n Brussel - naar homepage

Sportief vakantieaanbod

Subsidiereglement voor de organisatie van sportief vakantieaanbod

Wie komt in aanmerking als aanvrager?

 • een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel
 • een rechtspersoon zonder winstgevend doel
 • een openbaar bestuur of instelling

Welk sportaanbod komt in aanmerking?

 • Enkel sportinitiatieven* die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden komen in aanmerking voor subsidiëring.
 • Het sportief vakantieaanbod:
  • voldoet aan de definitie van sportief vakantieaanbod*
  • bestaat uit minimum 3 dagen per week waarbij telkens minimum 1 dagdeel* deskundig begeleid* sportaanbod per deelnemer wordt gegeven (voor kleuters mag het dagdeel opgesplitst worden in twee keer anderhalf uur)
  • wordt niet gesubsidieerd als duurzame sportwerking binnen/buiten de sportvereniging
  • moet een open aanbod* zijn
  • telt minstens 8 deelnemers per groep (G-sporters* tellen voor 2 deelnemers)
  • hanteert een minimumleeftijd van 3 jaar
  • vindt plaats in een veilige en geschikte omgeving, met het nodige materiaal
  • wordt begeleid door minimum één officieel tewerkgestelde deskundige begeleider
  • er is minimum 1 deskundige begeleider, die volgens de VGC-inschalingstabel voor sportbegeleiders ingeschaald kan worden in categorie A of B, actief gedurende het aanbod
 • De organiserende instantie:
  • beoogt een democratische prijs
  • hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen waarbij ze minstens aanpassingen treft aan de tarieven voor mensen in armoede
  • sluit ter bescherming van de deelnemers, begeleiders en vrijwilligers een verzekeringspolis af voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

Welke subsidie?

Basissubsidie voor de productiekost*

bedrag 1 euro per deelnemer per dagdeel (met een maximum van 15 deelnemers per groep, onder deskundige begeleiding)
specifieke
voorwaarden
Geen

Extra subsidie voor officieel tewerkgestelde deskundige sportbegeleiding

bedrag
 • 25 euro per dagdeel voor een begeleider uit categorie A of B
 • 15 euro per dagdeel voor een begeleider uit categorie C (met uitzondering van het subtype 'begeleidingservaring')
 • 5 euro per dagdeel voor een 'assistent' begeleider/vrijwilliger
specifieke voorwaarden
 • er wordt maximaal 1 deskundige begeleider (A/B/C) per groep in aanmerking genomen
 • er moet eerst een officieel vergoede deskundige begeleider (A/B/C) voor de groep zijn vooraleer ook een assistent begeleider/vrijwilliger voor die groep in aanmerking wordt genomen (maximaal 1 per groep)
 • de deskundige begeleider ontvangt een specifiek contract voor de begeleidingsopdracht van het sportief vakantieaanbod

Extra subsidie voor de huur van sportinfrastructuur en de huur van sportmateriaal

bedrag 50% van de gemaakte kosten, met een maximum van 1,5 euro per deelnemer per dagdeel waarbinnen de activiteit valt waarvoor de kost wordt gemaakt.
specifieke
voorwaarden
 • de officieel tewerkgestelde deskundige begeleider van de groep heeft een specifiek contract voor de begeleidingsopdracht van het sportief vakantieaanbod
 • er wordt een maximum van 15 deelnemers per groep onder deskundige begeleiding gehanteerd voor de subsidieberekening

Extra subsidie voor deelnemers die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming

bedrag 1 euro per deelnemer per dagdeel waarvoor de aangepaste deelnameprijs wordt toegepast.
specifieke
voorwaarden
De organisatie past een prijs toe die maximaal 35% bedraagt van het standaardtarief, met een minimum van 10 euro.

Om een indicatie te krijgen van het subsidiebedrag kan de simulatiemodule worden gebruikt, deze is niet-bindend.
Per groep dient u een aparte simulatie te maken.

* De uitleg van de gebruikte definities vindt u onder een apart tabblad.