Kunsten jaarwerkingssubsidies

Brusselse kunstenorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor ondersteuning van hun artistieke werking door middel van een werkingssubsidie.

Aan welke voorwaarden moeten kunstenorganisaties voldoen om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie?

Kunstenorganisaties zonder commerciële doeleinden kunnen een werkingssubsidie aanvragen als ze:

 • hun zetel in het Brussels hoofdstedelijk gewest hebben;
 • hun werking ontplooien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • over Nederlandstalige statuten beschikken en een Nederlandstalige werking ontplooien;
 • met professionele ambitie een continue artistieke werking ontplooien.

Kunstenorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor één jaar of een meerjarige aanvraag, alternerend voor een periode van drie dan wel twee jaar.
(deadline: 31 oktober, 23u59 van het jaar voordien)

 

Aanvragen

Ten laatste op  31 oktober, 23uur59 ontvangt de administratie van de VGC subsidieaanvragen voor jaarwerkingen.

Wat moet een dossier bevatten?

We vragen om het dossier kort en gestructureerd te maken, wat de duidelijkheid enkel ten goede komt. Wat er zeker in het dossier moet staan (zie ook Hoofdstuk 1 van het uitvoeringsbesluit - documenten te vinden in de rechterkolom)

 • de nodige identificatiegegevens;
 • een kopie van de statuten van de vereniging (enkel bij een eerste aanvraag);
 • een inhoudelijke toelichting die het geheel van de artistieke en praktische planning omschrijft (bij een aanvraag voor meerjarige ondersteuning is het eerste jaar gedetailleerd uitgewerkt);
 • een financieel plan belicht het geheel van de werking, met zicht op de diverse uitgaven en inkomsten voor de periode waarvoor subsidie aangevraagd wordt;
 • in een afzonderlijke tekst wordt de regionale inbedding en ontwikkeling weergegeven:
  • Voor organisaties die zich voornamelijk focussen op spreiding, kunnen daarbij volgende dingen (niet exhaustief) aan bod komen: hoe Brusselse kunstenaars en kunstwerkingen betrokken worden, met aandacht voor instroom van nieuwe kunstenaars, nieuwe werkvormen, experiment. Ook de plaats die men inneemt in het Brussels kunstenveld en in de Brusselse grootstedelijke omgeving en het publieksbereik worden gesitueerd. Ook samenwerkingen met onderwijs, welzijn, participatie van doelgroepen e.a. zijn hierbij mogelijke elementen.
  • Organisaties die in de eerste plaats gericht zijn op creatie, belichten expliciet het netwerk, eventuele samenwerkingen en spreiding. Ook de plaats die men inneemt in het Brussels kunstenveld en in de Brusselse grootstedelijke omgeving en het publieksbereik worden gesitueerd. Ook samenwerkingen met onderwijs, welzijn, participatie van doelgroepen e.a. zijn hierbij mogelijke elementen.

Volgende beleidsaandachtspunten zijn eveneens van belang :

 • ondersteuning van jonge, Brusselse kunstenaars, en van artistieke creatie via
  • het delen van ruimte
  • het delen van logistieke en administratieve lasten
  • coaching
 • innovatie op het vlak van
  • nieuwe vormen van samenwerking, tussen kunstenaars onderling, tussen kunstenaars en kunstinstellingen
  • artistiek experiment, Brussel als creatief laboratorium, met internationale ambities
 • de maatschappelijke rol van kunst via
  • kunsteducatieve werking met scholen, welzijnsinstellingen, verenigingen
  • sociaal-artistieke werking als hefboom voor een meer inclusieve samenleving
  • (super)diversiteit, als een spiegel van en voor Brussel, in aanbod én in bereik

Beeldmateriaal en audiovisueel materiaal dat essentieel is om de werking te beoordelen, wordt in 2 exemplaren ingediend, of is (bij voorkeur) beschikbaar via internet (eigen webpagina, vimeo of andere). Vermeld de weblink en eventueel paswoord duidelijk in uw dossier!

U kunt gebruik maken van het standaard invulformulier werkingssubsidies kunsten (zie document in de rechterkolom)

De aanvraag wordt ingediend op twee exemplaren (1 via mail op kunsten@vgc.be en 1 papieren exemplaar via post of tegen ontvangstbewijs).
Gebruik bij bestanden groter als 5MB Wetransfer of dergelijke.

Deze aanvraag dient nog niet te gebeuren via het digitale subsidieloket.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De administratie controleert de volledigheid van het dossier, waarna de werkgroep kunsten (zie rechterkolom) inhoudelijk advies geeft. De werkgroep legt dit advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt. 

Waar kan ik mijn dossier indienen?

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel
T 02 563 05 21
kunsten@vgc.be

Gebruik bij bestanden groter als 5 MB Wetransfer of soortgelijk.

Welk verslag dien je in na afloop?

Verslagen worden verwacht drie maand na afloop van het project, traject of kalenderjaar (voor jaarwerkingen). Alle verslagen bevatten zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van de gesubsidieerde werking. Meer specifieke uitleg vind je in Leidraad verslag kunsten (zie rechterkolom)

Gebruik bij bestanden groter als 5 MB Wetransfer of soortgelijk.

Reglementering

Reglement toekenning werkingssubsidies

Op basis van de verordening houdende subsidies voor kunsten (zie rechterkolom) kent de VGC subsidies toe.

Het specifieke reglement voor werkingssubsidies vindt u in hoofdstuk 1 van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten en de bijhorende toelichtingsnota (zie rechterkolom)

Dit gebeurt ook binnen het kader van het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van de Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC. (zie rechterkolom)

Specifieke beleidsaccenten kunt u terugvinden in de VGC- Bijdrage aan de visienota van de Vlaamse minister van Cultuur (zie rechterkolom).

Welk verslag dien je in na afloop?

Verslagen worden verwacht drie maand na afloop van het project, traject of kalenderjaar (voor jaarwerkingen). Alle verslagen bevatten zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van de gesubsidieerde werking. Meer informatie vind je in de Leidraad voor een verslag (zie rechterkolom)