n Brussel - naar homepage

Investeringssubsidies

Subsidiereglement voor investeringssubsidies sport

Wie komt in aanmerking als aanvrager?

 • Een rechtspersoon zonder winstgevend doel
 • Een openbaar bestuur of instelling

Welke investeringen komen in aanmerking?

 • Enkel sportinitiatieven* die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden komen in aanmerking voor subsidiëring.
 • De initiatiefnemer:
  • is eigenaar of beschikt over een zakelijk recht en/of genotsrecht dat nog minstens 20 jaar geldt, voor het onroerend goed waarvoor een subsidieaanvraag wordt ingediend
  • is verplicht zich te houden aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten
 • Het investeringsproject:
  • moet gerealiseerd worden op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad;
  • sluit aan bij de beleidsopties sport van de VGC
  • handelt over de aankoop van een gebouw of terrein, een nieuwbouw, de uitvoering van werken of de aankoop van vast en verplaatsbaar (sport)materiaal
  • de aangekochte uitrusting moet duurzaam zijn en wordt beschouwd als behorend tot de infrastructuur op lange termijn
    

Welke subsidie?

Investeringssubsidie

bedrag
 • het bedrag van de investeringssubsidie wordt bepaald door het College op voorlegging van het aanvraagdossier
 • de subsidieerbare kosten betreffen de kosten voor aankoop, bouw, uitbreiding, verbouwing en uitrusting. Andere kosten zoals notaris-, architect-, of registratiekosten en kosten voor de veiligheidscoördinator worden uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiëring
 • bij de bepaling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met subsidiebeloften van andere subsidiërende instanties. De investeringssubsidie van de VGC zal maximaal 100% van de subsidieerbare kosten bedragen
 • wanneer het een aankoop van een gebouw of grond betreft, kan het subsidiebedrag nooit de venale waarde van het gebouw of grond overschrijden
Criteria van het project waarmee bij de toekenning rekening wordt gehouden
 • de sporttechnische mogelijkheden van de infrastructuur: afmetingen, vorm van de infrastructuur en gebruik voor verschillende sporttakken
 • de potentiële (naschoolse) gebruikers in de omgeving: erkende sportverenigingen, organisaties, gemeenschapscentrum,…
 • de ligging binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad: in functie van de spreiding van het sportaanbod en de bereikbaarheid
 • de toegankelijkheid voor personen met een beperking
 • de mogelijkheden voor de opstart van een sportief (vakantie)aanbod
 • indien het gaat om de aankoop van uitrusting voor de sportinfrastructuur: de inspraak van de (potentiële) gebruikers wat betreft de keuze van de uitrusting
 • de mate waarin de investering leidt tot een meer rationeel energiegebruik in de accommodatie
 • de mate waarin duurzame materialen worden gebruikt
Specifieke criteria voor schoolsportinfrastructuur
 • de naschoolse en buitenschoolse openstelling op gebouw- en beheerstechnisch vlak
 • de bereidheid van de school om het beheer na de schooluren op zich te nemen

* De uitleg van de gebruikte definities vindt u onder een apart tabblad.