
Off
Start aanvraag via E-loket
Off

Strategisch meerjarenplan 2021-2025

Strategisch meerjarenplan

VGC presenteert meerjarenplan 2021-2025: Brussel maken we samen

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) presenteert voor het eerst een strategisch meerjarenplan. Dat ambitieuze plan brengt alle aspecten van het VGC-beleid samen. Het plan vertaalt de beleidskeuzes in concrete doelstellingen en acties voor de komende jaren.

De VGC is er voor u

De VGC richt zich met dit plan tot

 • de Nederlandstalige Brusselaars
 • iedereen die zich aangesproken voelt door het Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen
 • iedereen die spontaan in contact komt met dat N-netwerk

Doelstellingen

Brussel koestert talent
© Lander Loeckx

Brussel koestert talent

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen. De VGC ondersteunt scholen en stimuleert levenslang en levensbreed leren. We focussen op kwaliteit en op gelijke kansen voor iedereen.
Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte
Jette-Boudewijnpark
© Sophie Nuytten

Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte

Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Kinderen en jongeren krijgen er ruimte en een eigen stem. Kinderen in een kwetsbare situatie verdienen extra aandacht.
Brussel spreekt veel talen
© Sophie Nuytten

Brussel spreekt veel talen

We bouwen mee aan een meertalig Brussel. We ondersteunen de kennis van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken.

Brussel brengt samen
Brussel-Centrum-Skatepark Ursulinen
© Sophie Nuytten

Brussel brengt samen

We zorgen voor meer betrokkenheid van alle Brusselaars bij hun stad. Zo versterken we het samenleven in superdiversiteit. We voeren ook de strijd tegen armoede op.
Brussel verbindt
Sint-Gillis-Voorplein
© Sophie Nuytten

Brussel verbindt

Brussel is een bruisende stad waar mensen zich verbonden voelen met elkaar. We brengen Brusselaars samen in hun buurt, ook ouderen. Ons cultuuraanbod is tegelijk nabij en kosmopolitisch.
Brussel zorgt en beweegt
© Lander Loeckx

Brussel zorgt en beweegt

De Brusselaar is het uitgangspunt voor zorg, welzijn en gezondheid. We willen zorg en welzijn dichter bij de Brusselaar brengen. En we willen mensen aan het sporten krijgen, want sporten is gezond en brengt mensen dichter bij elkaar.


Brussel organiseert
Brussel-Auguste Ortsstraat
© Sophie Nuytten

Brussel organiseert

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid die streeft naar een duurzaam beleid, gebaseerd op betrouwbaar financieel beheer en inzicht.