Subsidie voor sociaal-culturele en amateurkunstenprojecten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stimuleert de creativiteit en de daadkracht van meer of minder gestructureerde sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties door activiteiten en projecten te ondersteunen die de reguliere werking overstijgen.

Meer info:

 

Wie kan indienen?

Een subsidie kan worden toegekend aan een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel ofwel aan een rechtspersoon zonder winstgevend doel.

Wat is het onderscheid tussen activiteiten en projecten?

Activiteiten zijn:

 • initiatieven van verenigingen (gestructureerde groepen) die de normale of regelmatige werking overstijgen;
 • van minder gestructureerde groepen die gebaseerd zijn op minstens één van de sociaal-culturele kernfuncties (educatie, gemeenschapsvorming, maatschappelijke educatie, cultuur)
 • Initiatieven/praktijken waarbij de deelnemers niet enkel participant maar ook vormgever zijn

Voor activiteiten of praktijken kan maximaal 1.500 EUR subsidie worden aangevraagd.

Projecten zijn:

 • een samenhangende reeks van activiteiten die op procesmatige wijze inspelen op een maatschappelijke problematiek
 • Een samenhangende reeks activiteiten die binnen een bepaalde termijn een duidelijk omschreven doel nastreven.

Een maximumbedrag voor projectsubsidies is niet bepaald. Gemiddeld wordt € 5.000 toegekend aan projecten.  

Wanneer indienen?

Subsidieaanvragen voor activiteiten kunnen tot 6 weken (42 dagen) voor de start worden ingediend.

Subsidieaanvragen voor projecten kunnen op 4 verschillende tijdstippen ingediend worden. De uiterlijke indiendata zijn:

 • 1 december voor projecten die plaatsvinden vanaf februari;
 • 1 maart voor projecten die plaatsvinden vanaf mei;
 • 1 juni voor projecten die plaatsvinden vanaf augustus;
 • 1 september voor projecten die plaatsvinden vanaf november.

Aan welke voorwaarden moeten activiteiten en projecten voldoen? 

 • het initiatief heeft tot doel het sociaal weefsel in de stad te verstevigen, mensen bij elkaar te brengen en te verbinden;
 • het initiatief vindt plaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en richt zich naar een breed en in hoofdzaak Brussels publiek;
 • het initiatief komt tot stand in samenwerking met partners;
 • het initiatief voldoet aan de voorwaarden van de visietekst taalbeleid op 25 november 2010 goedgekeurd door het college van de VGC;
 • het initiatief heeft een duidelijke, concrete en realistische begroting waarbij de noodzaak voor een subsidie wordt aangetoond.

De advieswerkgroep toetst elke projectaanvraag aan volgende criteria:

 • de kwaliteit van het samenwerkingsverband;
 • de wijze waarop actief aan de slag gegaan wordt met grootstedelijke   samenlevingsuitdagingen zoals diversiteit, beeldvorming, publieke ruimte, armoede, leeftijdskloof;
 • de manier waarop het project blijk geeft van een vernieuwende methodiek of socio-artistiek experiment;
 • de meerwaarde van het project voor de stad.

Waar kan ik mijn dossier indienen?

Alle aanvragen verlopen digitaal via het subsidieloket.
Organisaties kunnen rechts bovenaan op deze pagina op de knop 'subsidie aanvragen' klikken.

Welk verslag dien je in na afloop?

Het verslag  wordt verwacht drie maanden na afloop van het project. Het verslag bevat zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van het gesubsidieerde project.
Dit verslag wordt via het subsidieloket ingediend.

Indienperiode

03-01-2022
-
31-12-2025