Subsidie voor sociaal-culturele en amateurkunstenprojecten

Op basis van de verordening houdende het ondersteunen van sociaal-cultureel werk en praktijken stimuleert de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de creativiteit en de daadkracht van sociaal-culturele organisaties door initiatieven te ondersteunen die omwille van hun kwaliteit, originaliteit of specifiek doelgroepenbeleid een reële aanvulling betekenen op de reguliere werking. Ook worden impulsen gegeven aan minder geformaliseerde sociaal-culturele praktijken.

Meer info:

Brusselse verenigingen met op zijn minst een Nederlandstalige werking kunnen een aanvraag voor projectsubsidie indienen op voorwaarde dat het project:

 • de reguliere werking overstijgt door de kwaliteit, originaliteit of doelgroepenbeleid
 • geen winst nastreeft
 • meer is dan louter vermaak of vertier
 • voldoet aan de voorwaarden van de visietekst Taalbeleid
 • zijn aanvrager bereid is om zijn ervaringen te delen met anderen

Opgelet:

 • een subsidie bedraagt nooit 100% van de aanvaarde projectuitgaven
 • een identiek project/praktijk kan maximaal drie keer gesubsidieerd worden
 • er worden geen projectsubsidies toegekend voor opnames, publicaties of websites die niet passen in een ruimer concept maar enkel de productie aangaan

Alle aanvragen worden door een advieswerkgroep besproken. De kans op ondersteuning stijgt naarmate er aan meerdere van volgende criteria wordt voldaan:

 • het project heeft tot doel het sociaal weefsel in de stad te verstevigen, bijvoorbeeld door specifieke doelgroepen te betrekken;
 • het project is maatschappelijk relevant;
 • het project pakt een actueel thema aan;
 • het project belicht een sociale problematiek;
 • het project is een cultureel of artistiek experiment;
 • het project komt tot stand door de actieve samenwerking van partners;
 • het project is toegankelijk voor een breed publiek;
 • het project past een nieuwe methodiek toe;
 • het project beoogt een bijzondere uitstraling.

Een aanvraag  wordt uiterlijk 6 weken (42 dagen) voor de start van het project ingediend.
De procedure van aanvraag tot beslissing over de subsidiëring duurt minstens 1 maand.

Waar kan ik mijn dossier indienen?

Alle aanvragen verlopen vanaf 2022 digitaal via het subsidieloket.
Organisaties kunnen rechts bovenaan op deze pagina op de knop 'subsidie aanvragen' klikken.

Welk verslag dien je in na afloop?

Het verslag  wordt verwacht drie maanden na afloop van het project. Het verslag bevat zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van het gesubsidieerde project.
Dit verslag zal via het subsidieloket worden opgevraagd.

Indienperiode

03-01-2022
-
31-12-2024