Investeringssubsidie CJS voor duurzaamheid gebouwen: 2023

Met de projectoproep 'Duurzaamheid' wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organisaties binnen de Cultuur-, Jeugd- en Sportsector ondersteunen en aanmoedigen om hun infrastructuur te verduurzamen met focus op energiebesparende maatregelen.

Meer info

De projectoproep is van toepassing op door de VGC erkende of/en gesubsidieerde Jeugd-, Sport-, en Cultuurinitiatieven die verantwoordelijkheid dragen voor hun infrastructuur.

De aanvrager is eigenaar van de infrastructuur of beschikt over een langdurig gebruiksrecht op de infrastructuur. De termijn van het gebruiksrecht wordt beoordeeld in verhouding tot de gevraagde middelen. Er wordt prioriteit
gegeven aan niet Vlaams decretaal erkende organisaties. Subsidies worden enkel toegekend aan de initiatieven die voldoen aan de voorwaarden en in functie van de beschikbare middelen.

De volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie (niet limitatief):
• installatie van een slimme energiemonitor en algemene relighting;
• energiezuinig werklicht;
• dakisolatie;
• isolatie van de buitenmuren;
• isolatie van vloeren;
• (super)isolerend glas;
• regelsystemen;
• centrale verwarming;
• de vervanging van een stookolie-installatie door een gasinstallatie of aansluiting op een warmtenet of plaatsing van een warmtepomp;
• de vervanging van een bestaande installatie door een warmtepomp;
• plaatsing van een zonneboiler;
• …

De aanvraag voor een tegemoetkoming voor energiebesparende maatregelen wordt gestaafd met een energiescan of energieaudit. De aanvrager kan voor een energiescan/ energieaudit terecht bij Bruxeo(gratis) of een andere erkende organisatie/onderneming. Indien de organisatie aantoont niet in aanmerking te komen voor een gratis energiescan bij Bruxeo kan de kost verbonden aan de energiescan/energieaudit opgenomen worden in de subsidieaanvraag. Bij de goedkeuring van een dossier en de daaruit voortvloeiende toekenning van een investeringssubsidie, zal de kost die werd gemaakt voor de uitvoering van een energieaudit/energiescan mee worden opgenomen in de subsidie. Indien er geen subsidie wordt toegekend, dan wordt ook de energieaudit niet terugbetaald.

Het College beslist over het bedrag van de investeringssubsidie, rekening houdend met de beperkingen van de beschikbare budgetten binnen de begroting.
Elementen van beoordeling zijn het besparingspotentieel, prioritaire doelgroep projectoproep, en uitvoeringstermijn.

De subsidies worden in twee schijven uitbetaald:
• de eerste schijf van 90% van het toegekende bedrag wordt onmiddellijk uitbetaald;
• de tweede schijf van maximum 10% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald nadat de aanvrager de facturen heeft bezorgd aan de administratie van de VGC.

Uiterlijk twaalf maanden na de uitbetaling van de subsidie moet de begunstigde de geldige betalingsbewijzen indienen bij de VGC-administratie.

Indienperiode

19-07-2023
-
15-11-2023