Jaarwerkingssubsidie amateurkunsten en sociaal-cultureel werk

De Vlaamse Gemeenschapscommissie erkent en subsidieert de jaarwerking van lokaal, regionaal en bijzonder sociaal-cultureel werk.

Voorwaarden

Lokale sociaal-culturele verenigingen, amateurkunstenverenigingen, seniorenverenigingen en verenigingen van etnisch-culturele minderheden die aan bepaalde voorwaarden voldoen (Nederlandstalig zijn, adres hebben in Brussel, voornamelijk in en voor Brusselaars actief zijn,…) kunnen door de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend worden. Erkende lokale verenigingen die per werkjaar minstens 3 open activiteiten organiseren, komen in aanmerking voor subsidies. Subsidies voor de jaarwerking schommelen tussen 500 en 1.500 EUR en hangen af van de meerwaarde van de werking voor de stad.  Die waarde wordt vastgesteld door de activiteiten te toetsen aan 7 criteria. Eenmaal erkend volstaat het om de administratie op de hoogte te houden van alle geplande activiteiten om erkend te blijven.

Koepelverenigingen worden erkend als regionale verenigingen als ze minstens 12 Brusselse afdelingen begeleiden en onderdeel zijn van een door de Vlaamse Gemeenschap erkende landelijke organisatie. Een erkenning als regionale vereniging is enkel mogelijk bij aanvang van en geldt in principe voor de duur van een beleidsplanperiode. De huidige beleidsplanperiode loopt van 2016 tot en met 2020. Een jaarlijkse werkingssubsidie van 12.500 EUR kan na evaluatie van het beleidsplan worden aangevuld met een enveloppesubsidie.

Bijzondere verenigingen zijn organisaties die bepaalde opdrachten uitvoeren voor het sociaal-cultureel werkveld in Brussel. Die opdrachten worden omschreven in een vijfjaarlijkse overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De uitvoering van die opdrachten wordt gespecifieerd in een beleidsplan. De aard van de opdrachten en de evaluatie van het beleidsplan bepalen het subsidiebedrag.

Aanvragen

Niet eerder erkende lokale verenigingen dienen uiterlijk op 30 september een aanvraagdossier in. Dat dossier bevat naast de identificatiegegevens ook een overzicht van de in het voorbije werkjaar georganiseerde activiteiten met bewijsstukken. Eenmaal erkend volstaat het om de administratie op de hoogte te houden van de geplande activiteiten om erkend te blijven.

Regionale verenigingen moeten uiterlijk 15 juni van het jaar dat voorafgaat aan een beleidsplanperiode een aanvraag tot erkenning indienen. Het aanvraagdossier bevat minstens de identificatiegegevens van de vereniging, een verklaring waaruit blijkt dat de vereniging deel uitmaakt van een landelijke organisatie en een lijst met aangesloten Brusselse verenigingen, afdelingen of kernen. Een erkenning geldt in principe voor de duur van de beleidsplanperiode.

Organisaties die denken in aanmerking te komen voor een erkenning als bijzondere sociaal-culturele vereniging maken een afspraak met de administratie om de modaliteiten te bespreken.